Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Výzkumný program 2 označený jako „Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií“ se zabývá několika propojenými tématickými oblastmi. Hlavním cílem programu je návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. V oblasti technologií je cílem programu vytvoření efektivních metod v diagnostice konstrukcí, identifikace a kvantifikace vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a u technologií v oblasti životního prostředí (např. vodního a odpadového hospodářství měst a obcí).

Výzkumné skupiny

 1. Konstrukce a dopravní stavby
 2. EGAR – Aplikovaný výzkum v oblastech technologií životního prostředí, geotechniky a geodezie
 3. Matematické modelování

 

VS Konstrukce a dopravní stavby

Tato výzkumná skupina se zaměřuje na:

 • komplexní stavebně technické, materiálové a statické průzkumy dřevěných, zděných, betonových a ocelových stavebních konstrukcí, full-scale testing,
 • analýzy, návrhy rekonstrukce, sanace a revitalizace stavebních konstrukcí včetně mostních,
 • experimentální ověřování skutečného působení a únosnosti ocelobetonových konstrukčních prvků z progresivních materiálů,
 • analýzy a dlouhodobá hodnocení povrchů a konstrukcí vozovek, diagnostika vozovek, výzkum a vývoj nových materiálů a full-scale zkoušení konstrukcí vozovek,
 • stanovování charakteristik dopravy, modelování dopravy včetně pohybu osob, návrh dopravních opatření pro bezpečnost provozu, modelování šíření požáru a návrh požární bezpečnosti budov a dopravních staveb,
 • moderní a efektivní drážní konstrukce s ohledem na životní prostředí,
 • zkušební pece pro zkoušení stavebních výrobků a konstrukcí za extrémního namáhání.

 

VS EGAR

Skupina EGAR se zabývá následujícími tématy:

 • Městské inženýrství – technologie nakládání s odpadními vodami, pitnou vodou, nakládáním s odpady, řešení interdisciplinárních vazeb budov a regionu
 • Energetická diagnostika budov a regionů „Smart Regions“- optimalizace a zefektivnění toků energií v regionech, územních celcích, objektech
 • Geotechnika – vlastnosti geomateriálů a jejich mechanického chování v interakci s geotechnickými konstrukcemi; využívání geotermální energie z geologického prostředí
 • Geoinformatika – geodetická, fotogrammetrická a metrologická podpora stavební činnosti a výzkumu
 • Aplikační modelování a zpracování dat – matematické modelování a numerické simulace přírodních jevů a procesů; zpracování datových toků, datové standardy a informační modelování
 • Inženýrské sítě – řešení problematiky navrhování, měření a vyhodnocování technického stavu inženýrských sítí

 

VS Matematické modelování

Tato výzkumná skupina se zabývá:

 • Analýzou nosných konstrukčních systémů
  – podpora experimentálního ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím moderních simulačních metod umožňujících výrazné snížení nutného počtu simulací,
  – teoretické ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím analytického či numerického řešení metodou konečných prvků a dalšími metodami.
 • Podporou navrhování konstrukcí pomocí interdisciplinárních přístupů
  – simulační metody,
  – optimalizace návrhu konstrukcí deterministickým a stochastickým přístupem.
 • Prováděním výpočtů a simulací
  – matematické modelování konstrukčních detailů, prvků a dílců,
  – simulace namáhání konstrukcí s využitím experimentálních dat,
  – simulace extrémního namáhání konstrukčních prvků,
  – statistické simulace a vyhodnocení,
  – modelování vybraných technologických procesů,
  – zpracování dat z měření „in situ“.
 • Vývojem a verifikací nových metodik
  – pro ověřování praktických aplikací z hlediska analýzy životnosti,
  – zdokonalení a aplikace ucelené metodiky komplexní analýzy prvků z cementových kompozitů.