Pokročilé stavební materiály

Jedním z hlavním odborných zaměření výzkumu v oblasti Pokročilých stavebních materiálů je studium a hodnocení struktury a mikrostruktury materiálů a surovin s cílem zjištění podstatných vlastností nezbytných pro jejich optimální využití ve stavebních hmotách. Nedílnou součástí komplexního testování materiálů je také sledování a zkoumání příčin procesu degradace stavebních hmot a tvorba postupů pro zvyšování jejich trvanlivosti. Pro studium struktury a mikrostruktury jsou využívány nejmodernější metody destruktivního a nedestruktivního testování za současného vývoje nových metodik a postupů ověřování vlastností materiálů.

Pomocí moderního vybavení lze provádět:

 • komplexní posouzení vlastností stavebních hmot a materiálů;
 • analýzu mikrostruktury hmot, včetně určení fázového složení zkoumaných materiálů a stanovení obsahu dílčích složek;
 • 3D zobrazení mikro a makro struktury zkoumaných materiálů;
 • analýza chování materiálů při různých teplotách až do výše 1600 °C;
 • detekci a lokalizaci poruch a vad materiálů, sledování rozvoje jejich deformace, rozvoje trhlin a koroze;
 • simulace působení agresivních vlivů pro ověření trvanlivosti stavebních hmot;
 • hodnocení vlivu vybraných stavebních materiálů na životní prostředí;
 • modelování a simulace vlastností materiálů založených na poznatcích z experimentálních testování;
 • komplexní materiálové i technologické řešení sanací stávajících konstrukcí.

Dalším významným odvětvím, kterému se v oblasti výzkumu Pokročilých stavebních materiálů věnujeme, je vývoj a výzkum nových stavebních hmot a progresivních výrobních technologií, včetně optimalizace stávajících výrobních procesů. Cílem je vývoj pokročilých materiálů a hmot s vyššími užitnými parametry a trvanlivostí s orientací především na síranová, silikátová a bezcementová pojiva, moderní technologie betonu, keramické, polymerní a izolační materiály.

Speciální přístrojové vybavení umožňuje:

 • zkoušení samozhutnitelných, vysokohodnotných, ultravysokopevnostních, stříkaných betonů a betonů se zvýšenou požární odolností;
 • stanovení objemových změn materiálů v různých teplotních a vlhkostních poměrech;
 • stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik stavebních materiálů;
 • komplexní testování reologických vlastností čerstvých kompozitů;
 • testování tepelně izolačních, akustických, difúzních a jiných fyzikálních vlastností;
 • návrh optimálního využití druhotných a obnovitelných surovin jako náhrady surovin primárních, vývoj nových stavebních materiálů;
 • simulování klimatických vlivů na stavební hmoty, prognózování jejich živostnosti;
 • sledování vlivu různých teplotních zátěží a jejich cyklování na trvanlivost stavebních hmot;
 • simulování chování a trvanlivosti stavebních hmot a dílců v chemicky agresivních prostředích všech skupenství;
 • komplexní zkoušení betonů, pojiv, kameniv, malt, tepelně izolačních a keramických výrobků v akreditované zkušební laboratoři;
 • diagnostiku a posouzení (stavebně technické průzkumy, expertízy) stavebních hmot v konstrukcích; experimenty ve zkušebních pecích a aparaturách pro extrémní namáhání stavebních materiálů, prvků a konstrukcí (stanovení reakce na oheň, stanovení požárních odolností).