OPRAVY SILNIC V ČESKU

Prof. Ing. Jan Kudrna, CCs hovořil v reportáži České televize o důvodu osmihodinové pracovní doby na silničních a dálničních staveništích.

Relace byla odvysílána dne 13.6.2019 v Událostech v regionech a v Hlavních zprávách.

Celou reportáž je možno shlédnout na :

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2841905-rozkopane-ulice-kolony-a-stavebni-stroje-stoji-delnici-v-brne-konci-s-praci-odpoledne?fbclid=IwAR04lbmz6WVbGCZvrpV2Oqiux8gKCRn5DohRrbUu5dSo0FlTNaO2q7Sj1BM

VÝUKA V TERÉNU

Ve dnech 28.5. – 5.6.2019 probíhala ve Starém Městě pod Sněžníkem již tradiční Výuka v terénu, která je určena pro všechny studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby.

 

Výuka je organizována Ústavem železničních konstrukcí a staveb ve spolupráci s Ústavem pozemních komunikací a s přispěním dalších ústavů Fakulty stavební VUT v Brně. Na výuce se podíleli taktéž i někteří výzkumníci z centra AdMaS.

 

V rámci výuky bylo použito zařízení centra – měřící vozík KRAB (viz foto), které slouží k měření geometrických parametrů koleje (např. rozchod, převýšení, směs a výška koleje). Studenti se taktéž účastnili exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, kde právě probíhala diagnostika stavu pláště nádrže. Prof. Kudrna tak mohl studenty seznámit s podrobnostmi týkající se výstavby pláště nádrže a asfaltových směsí zde použitých.

 

NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ

Ve středu, 5.6.2019, se v Centru AdMaS konala exkurze Střední průmyslové školy stavební v Brně.

Centrum navštívilo přes 70 studentů 3. ročníků s pedagogickým doprovodem a prošli si laboratoř zkušebnictví a laboratoř silniční v budově P1, a laboratoř geotechniky a laboratoř geodézie na P4.

Za skvělého výkladu zaměstnanců AdMaSu byli návštěvníci seznámeni s probíhajícími pokusy, technikou a přístroji centra.

VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA TĚSNÍCÍHO PLÁŠTĚ NÁDRŽE DLOUHÉ STRÁNĚ

Výzkumníci z centra AdMaS, pod vedením prof. Kudrny spolu s prof. Šťastníkem, provedli dne 3.6.2019 diagnostiku těsnícího pláště nádrže na Dlouhých Stráních. Tato nádrž slouží jako součást přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Těsnící plášť nádrže je tvořen z asfaltových vrstev a v současné době se na povrchu pláště objevují poruchy.

 

V uvedený den byla celá nádrž vypuštěna a dalo se tak dostat až na samotné dno. Na místě byla provedena vizuální prohlídka současného stavu a vyznačení míst pro odběr jádrových vývrtů, které budou předmětem dalšího zkoumání. Tato akce byla součástí projektu Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“.

PROGRAM NA UDRŽENÍ VODY VE MĚSTĚ

Tým odborníků z VUT v Brně, v čele se zaměstnancem centra AdMaS, dr. Davidem Bečkovským, se technicky podílel na přípravě pilotních dotačních programů na zadržování vody ve městě a předcházení suchu.

O podmínkách dotace, a především o nápadu zelených střech a budování retenčních nádrží na dešťovou vodu ve městě Brně, hovořila s dr. Bečkovským redaktorka MF Dnes v článku ze dne 3.6.2019.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL NA ADMASE

Ve dnech 10.4., 12.4.2019  a 28.5. proběhly na AdMaSe exkurze žáků středních škol, a to Střední průmyslové školy chemické Brno a  Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti se podrobně seznámili s laboratořemi a přístrojovým vybavením a mimo jiné si mohli sami vyzkoušet připravit vzorek z asfaltové směsi. Soudě dle reakcí studentů byly obě exkurze zdařilé.

DOC. HÉCTOR CIFUENTES NA FAST VUT V BRNĚ

V týdnu od 20. do 24. 5. 2019 byl hostem Ústavu stavební mechaniky (STM) FAST VUT, s podporou projektu Internacionalizace a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. Héctor Cifuentes Bulte z University of Sevilla ze Španělska. Primárně byli průvodci jeho pobytem doc. Stanislav Seitl, prof. Zbyněk Keršner a Ing. Petr Miarka.

Doc. Cifuentes představuje významného odborníka na popis chování stavebních materiálů se zaměřením na betony s rozptýlenou výztuží, včetně lomově-mechanických aspektů jejich odezvy na statické i dynamické zatěžování (jedním z jeho školitelů v rámci doktorského studia byl prof. Bhushan L. Karihaloo, expert na lomovou mechaniku konstrukčního betonu).

Host se zajímal o činnost výzkumné skupiny Matematické modelování (MM) s akcentem na numerické simulace namáhání konstrukcí s využitím experimentálních dat a na funkčnost metodiky komplexní analýzy stavebních prvků na bázi cementových kompozitů, ocenil také nadstandardní experimentální možnosti Centra AdMaS. Hlavní náplní pobytu doc. Cifuentes byly prohloubení exkluzivního mezinárodního kontaktu, konzultace s akademickými pracovníky STM/MM a studenty doktorského a magisterského stupně studia, porady ke společným proběhlým i plánovaným experimentům, příprava společné publikace apod.

Na půdě STM přednesl přitažlivě připravenou prezentaci Tensile-Fracture Behaviour of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced-Concrete Subjected to High Temperatures. V přednášce detailně pojednal tahové a lomové vlastnosti vybraných vlákny vyztužených betonů s velmi vysokými užitnými vlastnostmi, především vliv ocelové rozptýlené výztuže a teplotního působení.

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY BIC V CENTRU ADMAS

V úterý 14. května 2019, za účasti děkana FAST, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., se uskutečnilo v prostorách výzkumného centra AdMaS 11. zasedání Vědecké rady BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl předseda Technologické agentury ČR, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., který s přítomnými členy diskutoval především o novinkách v podpoře aplikovaného výzkumu.

Úvodem akce vystoupil ředitel výzkumného centra AdMaS Zdeněk Dufek a představil přítomným výzkumné programy Centra. Velmi aktuálním tématem současnosti jsou projekty zaměřené na tzv. cirkulární ekonomiku, kdy se odpad ze stavebnictví transformuje různými formami na další suroviny a je opětovně využíván.

V prezentaci pokračoval RNDr. Petr Pracna, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR, který seznámil hosty s příležitostmi pro stavebnictví v programu HORIZONT 2020,  a dále Ing. Karel Kouřil, Ph.D., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jež hovořil na téma Inovační strategie České republiky v letech 2019 – 2030.

Po skončení rady si hosté prohlédli prostory a laboratoře centra.

DOKTORANDKA EKATARINA KARPOVÁ ŘEŠÍ NA ADMAS VÝZKUM NANOTRUBIČEK PRO VÝROBU MALT

V období od 2.4. do 29.5.2019 působí v rámci pracovního pobytu programu Erasmus+ na Fakultě stavební VUT v Brně studentka doktorského studijního programu Litevské Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Ekaterina Karpová (Екатерина Карпова). Ekaterina se v rámci své doktorské práce a společného výzkumu zajímá o vliv vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček (MWCNTs) na vlastnosti cementových malt a betonů s různými druhy superplastifikátorů. V rámci experimentálních prací využívá především skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) a porozimetrii (MIP) za účelem objasnění mikrostruktury vyvinutých materiálů s různou dávkou MWCNTs. Zaměřuje se také na vliv dávky suspenze, s rozdispergovanými MWCNTs, na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti zatvrdlých malt. V rámci výzkumu sleduje také vliv dávky MWCNTs a typu použitého superplastifikátoru na vývin a průběh hydratačního tepla, přičemž i na základě vyhodnocení těchto výsledků proběhne výběr nejvhodnějšího superplastifikátoru pro další zkoušení.

NÁVŠTĚVA IŽEVSKÉ STÁTNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY M.T. KALAŠNIKOVA V RUSKU

Vedoucí výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů, prof. Rostislav Drochytka, a ředitel centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, navštívili v posledním dubnovém týdnu Iževskou státní technickou univerzitu M.T.Kalašnikova v Rusku. Cílem cesty byl rozvoj spolupráce na vývoji nových elektrovodivých kompozitů pro široké použití ve stavebnictví s využitím různých druhů druhotných surovin ve formě příměsí do kompozitních materiálů.

Dále byla projednána možnost otevření mezinárodního double degree studia v doktorských studijních programech.

Za ruskou stranu se jednání účastnil ředitel Institutu stavebnictví a architektury, prof. Grigory Pervushin, a vedoucí ústavu Geotechniky a stavebních materiálů, prof. Gryigory Yakovlev.