3. workshop projektu Visegrad+ „Circular waste water management“

„Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“
3. workshop Brno, Velké Bílovice a Lednice, Česká republika

 

 

Řešení mezinárodního projektu reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového finančního mechanismu se opět posunulo v čase a ve dnech 3. – 7. října 2023 se uskutečnilo již třetí setkání řešitelů projektu. Setkání tentokrát proběhlo v České republice, hlavní část programu a prezentace jednotlivých témat proběhla ve Velkých Bílovicích, v Brně byla zajištěna prohlídka aktivit a laboratorního zázemí regionálního centra AdMaS.

Opět byla prezentována a diskutována témata, kterými se řešitelský tým zabývá. V zásadě bylo téma Cirkulárního hospodaření s odpadními vodami z různých zdrojů (nejen tedy odpadní voda z čistíren odpadních vod, ale také srážkové vody a další znečištěné vody z urbanizovaného území), konfrontováno i s krizovým řízením a vztahem k adaptačním opatřením souvisejícím se změnou klimatu. Během celého jednání se diskutovalo o dopadech a řešeních v jednotlivých zemích V4. Témata vhodně doplnila první dva workshopy.

Kompletní prezentace a další materiály i z prvního a druhého workshopu jsou k dispozici na webové stránce https://www.circularwastewater.eu/

V rámci diskuzí vyplynula potřeba přípravy společného mezinárodního projektu, který by zhodnotil technická řešení pro adaptační opatření na změnu klimatu v urbanizovaných územích a zpracoval technicko-ekonomicko-sociální vyhodnocení dopadů implementace nové Směrnice o čištění komunálních odpadních vod (např. ve smyslu energeticky soběstačných čistíren odpadních vod a řešení odstraňování organických mikropoluntů, mikroplastů a dalších látek z odpadních vod).

Na projektu spolupracují zástupci univerzit 4 zemí východního partnerství, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a univerzita z Bosny a Hercegoviny, která zastupuje zemi západního Balkánu.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska z Visegradského grantu č.  22220131 „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie “ z mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.