Projekt REVOZIM pro řešení recyklace vody a odpadů

V Centru AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) bylo vloni ukončeno řešení projektu REVOZIM – Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst. Projekt by měl pomoci s technickým řešením a strategiemi v oblasti nakládání s vodami a odpady s obsahem organiky. Tato oblast je pro menší města a obce do 10 tisíc obyvatel více náročná než v případě velkých měst, neboť mají omezené lidské a finanční zdroje pro tvorbu vlastních koncepcí. Otvírá se tak prostor pro zapojení výzkumných institucí.

 

Čistírenský kal produkovaný čistírnami odpadních vod (ČOV) představuje jeden z jejich nezbytných odpadních toků. V návaznosti na podmínky dané novou odpadovou legislativou je zřejmé, že některé ze stávajících způsobů využití a odstranění ČK nebudou dále možné a stále se hledají a ověřují technologie jeho efektivního zpracování – optimálně formou jeho materiálového využití ve smyslu jeho užitečných vlastností, tj. obsahu živin a organických látek, ale eventuálně též z pohledu jeho energetického potenciálu.

Jedním z potenciálních řešení je termické zpracování čistírenského kalu do podoby pevného uhlíkatého zbytku/produktu určeného k dalšímu využití – biocharu/biouhlu. Získaný produkt potom vhodně kombinuje zachování původních užitečných vlastností a přidává nové – stabilní uhlík zvětšený měrný/specifický povrch.

V Centru AdMaS byla zpracována ověřená technologie výroby pevného uhlíkatého produktu, tj. biocharu/biouhlu procesem mikrovlnné torrefakce, tedy slabé mikrovlnné pyrolýzy, s ohledem na jeho materiálovou transformaci.

 

Ve spolupráci výzkumných týmů VUT v Brně a ČVUT v Praze byly vypracovány dva užitné vzory: Substrát pro zelené střechy a Substrát pro zakládání rozchodníkových koberců. Technická řešení obou užitných vzorků jsou založena na využití recyklovaného kameniva a biouhlu, tj. pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu. Specifickým recyklovaným materiálem obou typů substrátů je biouhel. Ten může být vyrobený různými cestami z různých organických odpadů.V biouhlu jsou organické látky stabilizovány a při jejich přidání do půdy nebo substrátu je jejich rozklad výrazně pomalejší než v případě organické hmoty, která nebyla stabilizována.

 

Celý článek si můžete přečíst v časopise Energie21 číslo 02/2023.

Řešený dílčí projekt REVOZIM – „Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst“ si vzal za cíl   řešit potřebu menších měst do 10 tis. obyvatel a obcí komplexně řešit hospodaření s vodou a odpady a zlepšovat kvalitu života v souladu s principy Smart City a s principy oběhového hospodářství.

 

Tomáš Chorazy, Michal Novotný, Tomáš Macsek, Petr Hlavínek, Jakub Raček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, e-mail: chorazy.t@fce.vutbr.cz

Exkurze studentů Masarykovy střední školy Letovice na AdMaSe

V úterý 14. února 2023 proběhla exkurze žáků 3. a 4. ročníku Masarykovy střední školy Letovice ve výzkumném centru AdMaS, kteří přijali pozvání doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka Ph.D., proděkana pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing. Během exkurze měli žáci možnost seznámit s činnostmi a vybavením vědeckého a výzkumného centra moderního a udržitelného stavebnictví. Samotná exkurze byla rozdělena do tří částí podle svého zaměření.

 

 

První část exkurze byla zaměřena na pokročilé stavební materiály a jejich charakteristiku. Žáci měli možnost vidět praktické ověřování celé řady vlastností různých materiálů, např. pevnost, odolnost proti vodě a ohni a další. Bylo pro ně připraveno několik experimentů, které jim umožnily lépe pochopit, jak tyto materiály fungují a jak se liší od běžně používaných stavebních materiálů. Samozřejmě se diskutovaly také použití metody a použitá technologie.

 

 
Druhá část prohlídky se věnovala pokročilým stavebním konstrukcím a dopravním stavbám. Tato část exkurze proběhla v největších prostorách centra AdMaS – v hale H tzv. těžkého zatěžování. Zde probíhají vybrané zkoušky materiálů na unikátních zatěžovacích rámech, je zde simulace zatížení dopravních konstrukcí a další výzkumy související s dopravou. Žáci měli možnost vidět, jak se zjišťuje pevnost konstrukcí a jak se řeší problémy s jejich životností. Žáci byly mimo jiné seznámeni s tím, jak moderní technologie umožňují přesněji předpovídat chování konstrukcí a tím i snižovat riziko nebezpečí pro uživatele.
 

 
Třetí část exkurze se soustředila na ekonomiku a životní prostředí. Žáci se dozvěděli, jak mohou moderní stavební technologie pomoci snížit dopad dílčích sektorů stavebnictví na životní prostředí a jak se dá dosáhnout udržitelného rozvoje. Detailnější výklad byl připraven zejména o zelených střechách a zelených zasakovacích parkovištích, které slouží jako ekologické alternativy k běžným parkovištím a střechám. Tyto inovativní projekty mají mnoho výhod, jako například snižování teploty v urbanizovaných oblastech, zlepšování kvality ovzduší či retenci vody, čímž dochází ke zvyšování kvality života obyvatel. Žáci měli možnost si také prohlédnout pilotní pyrolýzní jednotku určenou k výrobě biouhlu z organických odpadů, která krásně podtrhuje princip cirkulární ekonomiky – tedy minimalizaci odpadů a maximalizaci využití zdrojů.
 

 
Exkurzi zakončil Ing. Tomáš Chorazy, PhD. – zástupce ředitele pro vědu, výzkum a inovace, který představil AdMaS jako celek. Studenti měli možnost diskutovat s Ing. Chorazym a položit mu otázky ohledně výzkumu a vývoje v oblasti stavebnictví a technologií. Na závěr dostali studenti drobné dárky a informace o možnostech studia na Fakultě stavební VUT v Brně.
Z vyjádření žáků a jejich doprovodu vyplynulo, že pro ně exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Měli možnost navštívit jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších výzkumných center v oblasti stavebnictví v Evropě, které nabízí studentům a vědeckým pracovníkům dále rozvíjet celé průmyslové odvětví stavebnictví a navázané technologie. Exkurze umožnila žákům střední odborné školy nahlédnout do vědy a technologií, které se každodenně používají v praxi. Věříme, že si také uvědomili, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů Fakulty stavební v praxi, či některé výhody a nevýhody nových technologií v oblasti stavebnictví.

Dálnice budoucnosti v harmonii s přírodou

Centrum AdMaS se podílí na zpracování dílčích částí vizionářského koncepčního projektu interně nazvaného „zelená dálnice“.

Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo řešitelskému týmu složeného z inovátorské firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty stavební – centra AdMaS zpracování úvodní technickoekonomické studie vybraného úseku připravované dálnice D55 s názvem „Dálniční galerie s integrovanou fotovoltaikou a využitím srážkové vody z galerie v krajině“.

Předmětem úvodní technickoekonomické studie bude efektivní využití slunečního záření a srážkové vody při realizaci stavby „D55 – úsek ptačí oblasti Bzenec – Bzenec, Přívoz – Rohatec – řešení s galerií“. Cílem studie je připravit komplexní kvalifikovaný podklad pro následné zadání realizačního projektu.

Highwaytohell

Nácvik cvičného požárního poplachu v Centru AdMaS

Dne 15.11.2022 proběhl nácvik, jak postupovat v případě skutečného požáru. Nácvik cvičného požárního poplachu probíhal pod dohledem Bc. Zdeňky Jandové (OZO za BOZP a PO). Povinnost organizovat tato cvičení nařizuje zákon pro každou budovu, v níž lze předpokládat zvýšené požární riziko. V případě Centra AdMaS se jednalo o objekty P2 a H.

Cvičné poplachy mají upozornit všechny, kteří budovu nějakým způsobem využívají, na riziko požáru a na to, jak ochránit vlastní život i životy ostatních. Při vypuknutí požáru je nutné evakuovat budovu ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchranného sboru.

Přínosem cvičných poplachů je kromě nácviku evakuace všech lidí z budov také praktická zkouška pro protipožární hlídky. Poplachy díky simulaci reálné situace pomáhají odhalit případné nedostatky v požární ochraně.

Technici si ověřili funkčnost evakuačního systému za plného provozu a mohli zjistit případné nedostatky únikových cest, které mají být trvale průchodné a volné. Jedním z častých problémů je přístupnost hasičské techniky přímo k budovám, kterou mohou komplikovat špatně zaparkovaná vozidla nebo zkušební vzorky, složené mimo místa k tomu určená, které pak brání v průjezdu hasičským vozidlům.

Evakuace všech osob z objektů P2 a H trvala pouhých 5 min.

Pravidelný nácvik požárního poplachu je důležitý, protože zabraňuje újmě na zdraví a vzniku větší škody na majetku Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

 

 

 

„Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

KICK-OFF MEETING

 

Formou videokonference byl za účasti všech partnerů dne 3. 11. 2022 zahájen mezinárodní projekt reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu. Na projektu spolupracují zástupci univerzit 4 zemí východního partnerství, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a univerzita z Bosny a Hercegoviny, která zastupuje zemi západního Balkánu.

Dr. Raček, který zastupoval žadatele a koordinátora projektu, formou prezentace představil řešitelský tým a aktivity centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a následně vyzval ke krátkému představení ostatní partnery, kterými jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina).

Dále Dr. Raček v prezentaci vyjmenoval cíle projektu. Postupně budou zorganizovány na Slovensku, v Bosně a Hercegovině a konečně v České republice celkem 3 workshopy. Dále bude formou 5. impaktovaných článků prezentováno a diskutováno téma projektu, kterým je tedy cirkulární hospodaření s odpadními vodami. Dalším společným výstupem projektu bude webová stránka. Po ukončení prezentace proběhla diskuze, byly odsouhlaseny místa a čas konání workshopů. Příští videokonference partnerů projektu se uskuteční 8. 12. 2022.

Výše uvedená platforma propojí řešitelské týmy a další osoby a bude tak vytvořena multidisciplinární síť, která bude šířit současné znalosti a technické poznání výzev, kterými jsou čištění a využití odpadních vod, využití organických odpadů z čištění odpadních vod (tzv. biosolids) a konečně využití energetického potenciálu z odpadních vod. Kromě technologického pohledu bude zvážen i dopad na veřejné zdraví a na životní prostředí, a to z pohledu přeshraniční spolupráce, zkušeností a přístupů.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska z Visegradského grantu č.  22220131 „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie “ z mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Školení pro pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka v České republice

V souladu s dílčími úkoly mezinárodního projektu „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“, reg. č. 22-PKVV-1, financovaného z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích Ministerstvem zahraničních věcí České republiky mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, bylo ve dnech 5. – 7. října 2022 realizováno školení zaměřené na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Univerzity Banja Luka.

První den školení proběhlo neformální setkání, byl diskutován systém vzdělávání v České republice a Bosně a Hercegovině, počty studentů v různých studijních programech, uplatnění absolventů na trhu práce, apod.

Druhý den řešitelský tým centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně pod vedením prof. Hlavínka připravil pro vybrané pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka vzdělávací program. Teoretická část proběhla v centru AdMaS, kdy byly formou prezentací představeny a diskutovány aktuální trendy čištění komunálních odpadních vod a využití vyčištěných vod (včetně šedých vod) v aplikacích modrozelené infrastruktury – zelených parkovištích, zelených střechách a fasádách, apod. Dále ještě v centru AdMaS proběhla exkurze v rámci instalovaných technologií čištění odpadních vod (membránové technologie), využití energie odpadních vod (vertikální a horizontální tepelné výměníky), dále technologií tepelného zpracování odpadů (středněteplotní a mikrovlnná pyrolýza) včetně čistírenského kalu do formy biocharu. Potom se již exkurze zaměřila na instalace pilotních experimentů, kde je již biochar, který představuje materiálově transformovaný čistírenský kal aplikován – zelené parkoviště a extenzivní zelené střechy.

Dále se účastníci školení přesunuli k exkurzi na Fakultu stavební a navštívili čistírny komunálních odpadních vod – velkou ČOV Brno – Modřice (včetně prohlídky instalované lopatkové sušárny čistírenského kalu nebo systémů terciálního čištění odpadní vody) a menší ČOV Lednice.

Třetí, závěrečný den školení absolvovali pedagogičtí pracovníci Univerzity Banja Luka i tzv. výzkumnou část školení. Ve Velkých Bílovicích byl připraven program, kde byly představeny výsledky výzkumných českých i mezinárodních projektů v oblastech nakládání s odpadními vodami, využití čistírenského kalu, odstraňovaní mikropolutantů z odpadní vody. Dr. Milan Šipka prezentoval také jeden mezinárodní výzkumný projekt realizovaný na Univerzitě Banja Luka s názvem SMARTWATER. Program školení byl následně ukončen diskuzí na možnými výzkumnými tématy, kde by mohlo dojít k zapojení obou vzdělávacích a výzkumných institucí.

 

 

 

 

Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – nové téma spolupráce mezi Centrem AdMaS a BOKU Wien

Výzkumní pracovníci centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení Dr. Jakubem Račkem, získali počátkem roku 2022 dvouletý projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství“ z aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic s University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Department Water-Atmosphere-Environment.

V roce 2022 jsou výzkumné aktivity zaměřené na základní principy, kde se primárně pro identifikaci dostupných a slibných přístupů a technologií pro nakládání s odpadními vodami v souladu s principy cirkulární ekonomiky využívá dostupná relevantní národní a mezinárodní literatura. Prioritou je využívání odpadů jako zdroje a energetické bilance procesů.

V roce 2023 je projekt zaměřen na identifikaci aplikačních možností, kde bude teoretický výstup z prvního roku přenesen do kontextu zaměřeného na praxi s ohledem na místní (národní) specifické okrajové podmínky.

Ve dnech 7. – 9. 6. 2022 byl v centru AdMaS proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí zástupců BOKU a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 proběhl ve Vídni na BOKU druhý meeting za účasti zástupců AdMaS vč. osobní účasti pana proděkana Fakulty stavební VUT v Brně doc. Dufka se zaměřením na aktuální činnosti kolegů z BOKU v oblasti vědy a výzkumu, ale také v oblasti výukových programů. Na druhém meetingu se mimo jiné řešily vzájemné mobility Ph.D. studentů a příprava společných projektů COST Action a Interreg V-A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení instalace experimentálních modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, ve dnech 8. až 10. srpna 2022 během již druhé cesty na Univerzitu Banka Luka, Bosna a Hercegovina, dokončili ve spolupráci s kolegy z místní univrzity instalaci experimentálních modulů zelených střech a uvedli do provozu on-line monitorovací systém.

V návaznosti na cíle mezinárodního projektu financovaného Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích, pracovníci centra AdMaS (Dr. Raček, Dr. Chorazy a Ing. Novotný) dokončili instalaci experimentálních modulů zelených střech a tímto zahájili intenzivní spolupráci ve výzkumu v oblasti testování substrátů s obsahem biocharu v zelených střechách v podmínkách a částečným využitím recyklovaných materiálu v Bosně a Hercegovině.

V rámci testování je nyní prioritně zkoumán vliv biocharu na substrát a na vegetaci zelených střech, bude také dokumentován vývoj a stav vegetace v průběhu sledovaného období 1 – 2 let. Současně bude vyhodnocena schopnost zadržovat vodu jednotlivých substrátů s ohledem na měřené dešťové srážky a bude vypočítána evapotranspirace z vegetačních ploch. Už nyní jsou srovnány tepelné vlastnosti jednotlivých substrátů na základě teplotních čidel umístěných v různých hloubkách ve vztahu k měřené teplotě vzduchu a solární radiace. Následně budou provedeny fyzikálně-chemické rozbory organické složky substrátu, tedy biocharu a budou vyhodnoceny fyzikálně-chemické ukazatele výluhů z umělého dešťového odtoku jednotlivých modulů.

Experiment mimo výše uvedené ověřuje efektivnost užitného vzoru č. 34 637 Substrát pro zelené střechy zpracovaný autorským týmem Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Mimo práce na experimentálních modulech zelených střech proběhla další jednání se zástupci Univerzity Banja Luka a byly diskutovány výzkumná témata a možnosti mobilit master a Ph.D. studentů.

Završením druhé cesty na Univezitě Banja Luka bylo jednání se zástupci Ambasády České republiky v Sarajevu, která je gestorem tohoto mezinárodního projektu. Tým výzkumných pracovníků centra AdMaS, který na této cestě doprovázel také proděkan Fakulty stavební doc. Zdeněk Dufek, Ph.D., představil své cíle a aktuální stav řešení projektu. Zástupci české ambasády, jmenovitě potom konzul a vedoucí rozvojové spolupráce Mgr. Štěpán Šantrůček s koordinátorkou rozvojové spolupráce paní Nejrou Bučo diskutovali s projektovým týmem a zástupci Univerzity Banja Luka o dalších možnostech, která je v rámci rozvojové pomoci České republiky Bosně a Hercegovině nabízena a to zejména o stipendijním programu v rámci studia na českých veřejných vysokých školách.

 

 

 

V centru AdMaS se řeší projekt „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

Jedná se o mezinárodní projekt s reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu, který je zaměřený na usnadnění podpory zemí V4 zemím východního partnerství a zemím západního Balkánu. Projekt je tedy realizován zeměmi V4, tj. Českem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem společně s Bosnou a Hercegovinou, tj. zeměmi západního Balkánu a zaměřuje se na usnadnění šíření know-how a osvědčených postupů zemí V4, na demokratizaci, rozvoj občanské společnosti, politickou, ekonomickou a sociální transformaci, sbližování s EU a integraci EU, řádnou správu věcí veřejných a regionální spolupráci.

Realizace projektu je plánována na období 20/9/2022 – 31/12/2023 s celkovým rozpočtem 32 950 EUR.

Hlavním cílem projektu je zlepšení spolupráce předních institucí nakládání s odpadními vodami, výměna znalostí a zkušeností a vytváření synergií v podmínkách střední Evropy. Budou řešena následující 3 témata:

  • možnosti opětovného použití vyčištěné odpadní vody z komunálních čistíren odpadních vod;
  • udržitelné nakládání s čistírenskými kaly včetně získávání a následného využití živin v modrozelené infrastruktuře;
  • integrace energie z odpadních vod.

Cílovou skupinou jsou vysokoškolští učitelé, výzkumní a vědečtí pracovníci, studenti (magisterských a doktorských programů), státní úředníci, zástupci municipalit (měst a obcí) a obchodní subjekty. Ambicí projektu je zapojení minimálně 1 000 osob z partnerských zemí projektu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina). Z toho 700 budou lidé ze zemí V4.

 

Žadatelem a koordinátorem projektu je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, reprezentované prof. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc. MBA.

Partneři projektu jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina)

Letní škola školy Fakulty stavební VUT v Brně v Centru AdMaS

Centrum AdMaS se 12. 8. 2022 se zapojilo do programu letní školy na téma městské inženýrství a urbanismus. Letní školy se účastnili studenti z 5 evropských zemí. Zajímavý program odborné exkurze v Centru AdMaS zabezpečili z oblasti 3D tisku Ing. Arnošt Vespalec, z oblasti mobilního mapování dr. Zdeněk Krejza, z oblasti modrozelené infrastruktury dr. Tomáš Chorazy, z oblasti navrhování a zkoušení betonových směsí, vad a poruch silničních prefabrikátů Ing. Denisa Jančaříková. Koordinátorkou odborné exkurze byla dr. Šárka Keprdová.