DOKTORANDKA EKATARINA KARPOVÁ ŘEŠÍ NA ADMAS VÝZKUM NANOTRUBIČEK PRO VÝROBU MALT

V období od 2.4. do 29.5.2019 působí v rámci pracovního pobytu programu Erasmus+ na Fakultě stavební VUT v Brně studentka doktorského studijního programu Litevské Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Ekaterina Karpová (Екатерина Карпова). Ekaterina se v rámci své doktorské práce a společného výzkumu zajímá o vliv vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček (MWCNTs) na vlastnosti cementových malt a betonů s různými druhy superplastifikátorů. V rámci experimentálních prací využívá především skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) a porozimetrii (MIP) za účelem objasnění mikrostruktury vyvinutých materiálů s různou dávkou MWCNTs. Zaměřuje se také na vliv dávky suspenze, s rozdispergovanými MWCNTs, na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti zatvrdlých malt. V rámci výzkumu sleduje také vliv dávky MWCNTs a typu použitého superplastifikátoru na vývin a průběh hydratačního tepla, přičemž i na základě vyhodnocení těchto výsledků proběhne výběr nejvhodnějšího superplastifikátoru pro další zkoušení.

NÁVŠTĚVA IŽEVSKÉ STÁTNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY M.T. KALAŠNIKOVA V RUSKU

Vedoucí výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů, prof. Rostislav Drochytka, a ředitel centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, navštívili v posledním dubnovém týdnu Iževskou státní technickou univerzitu M.T.Kalašnikova v Rusku. Cílem cesty byl rozvoj spolupráce na vývoji nových elektrovodivých kompozitů pro široké použití ve stavebnictví s využitím různých druhů druhotných surovin ve formě příměsí do kompozitních materiálů.

Dále byla projednána možnost otevření mezinárodního double degree studia v doktorských studijních programech.

Za ruskou stranu se jednání účastnil ředitel Institutu stavebnictví a architektury, prof. Grigory Pervushin, a vedoucí ústavu Geotechniky a stavebních materiálů, prof. Gryigory Yakovlev.

REALIZACE ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU Z NOVĚ NAVRŽENÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

Silniční laboratoř centra AdMaS se při výrobě nových asfaltových směsí v rámci výzkumných projektů mimo jiné zabývá také využíváním R-materiálu – materiálu získaného ze staré asfaltové vozovky. Student 4. ročníku Fakulty stavební, Karel Spies, zde v rámci své bakalářské práce navrhl a odzkoušel nový typ asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu a obsahem asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, získaným ze starých drcených pneumatik. Při laboratorních zkouškách plně využíval zkušební zařízení centra AdMaS. V měsíci dubnu se povedlo tuto navrženou asfaltovou směs použít pro opravu výtluků na dopravně velmi vytížené křižovatce ulic Veveří a Pod Kaštany a vznikl tak minizkušební úsek. Nutno podotknout, že student s bakalářskou prací vyhrál fakultní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) postoupil do mezinárodního kola, které se bude konat v Žilině.

Velký dík patří firmě Brněnské komunikace, a.s. za umožnění provést tento zkušební úsek a pomoc při provádění testů.

 

NÁVŠTĚVA GUVERNÉRA ČNB

 

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal přednášku guvernéra České národní banky, Ing. Jiřího Rusnoka, na téma Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetní politice.

 

Přednáška se konala středu, 17. 4. 2019, v aule Fakulty stavební a byla určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví, ale setkání s panem guvernérem si přišli poslechnout i ostatní studenti a zaměstnanci VUT.

 

Po přednášce se pan guvernér odebral do Centra AdMaS, kde ho s prostory a výzkumnými projekty a cíli seznámil ředitel centra, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. a jeho zástupce, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.

EXKURZE STUDENTŮ Z VOŠ DĚČÍN

Dne 15.4. navštívili centrum AdMaS studenti z Vyšší odborné školy průmyslové a stavební Děčín. Exkurze byla zaměřena na dopravní stavby a zkoušky materiálů, které se pro tyto stavby používají. Studenti si prohlédli kolejový rošt a další materiály používané pro stavbu železnic umístěné na hale H. Dále následovala prohlídka silniční laboratoře centra. Studenty doprovázel dr. Richard Svoboda za asistence Ing. Pavly Nekulové a Ing. Pavla Šperky.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL NA ADMASE

Ve dnech 10.4. a 12.4.2019 proběhly na AdMaSe exkurze žáků středních škol, a to Střední průmyslové školy chemické Brno a  Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti se podrobně seznámili s laboratořemi a přístrojovým vybavením a mimo jiné si mohli sami vyzkoušet připravit vzorek z asfaltové směsi. Soudě dle reakcí studentů byly obě exkurze zdařilé.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z USI

Dne 2.4.2019 proběhla v centru AdMaS exkurze pro studenty Ústavu soudního inženýrství. Studenti navštívili centrum společně s  doc. Holcnerem. Exkurze byla zaměřena zejména na vliv různých povrchů vozovek na protismykové vlastnosti vozovek a jejich testování. Studenti byli také seznámeni s hlavními zkušebními zařízeními, kterými centrum disponuje.02

KONFERENCE INLAND NAVIGATION FOR THE 21ST CENTRURY

Ředitel výzkumného centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, se dne 1.4.2019 účastnil mezinárodní odborné konference Inland Navigation for the 21st Century, která proběhla v Praze. Ve svém příspěvku informoval o postupu řešení projektu našeho výzkumného centra zaměřeného na návrh technických předpisů na bezpečnou výstavbu a provozování LNG tankovacích stanic. Toto alternativní palivo se stává i v podmínkách ČR realitou. Ministerstvo dopravy vypsalo v loňském roce dotační výzvu na podporu výstavby tankovacích stanic na LNG, které využilo několik subjektů. Do roku 2022 lze očekávat uvedení více než desítky LNG tankovacích stanic do provozu. Mimo jiné se nabízí možnosti umístění LNG stanic v přístavech blízko významných silničních tahů. K tomu bude třeba vytvořit bezpečnostní předpisy, aby bylo možné podle nich stanice naprojektovat, povolit jejich uvedení do provozu a bezpečně provozovat.

ÚČAST NA KONFERENCI CELEBRATING 20 YEARS RMPD V LISABONU

Dva naši doktorandi, Ing. Pavel Šperka a Ing. Jiří Sachr, kteří pracují na výzkumných projektech v silniční laboratoři centra AdMaS, se na konci března 2019 účastnili mezinárodní konference Celebrating 20 Years Road Materials and Pavement Design. Konference se konala ve městě Lisabon v Portugalsku a byly zde představeny nejlepší příspěvky v rámci odborného vědeckého časopisu RMPD z oblasti materiálů používaných pro stavby silnic.

V rámci konference se povedlo navázat kontakt s profesorkou z Portugalska (Ana Chistina Freire), která se zabývá zkoušením vyztužených asfaltových souvrství mřížemi ze skelných a karbonových vláken. Dále se povedlo uskutečnit  jednání s profesorem z Indie (Krishna Prapoorna), který se mimo jiné zabývá vývojem a testováním asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryží z pneumatik (drcené staré pneumatiky). Obě tyto jednání velmi úzce souvisí s výzkumnými projekty, které jsou, či byly řešeny ve výzkumném centru AdMaS, a napomohly tak možné budoucí mezinárodní spolupráci.