SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ RADY

 

Ve dnech 24. – 27.9.2019 se konala poslední Mezinárodní vědecká rada centra AdMaS. Vědečtí pracovníci, v čele s panem ředitelem, přivítali členy rady, kteří k nám přijeli z různých koutů Evropy: dr. Andrea Giuseppe Capodaglio zavítal z italské Univesita di Pavia, prof. dr. Ing. Harald Garrecht z Universität Stuttgart, doc. dr. Alfred Strauss z University of Natural Resources and Life Sciences Vienna a prof. dr. Humberto Salazar Amorium Varum z Universidade do Porto.

Profesoři se během svého pobytu zúčastnili oslav 120. výročí založení Fakulty stavební i večerního představení Noc na Karlštejně v Městském divadle Brno.

V Centru AdMaS i na fakultě po dva dny probíhalo setkání s jednotlivými výzkumnými skupinami, jejichž zástupci prezentovali svoje dosavadní úspěchy a nápady za rok 2019.

 

Ke konci týdne se zaměstnanci centra s profesory rozloučili a poděkovali jim za jejich dosavadní podporu, motivaci a velmi přátelské, přesto profesionální vztahy.

ZAHRANIČNÍ STÁŽISTI V SILNIČNÍ LABORATOŘI CENTRA ADMAS

 

V měsíci srpnu jsme v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS přivítali 2 zahraniční stážisty.

Nejprve přijel 6.srpna 2019 student Arnaud Chuter z Francie, který studuje obor stavební inženýrství na univerzitě EI.CESI v Angoulême (https://angouleme.cesi.fr/ecoles-formations). Arnaudovou specializací jsou dopravní stavby a bude zde pobývat až do 25. října 2019.

Druhou studentkou je Riko Sakuda, která k nám přijela až z Japonska a to díky organizaci IAESTE. Riko studuje na univerzitě YNU v Jokohamě (Yokohama National University – https://www.ynu.ac.jp/english/) a bude zde do poloviny října letošního roku. Její hlavní specializací jsou městské komunikace a infrastruktura ve městech.

Oba dva studenti jsou velmi aktivní a zapojili se do výzkumných aktivit řešených jak v centru AdMaS, tak i v Ústavu pozemních komunikací a spolupracují i na řešení dílčích úkolů v rámci právě probíhajících výzkumných projektů. Jedním z nich je např. projekt Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“. S oběma studenty jsme dosud velmi spokojeni.

S Arnaudem Chuterem již proběhla exkurze na obalovnu v Rajhradicích, kde asistoval při odběru vzorků kameniva. V měsíci září a říjnu jsou naplánovány další odborné exkurze do spolupracujících firem či přímo na stavbu silnice. V neposlední řadě je v plánu společná debata studentů 2. ročníku magisterského studia se zaměřením na dopravní stavby.

PROF. YUZO OBARA NAVŠTÍVIL STM FAST A CENTRUM ADMAS

Výzkumná skupina Matematické modelování mohla díky spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., konkrétně s Dr. Leonou Vavro a Dr. Martinem Vavro, přivítat dne 19. 9. 2019 významného odborníka v oblasti lomových testů hornin, prof. Yuzo Obaru, z japonské Kumamoto University.

 

Právě v den 120. výročí založení VUT prezentoval prof. Obara přednášku v zasedací místnosti STM FAST a v odpoledních hodinách pak navštívil Centrum AdMaS. V přednášce „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi-Circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“ poutavě přiblížil aktuální výsledky týmu v oblasti experimentů i numerické analýzy vlivu tvaru iniciačního koncentrátoru napětí na faktor intenzity napětí a vyhodnocovanou lomovou houževnatost studovaných pískovců.

 

Mimochodem, Kumamoto University, jejíž Fakulty inženýrství byl prof. Y. Obara proděkanem, jakož i ředitelem GeoX CT Center, oslavila 120. výročí založení v roce 2017. Organizátory návštěvy za MM a STM byli prof. Zbyněk Keršner, doc. Stanislav Seitl a Dr. Hana Šimonová.

 

Snímek z areálu AdMaS zachycuje zleva prof. Z. Keršnera, prof. Y. Obaru, Dr. L. Vavro a Dr. M. Vavro. Na momentce Ing. Lucia Osuská z výzkumné skupiny Technologie stavebních hmot při poutavém výkladu hostům.

 

 

WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY

Dne 12.9.2019 se od 9,00 – 16,30 hodin konal v prostorách Fakulty stavební  WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY.

Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, v několika dalších blocích přednášeli o tématu BIM děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., a zaměstnanci České agentury pro standardizaci.

 

 

PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S OBSAHEM ALTERNATIVNÍCH SUROVIN

Dne 4. 9. 2019 byla v rámci probíhající spolupráce Centra AdMaS se společností CIDEM Hranice, a.s. připravena a následně testována zkušební tělesa cementotřískových desek s ohledem na posouzení fyzikálně mechanických parametrů (objemová hmotnost, pevnostní charakteristiky a modul pružnosti v ohybu), mikrostruktury a analyzování spalného tepla. Tělesa byla vyráběna laboratorně. Pro výrobu desek byly využity výrazně modifikované receptury se zaměřením na dosažení nižší objemové hmotnosti a zlepšení požární odolnosti při zachování minimálních normových požadavků na užitné vlastnosti. Úprava složení cementotřískových desek byla realizována substitucí primárních složek (až 50 %) alternativními surovinami (teplárenská škvára, odpadní perlit a prach vznikající jako vedlejší produkt při opracování cementotřískových desek).

Exkurze v centru AdMaS v rámci spolupráce s projektem Young Energy Europe

Dne 4. 9. 2019 proběhla v centru AdMaS exkurze účastníků kurzu v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu.

Organizátor akce, česko-německá obchodní a průmyslová komora, si centrum AdMaS vybral nejen s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra. Školitelé výzkumné skupiny EGAR, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., Ing. Miroslav Čekon, Ph.D., Ing. Jakub Raček, Ph.D. a Ing. Kristýna Velikovská, postupně prezentovali aktivity centra v oblasti alternativního využívání energií, např. Vybrané technologie a konstrukční prvky budov směřující k energetické nezávislosti, Recyklace šedých vod k opětovnému využití a Získávání tepelné energie z odpadních vod. S ohledem na prezentovaná témata proběhla také exkurze v centru AdMaS a ukázka jednotlivých technologií. Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

Exkurze v centru AdMaS proběhla jako praktická část školení v projektu Young Energy Europe. Tento je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ZTEKUCENÝCH ZEMIN

  

V létě provedli pracovníci Výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS (Dr. Černý a Dr. Michalčíková) v reálných podmínkách stavby bytového domu v Brně jeden z řady ověřovacích experimentů nově vyvíjené technologie využití ztekucených zemin pro samozhutnitelné zálivky.

Jednalo se o vyplnění segmentu provedeného výkopu původní zeminou ve ztekucené formě. Technologie umožňuje využití i méně vhodných zemin a je šetrná k uloženým instalacím, které dokonale obteče. Instalace tak není nutno složitě obsypávat a zeminu již není potřeba dále hutnit.

Po 4 dnech po provedení byla zálivka zhodnocena z pohledu homogenity, vlhkosti, únosnosti a byly odebrány vzorky pro ověření základních parametrů, které dosahovaly hodnot původní zhutnění zeminy.

OPRAVY SILNIC V ČESKU

Prof. Ing. Jan Kudrna, CCs hovořil v reportáži České televize o důvodu osmihodinové pracovní doby na silničních a dálničních staveništích.

Relace byla odvysílána dne 13.6.2019 v Událostech v regionech a v Hlavních zprávách.

Celou reportáž je možno shlédnout na :

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2841905-rozkopane-ulice-kolony-a-stavebni-stroje-stoji-delnici-v-brne-konci-s-praci-odpoledne?fbclid=IwAR04lbmz6WVbGCZvrpV2Oqiux8gKCRn5DohRrbUu5dSo0FlTNaO2q7Sj1BM

VÝUKA V TERÉNU

Ve dnech 28.5. – 5.6.2019 probíhala ve Starém Městě pod Sněžníkem již tradiční Výuka v terénu, která je určena pro všechny studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby.

 

Výuka je organizována Ústavem železničních konstrukcí a staveb ve spolupráci s Ústavem pozemních komunikací a s přispěním dalších ústavů Fakulty stavební VUT v Brně. Na výuce se podíleli taktéž i někteří výzkumníci z centra AdMaS.

 

V rámci výuky bylo použito zařízení centra – měřící vozík KRAB (viz foto), které slouží k měření geometrických parametrů koleje (např. rozchod, převýšení, směs a výška koleje). Studenti se taktéž účastnili exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, kde právě probíhala diagnostika stavu pláště nádrže. Prof. Kudrna tak mohl studenty seznámit s podrobnostmi týkající se výstavby pláště nádrže a asfaltových směsí zde použitých.