Exkurze v centru AdMaS již podruhé zařazena do kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství

Dne 16. 11. 2018 proběhla na Admase již druhá exkurze účastníků kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na tzv. oběhové hospodářství. Organizátoři kurzu, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, a její partneři, Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství, si centrum AdMaS vybrali s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra.

 

Organizátoři a účastníci projevili primárně zájem o oblast odpadového hospodářství, kterou se na AdMaSe zabývají hlavně výzkumné skupiny EGAR, Technologie stavebních hmot a Mikrostruktura stavebních hmot. Proběhla ukázka technologií na získávání energie z odpadní vody, využití biouhlu (biocharu) technologií mikrovlnné depolymerizace, možnosti využití tzv. šedých vod v podmínkách ČR nebo čištění organicky znečištěné vody technologií anaerobní membránové jednotky se získáváním nutrientů. Účastníci se dále seznámili s technickým vybavením na diagnostiku nově vyvíjených materiálů z recyklovaných surovin (skla, strusky, polystyrenu a dalších) – RTG tomografem, přístroji pro diagnostiku tepelně technických vlastností, urychlování stárnutí, korozními komorami.

 

Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

 

Účastníci z řad technologických firem, poradenských společností a univerzit si v rámci kurzu osvojují specifické znalosti v oblasti nově se rozvíjející disciplíny oběhového hospodářství, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

 

SPOLUPRÁCE S FIRMOU 3i – ISOLET

Centrum AdMaS se ve spolupráci se společností  3i – Isolet, s.r.o. podílí na řešení zvýšení bezpečnosti na stavbách.

Při výstavbě je jedním z rizik nebezpečí pádu do šachet, světlíků, prostupů či jiných otvorů ve stropních či jiných vodorovných konstrukcích. Řešení spočívá v zajištění a zabezpečení těchto otvorů v monolitické vodorovné konstrukcí. Místo budování hrazení a provizorního zábradlí kolem těchto otvorů, je do otvoru volně vsazen SAFETY BLOCK, který zaplní prostor pro budoucí otvor ve stropní konstrukci. Následně, po ztvrdnutí monolitické konstrukce, je blok odstraněn celý anebo částečně dle potřeby.

V centru Admas byly ověřeny mechanické vlastnosti, které souvisí s pochůzností vložených bloků do monolitické konstrukce a zajištění bezpečného přenesení zatížení, které může být vyvozeno pohybujícími se pracovníky během výstavby. Při zkouškách zatížení, které by mělo simulovat nášlap lidské nohy, bylo dosaženo velmi vysoké únosnosti. Díky odzkoušení v centru Admas byla ověřena bezpečnost z pohledu únosnosti, a to i na spojích desek, které k sobě byly lepeny pomocí polyuretanové pěny či stavebního lepidla na cementové bázi. Jedná se o velmi zajímavé řešení pro zvýšení bezpečnosti na stavbě.​

NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Ve čtvrtek, 8.11.2018, navštívil centrum Ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., v doprovodu Ing. Dany Večeřové z Kabinetu ministra.

Návštěvníci se zúčastnili setkání se zaměstnanci centra, prohlédli se prezentace ohledně struktury centra, budoucích i současných projektů na téma nakládání s dešťovými a šedými vodami, požáry lesů a rašelinišť, analýza rizik systémů zásobování pitnou vodou, pasport stavebně technického stavu čerpacích stanic a trubních rozvodů pro závlahy a diskutovali nad jinými projekty vztahujícími se k suchu.

Pilotní projekt: Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

PTK Uspora vody_Upoutavka 1_180930 (002)

 

„Na každé kapce vody záleží.“

Souhlasíte?

Přidejte se.

 

Pilotní projekt:

Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách.

Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_17.html

ZÁSTUPCI FORMY TURVAC V CENTRU ADMAS

Dne 26.10 navštívila Centrum AdMaS delegace z firmy Turvac ze Slovinska. Firma Turvac je jedním z významných výrobců superizolačních materiálů s použitím ve stavebnictví i průmyslu. V rámci této návštěvy proběhla prohlídka prostor a výzkumného vybavení centra AdMaS a byla domluvena spolupráce mezi firmou Turvac a Centrem AdMaS v roce 2019.

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – CAMEB

Centrum AdMaS uspělo v říjnu 2018 v programu CAMEB, součástí projektu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, jež je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Motivací pro vznik centra CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB tedy sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní lepší využití zdrojů ve stavitelství v duchu principů cirkulární ekonomie, a to zejména v oblastech materiálů, konstrukcí, kvality vnitřního prostředí a energetického a vodního hospodářství. Tyto oblasti budou podpořeny moderními technologiemi z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

Partneři projektu jsou České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně a 26 firem ze soukromého sektoru.

SPOLUPRÁCE S CEITECEM

 

Dne 22.10.2018 proběhl společný workshop se zástupci CEITECu. Výzkumníci z CEITECu chystají projekt zaměřený na testbed pro Průmysl 4.0. Věříme, že se v rámci projektu uplatní i naši geodeti a odborníci na diagnostiku konstrukcí, jelikož bude třeba určovat přesnou polohu strojů a řešit interakci strojů s budovou.

 

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

 

Zástupci centra AdMaS, v čele s panem ředitelem a profesorem Kudrnou, se ve dnech 17. – 18.10.2018 účastnili Silniční konference v Ostravě, kde ve stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek.

Během konference byl Českou silniční společností oceněn absolvent FAST, Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., jež získal diplom za 1. místo v soutěži disertačních prací 2018 za práci Reologické vlastnosti asfaltových pojiv, na jejíž výzkum byly použity přístroje a zařízení centra AdMaS.

Srdečně blahopřejeme!

NOC VĚDCŮ

 

Jako v minulých letech, i v tomto roce se Centrum AdMaS účastnilo skvělé Noci vědců, konající se 5.10.2018 od 18 do 24 hodin. Tentokrát byli v provozu i dva automobily, které děti a jejich rodiče převáželi z Fakulty stavební na ulici Veveří k nám do centra v Medlánkách a zpět. Rádi jsme v našich prostorách přivítali návštěvníky všech věkových kategorií a stupňů zvídavosti, pro které jsme nachystali tento program:

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství:
• Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět).
• Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.
• Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.
• Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?
• Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb:
• Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.
• Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2

Laboratoř technologie betonu:
• Poruchy materiálů z blízka.
• Kolik toho stavební materiály vydrží.
• Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot:
• Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.
• Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.
• Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.
• Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie:
• Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.
• Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství:
• Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství:
• Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti!
• Koutek dětských modelů pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna):
• Prostorové materiály.
• Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců:
• Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.
• Požární odolnost konstrukcí – jak na to?

 

 

ODBORNÁ PRACOVNÍ STÁŽ STUDENTA DOKTORSKÉHO STUDIA NA UNIVERSITY OF MALTA

 

Ing. Jakub Hodul se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil pracovní stáže na University of Malta, Faculty for the Built Environment. Stáž byla zaměřena především na výzkum a vývoj polymer-cementových malt s různým obsahem krystalizační přísady za účelem zvýšení jejich dlouhodobé trvanlivosti a nepropustnosti vůči agresivním médiím. V rámci výzkumných prací bylo prováděno především stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností. S dílčími vzorky bude probíhat další výzkum v prostorách Centra AdMaS. Konkrétně se bude jednat o studium mikrostruktury. V budoucnu se předpokládá další spolupráce s University of Malta, a to především v oblasti vývoje a výzkumu zvýšení dlouhodobé trvanlivosti betonu, a taky v rámci využívaní odpadních a druhotných surovin za účelem zlepšení environmentálních aspektů.