Ekonomika a životní prostředí

Ekonomika a životní prostředí se zabývá aplikovaným výzkumem v oblastech technologií životního prostředí, geodesie a managementu stavebnictví.

  • Management stavebnictví – posuzování ekonomické efektivnosti výstavbových projektů, oceňování nemovitostí, posuzování převažujícího veřejného zájmu, zkoumání vlivu výstavby infrastruktury na rozvoj regionů.
  • Městské inženýrství – technologie nakládání s odpadními vodami, pitnou vodou, nakládání s odpady, navrhování, měření, diagnostika a vyhodnocování technického stavu inženýrských sítí, chemie pitné vody a odpadní vody, řešení interdisciplinárních vazeb budov, inženýrských sítí a regionu;
  • Energetická diagnostika budov a regionů „Smart Cities a Regions“ – optimalizace a zefektivnění toků energií v regionech, územních celcích, budovách, plánovaní a řízení budov s téměř nulovou spotřebou energií a energetický management územních celků;
  • Geoinformatika – geodetická a fotogrammetrická podpora stavebních činností výzkumu, zaměření skutečného stavu pozemků, skutečného provedení staveb včetně 2D a 3D dokumentace, zpracování a digitalizace mapových podkladů včetně GIS aplikací, pasportizace objektů a technologických celků, tvorba 3D modelů za pomoci stacionárních i mobilních pozemních a leteckých laserových skenerů.

Stěžejní aktivity jsou:

  • ověřování a vývoj nových technologií čištění odpadních vod a úpravy pitné vody;
  • energetická, ekologická a trvale udržitelná koncepce rozvoje městských sídel a regionů;
  • 3D rekonstrukce a mapování prostoru pomocí kompaktního systému pracujícího jak se signálem GNSS, tak nezávisle na signálu GNSS. Ověřování technologie měření a zpracování dat z různých typů laserových systémů, leteckých i pozemních, na vybraných typech dat urbanizované a otevřené krajiny;
  • vyvinutí a ověření metodik pro měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích částí staveb; výzkum metod pro ekonomickou analýzu makroekonomických projektů.