SETKÁNÍ ÚSTAVŮ A KATEDER POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ČR A SR

Centrum AdMaS přivítalo dne 11.9.2018 účastníky Setkání ústavu a kateder pozemního stavitelství ČR a SR  (Praha – Brno – Ostrava – Bratislava – Žilina – Košice). V rámci setkání, organizovaného Ústavem pozemního stavitelství při Fakultě stavební VUT v Brně,  byli kolegové z ostatních univerzit provedeni po všech pavilónech centra a během dvouhodinové exkurze seznámeni s jeho vybavením a aktuálně řešenými projekty.

REALIZACE PROJEKTU MĚSTSKÝCH BUNĚK

Centrum AdMas se, ve spolupráci s firmou ConWe, s.r.o, podílelo na realizaci modulu městské buňky, umístěné na brněnském Malinovském náměstí. Buňka testuje, jak kvalitně využít dešťovou vodu na pěstování ochlazující zeleně městě.

Provozovatelem prototypu je Veřejná zeleň města Brna a vyšla město na zhruba půl milionu korun. Více informací je možno získat na odkaze:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-bunka-nabidne-stin-a-ukaze-hospodareni-s-destovou-vodou/

 

 

ODBORNÉ POSOUZENÍ STAVU SILNIC III. TŘÍDY V PROGRAMU ČT 1

V pondělí, 13.8.2018, opět vystupoval v programu ČT 1 Události v regionu zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Na facebookovém profilu ČT 1 vzbudilo velký ohlas video z jízdy po jihomoravské silnici třetí třídy a jelikož se v komentářích objevilo mnoho tipů na podobná místa, reportéři ČT 1 požádali pana profesora, aby s nimi jednu takovou jízdu absolvoval a odběrně se vyjádřil ke stavu silnic a možné nápravě.

Celou reportáž je možno shlédnout pod názvem Stav silnic III. třídy na odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990813-udalosti-v-regionech/video/639317

STÁŽ NORSKÉ STUDENTKY

Díky organizaci IAESTE jsme na AdMaSu dne 17. 7. 2018  přivítali novou stážistku z Norska – Tonje Lysø. Tonje studuje na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) v Trondheimu. Na AdMaSu chce především poznat práci v silniční laboratoři a aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů.

 

ROZHOVOR NA TÉMA HLINITANOVÝ BETON V PROGRAMU ČR ZLÍN

12.  července 2018, v pořadu Českého rozhlasu Zlín Co vy na to, odpovídal na otázky reportéra zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Program se zabýval jedním z největších neštěstí svého druhu na území Československa od konce druhé světové války, a to zřícení části výrobní haly a třípatrové budovy v podniku Mesit v Uherském Hradišti 23. listopadu 1984.

Odborník z centra AdMaS hovořil  na téma hlinitanový beton, z kterého tyto budovy a několik dalších v České republice, byly a jsou postaveny a o možném nebezpečí, které hrozí.

Celý článek o rozhlasovém programu je možno přečíst na odkazu:

https://zlin.rozhlas.cz/smrt-18-lidi-v-hradistskem-mesitu-menila-predpisy-domy-z-hlinitanoveho-cementu-7564225

ADMAS ČLENEM VIPA

Od  července 2018 je VUT v Brně/ Centrum AdMaS členem sdružení pro vakuové izolační panely VIPA International.  Od letošního  roku se tak pracovníci AdMaS/TSH budou podílet na vývoji a standardizaci superizolačních stavebních materiálů spolu s nejlepšími světovými týmy v dané oblasti (např.: FIW Munchen, Va-Q-Tec, Porextherm, Rockwool, Evonic, atd.).

Více informací o sdružení možno najít na:

https://vipa-international.org/

 

KONFERENCE RYCHLÁ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ V ČR

V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno, konaných ve dnech 25. – 28.4.2018,  uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) společně s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) konferenci Inženýrský den 2018 na téma Rychlá železniční spojení v ČR. Tato konference je součástí spolupráce ČKAIT s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC).

 

Centru AdMaS reprezentoval doc. Ing. Otta Plášek, Ph.D. přednáškou na téma Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, kde mimo jiné sdělil, že výchova a vzdělávání inženýrů a techniků potřebných k přípravě i realizaci těchto staveb se zatím nesetkává s velkým zájmem mladých studentů a proto hrozí nebezpečí, že budou chybět odborníci.

5. WTA KOLOKVIUM – SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ „Nejnovější poznatky v sanacích betonu“

Dne 19. června se na VUT v Brně uskutečnilo „5. WTA Kolokvium – Sanace betonových konstrukcí“. Kolokvium bylo pořádáno pod záštitou prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc. děkana Fakulty stavební, VUT v Brně ve spolupráci s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International a Fakultou stavební VUT v Brně společně s SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí). Kolokvium poskytlo účastníkům nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí a zároveň možnost navázání nových kontaktů mezi významnými odborníky jak z tuzemska, tak ze zahraničí.

Kolokvium se po již 5. ročníku stává tradičním mezinárodním setkáním odborníků z řad akademických pracovníků, firem a dalších s cílem podělit se o nové poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Každoročně se akce koná pod vedením „WTA International“ v různých zemích. Předchozí ročníky byly pořádány ve Fuldě (2013, 2015), Rapperswilu (2016) a Erfurtu (2017). Doposud se předchozí ročníky konaly v německy mluvících zemích (Německu a Švýcarsku), proto nám bylo velkou ctí uspořádat 5. ročník Kolokvia právě na Vysokém učení technickém v Brně a rozšířit tak konání akce do další země Evropy. V Brně bylo Kolokvium vedeno v anglickém jazyce s možností simultánního překladu a pyšnilo se velkým množstvím účastníků jak z řad odborníků z praxe, Ph.D. studentů, tak odborné veřejnosti. Konkrétními tématy, o kterých se na Kolokviu debatovalo, byly nové sanační materiály a technologie, kontrola, údržba a ochrana betonových a železobetonových konstrukcí.

Úvodního slova se při zahájení Kolokvia ujal předseda WTA CZ prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., předseda WTA International TC5 Beton prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler a prezident SSBK Ing. Aleš Jakubík. V úvodním slovu byli účastníci přivítáni, seznámeni s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International, SSBK a celým průběhem Kolokvia.

Po úvodním slovu následovaly odborné přednášky jak tuzemských, tak zahraničních přednášejících. Kolokvium vlastníkům památkově chráněných budov, zaměstnancům plánovacích a inženýrských kanceláří, stavebním firmám a výrobcům, konzultantům, odborníkům, architektům, zástupcům úřadů a dalším zúčastněným poskytlo nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Konkrétní problematikou sanace betonových konstrukcí se ve svých příspěvcích zabývali Ing. Josef Žák, Ph.D. – „BIM technologie v přípravě a realizaci stavebních projektů“, prof. Dr. -Ing. Ralf Arndt – „Non-destructive testing of Reinforced Concrete Structures“, prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler – „Engineer-technical proofs of the life span of reinforced concrete structures according to future sets of rules – experiences and examples“, Dr. -Ing. Kay-Andre Bode – „Remediation of Wind Turbine Generator Foundations“, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – „Příčiny poruch visutých lávek a předpjatých mostů“, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – „Diagnostický průzkum Libeňského mostu v Praze“, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. – „Dějiny betonu v českých zemích od 19. století do současnosti“, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – „Přístup veřejných investorů k financování oprav a údržby stavebních objektů“, Dipl.-Ing. Reinhard Martin – „Experiences with structures of energy production“, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA  – „Nové možnosti sanačních materiálů“, Prof. Dr. -Ing. Gesa Kapteina – „Application of corrosion monitoring and inclusion of the upraised data for the calculated life span“ a Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. – „Vliv kinetiky hydratace na dlouhodobé chování betonových konstrukcí“. Vzhledem k vysoké odbornosti významných přednášejících byla akce pro všechny zúčastněné velice zajímavá a přínosná. Vzhledem k významnosti, velkému zájmu a účasti na pořádaném WTA Kolokviu se budeme těšit na další ročníky.

Více informací o WTA International a pořádaných akcích lze sledovat na: <www.wta.cz>,  <www.wta.de>.

SPOLUPRÁCE S IZRAELEM V OBLASTI TECHNOLOGIÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ZPRACOVÁNÍ KALŮ

V rámci semináře „Kompletní řešení hygienizace a likvidace kalů“, pořádaného v červnu 2018 firmou VODA CZ v České Skalici, se profesor Hlavínek účastnil jednání s velvyslancem Izraele, panem Danielem Martinem Meronem, týkajícího se spolupráce a přenosu know-how v oblasti technologií čištění odpadních vod a zpracování čistírenských kalů. Profesor Hlavínek představil výzkumná témata, kterými se zabývá skupina EGAR, a s panem Meronem diskutovali možné oblasti spolupráce s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV).

V roce 2015 činila celkové poptávka po vodě v Izraeli asi 2,2 miliardy m3. Průměrné množství vody každoročně doplňované do Galilejského jezera a hlavních vodonosných vrstev za posledních 10 let představovalo necelých 1,2 miliardy m3. Rozdíl mezi poptávkou a přírodními zdroji by tedy v roce 2015 měl být větší než 1 miliarda m3.

Hlavním úspěchem izraelského vodohospodářství je, že se mu podařilo tento obrovský deficit zaplnit a dosáhnout udržitelného uspokojení poptávky. Je to výsledek kombinace (1) šetření vodou, (2) opětovného využívání odpadních vod a (3) odsolování mořské a brakické vody, čímž se nabídka zvýšila ročně o více než 1 m3. Díky využívání recyklované a odsolené vody již Izrael není závislý výhradně na obnovitelných zdrojích sladké vody; v důsledku toho spotřeba obnovitelné sladké vody na obyvatele dramaticky poklesla. Situace však zůstává složitá. Poptávka po vodě rok od roku stoupá díky růstu počtu obyvatel (od založení státu se počet jeho obyvatel zvýšil desetinásobně) i zvyšování životní úrovně. Přitom množství srážek se v důsledku klimatických změn každých 30 let snižuje v průměru o 10-15 %.

Podle současných prognóz bude poptávka po vodě v roce 2050 činit asi 3,5 miliardy m3 ročně. Současně se průměrné množství přirozeně doplňovaných zdrojů sníží na méně než 1,1 miliardy m3 ročně, což povede k deficitu ve výši 2,4 miliardy m3 ročně. To je více než dvojnásobek rozdílu existujícího v roce 2015.

Aby Izrael dokázal i v příštích desetiletích tento nedostatek pokrýt, bude nadále šetřit vodou a zvyšovat rozsah úpravy, recyklování a odsolování vody. Příkladem systémů vyvinutých v Izraeli je kapková závlaha, pokročilé způsoby filtrace a odhalování úniků vody systémy pro sběr a úpravu dešťové vody, zásobování vodou a technologie pro chytrá města.

Významným prvkem, který v Izraeli umožnil vyrovnání deficitu mezi poptávkou spotřebitelů a dostupnými zdroji vody, se ukázalo být využívání komunálních odpadních vod jako nového zdroje, především pro zemědělství. Odpadní vody představují konstantní zdroj vody po celý rok, nezávislý na klimatických fluktuacích. Závisejí pouze na růstu počtu obyvatel a jejich životní úrovni. Recyklace vody znamená, že veškeré odpadní vody musí být shromažďovány, sekundárně nebo terciárně upravovány, poté musí být upravená voda dopravena do rezervoárů, čerpacích stanic a vodovodních sítí, odkud putuje na pole. Součástí systému je také velmi sofistikovaná regulační a tarifní soustava. V roce 2015 Izrael upravoval a recykloval 86 % svých odpadních vod pro použití v zemědělství, čímž se zařadil na první příčku ve světě v oblasti recyklování vody. Během příštího desetiletí Izrael plánuje zvýšit podíl opětovného využití odpadních vod na 90 %. Izrael souběžně modernizuje technologie čištění odpadních vod, aby zahrnovaly terciární čištění, které umožní neomezené zavlažování.

Pokud jde o vodu, v posledních desetiletích se v Izraeli stal zázrak. Díky stanovení priorit a celostnímu přístupu ke spotřebě vody, který zahrnuje dobré řízení, rozvoj vyspělých technologií a vzdělávání veřejnosti, se Izrael stal z vyprahlé země světovou velmocí v oblasti vodohospodářství.