Vývoj pokročilých stavebních materiálů

Výzkumný program 1 s názvem „Vývoj pokročilých stavebních materiálů“ se zaměřuje na dosažení nových výsledků v oblasti pokročilých trvanlivých stavebních materiálů a to jak vyvinutím nových materiálů, tak i zpracováním nových metod jejich destruktivního i nedestruktivního testování, a příslušných technických postupů a norem.

Výzkumné skupiny

 1. Mikrostruktura stavebních hmot
 2. Technologie stavebních hmot

VS Mikrostruktura stavebních hmot

Tato výzkumná skupina se zaměřuje na:

 • komplexní posouzení vlastností stavebních hmot a materiálů,
 • analýzu mikrostruktury hmot včetně určení fázového složení zkoumaných materiálů a stanovení obsahu dílčích složek,
 • 3D zobrazení mikro a makro struktury zkoumaných materiálů,
 • analýzy chování materiálů při různých teplotách až do výše 1600 °C,
 • detekci a lokalizaci poruch a vad materiálů, sledování rozvoje jejich deformace, rozvoje trhlin a koroze,
 • simulace působení agresivních vlivů pro ověření trvanlivosti stavebních hmot,
 • hodnocení vlivu vybraných materiálů na životní prostředí,
 • modelování a simulace vlastností materiálů založených na poznatcích z experimentálních testování,
 • komplexní materiálové i technologické řešení sanací stávajících konstrukcí.

 

VS Technologie stavebních hmot

Tato výzkumná skupina se zaměřuje na:

 • zkoušení samozhutnitelných, vysokohodnotných, ultravysokopevnostních, stříkaných betonů a betonů se zvýšenou požární odolností,
 • stanovení objemových změn materiálů v různých teplotních a vlhkostních poměrech,
  stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik stavebních materiálů,
 • komplexní testování reologických vlastností čerstvých kompozitů,
 • testování tepelně izolačníchakustických, difúzních a jiných fyzikálních vlastností,
 • návrh optimálního využití druhotných a obnovitelných surovin jako náhrady surovin primárních,
  vývoj nových stavebních materiálů,
 • simulování klimatických vlivů na stavební hmoty, prognózování jejich životnosti,
 • sledování vlivu různých teplotních zátěží a jejich cyklování na trvanlivost stavebních hmot,
 • simulování chování a trvanlivosti stavebních hmot a dílců v chemicky agresivních prostředích
  všech skupenství,
 • komplexní zkušebnictví betonů, pojiv, kameniv, malt a keramických výrobků v akreditované
  zkušební laboratoři,
 • diagnostika a posouzení (stavebně technické průzkumy, expertízy) stavebních hmot
  v konstrukcích.