SEMINÁŘ TDS – BETON

 

Ve dnech 28. a 29. 1. 2020 se v prostorách Centra AdMaS konal seminář TDS – Beton.

 

Účastnilo se jej 38 zaměstnanců Správy železničních dopravních cest.

 

Předmětem byly přednášky a praktické ukázky na téma Základy technologie betonů, požadované vlastnosti, požadavky na vstupní suroviny a speciální betony, doprava  a ošetřování betonu. Vedoucím přednášek byl prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

 

Ing. Adam Hubáček, Ph.D. železničáře seznámil se základními betonářskými předpisy a  zkoušenými vlastnostmi, TKP SŽDC a staveništní přejímky byly tématem přednášky doc. Ing. Jiřího Brožovského, CSc.

 

Ing. Martin Ťažký předvedl hostům praktickou ukázku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu v laboratořích.

BRAZILSKÝ STUDENT NA STÁŽI V CENTRU ADMAS

 

Ústav pozemních komunikací přivítal počátkem ledna nového stážistu – brazilského studenta Césara Viapiana, který studuje obor Civil Engineering na Federal University of Rio Grande do Sul.

César je V Brně v rámci programu UNIGOU 2020 pořádaným organizací INCBAC. V rámci dvouměsíční stáže se taktéž zapojí do výzkumných projektů řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Lze říci, že César se velmi rychle adaptoval v laboratoři centra a již během prvních dnů se podílel na řadě praktických úloh.

Na jedné z fotografií je zachycen spolu s prof. Kudrnou a svým vedoucím, Ing. Pavlem Šperkou, při výrobě dvouvrstvých zkušebních vzorků simulující asfaltové vrstvy na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.

VYDÁNÍ PUBLIKACE OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

 

Ředitel Centra AdMas, dr. Zdeněk Dufek, se společně s kolegou, doc. Tomášem Apeltauerem, a dalšími odborníky v oboru podílel na sepsání publikace OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ.

 

V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR. Následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Obsaženy jsou i praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Dále je pak v publikaci pojednáno o možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. Závěr publikace je věnován informacím o možnostech aplikace modelů evakuace osob.

 

Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele IZS, samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.

PUBLIKACE VYUŽITÍ LNG V DOPRAVĚ A ENERGETICE A JEHO BEZPEČNOST

Kolektiv autorů z VUT, pod vedením ředitele centra AdMaS Dr. Zdeňka Dufka, vydal publikaci Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Využívání LNG (zkapalněného zemního plynu) je celosvětově stále aktuálnějším tématem. V současnosti se i v České republice připravuje výstavba tankovacích stanic a v dohledné době se na našich  silnicích objeví nákladní vozy využívající toto alternativní palivo. Cílem publikace je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámit s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy a skladování a s možnostmi jeho komerčního využití. Pozornost je rovněž věnována koncepčním dokumentům EU a jsou nastíněna základní východiska pro bezpečnostní normy. Publikace je určena širokému okruhu potenciálních uživatelů, kteří se s LNG mohou v následujících letech setkat, i projektantům čerpacích stanic a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu. Současně je určena pracovníkům stavebních úřadů, kteří budou stavby tankovacích stanic a zásobníků povolovat.

Publikace je volně dostupná všem v Profesním informačním systému ČKAIT (PROFESIS) pod linkem:

 

https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039534b67374a5438454f6463796a3535544c53576e766d556f67472b4a6f504b34424268565866657975396a716c325a6f425574354e47#a

 

EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 2.12.2019 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M Fakulty stavební VUT v Brně do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton.

 

Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od přípravy surovin, přes vytváření stavebních prvků, až po jejich expedici. Součástí exkurze byla i přednáška s představením kompletní výrobkové nabídky producenta, včetně variant uložení prvků v konstrukci.

 

Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.

PRAKTICKÁ VÝUKA STUDENTŮ 3. ROČNÍKU V OBORU KONSTRUKCE

 

Na podzim 2019 proběhla již tradičně v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS praktická výuka studentů 3. ročníku oboru K v rámci předmětu Pozemní komunikace I (BM001).

Studenti mohli vidět praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a také byli seznámeni s moderním přístrojovým vybavením laboratoře (např. zařízení ke stanovení protismykových vlastností povrchů vozovek po ohlazování či zařízení na stanovení tuhosti a únavy) a s možností jeho využití při řešení bakalářských a diplomových prací. Někteří ze studentů měli též  možnost diskutovat s prof. Janem Kudrnou, mj. průkopníkem využitím asfaltu modifikovaného drcenou pryží ze starých pneumatik (tzv. gumoasfaltu).

 

NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ V CENTRU ADMAS

  

Na podzim zavítali do centra AdMaS dva zahraniční výzkumníci zabývající se pozemními komunikacemi.

 

Prvním z nich byl dr. Min – Chih LIAO  z taiwanské univerzity NTUST v Taipei (National Taiwan University of Science and technology). Pan Liao se v oblasti výzkumu zabývá mj. problematikou asfaltových povrchů a využitím recyklovaných materiálů do pozemních komunikací.

 

Druhým byl Dr. Daumantas Židanavičius z Litvy, který v rámci své návštěvy Ústavu pozemních komunikací také přednášel na téma: Capture existing site surface for road design, Quantity calculation using drone site capturing.

 

V rámci exkurzí v centru AdMaS byli oba výzkumníci seznámeni s přístrojovým vybavením centra, zejména  silniční laboratoře. S panem Liao se povedlo předběžně domluvit možnou budoucí spolupráci, která se týká zejména výměnných pobytů.

VS EGAR JE OPĚT ÚSPĚŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMECH FONDŮ EHP

   

 

Výzkumné skupině EGAR se koncem roku 2019 opět podařilo získat menší podporu z finančních mechanismů EHP, resp. Iceland Liechtenstein Norway grants.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se tedy budou s již tradičními norskými partnery Norwegian University of Science and Technology, Trondheim resp. s Norwegian Institute for Water Research, Oslo řešit aktuální témata v oblastech městského inženýrství a čištění odpadních vod.

Cílem projektu s Norwegian University of Science and Technology je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání. Mladí výzkumníci z centra AdMaS navštívili Univerzitu v Trondheimu ve druhé polovině října, důležitou součástí návštěvy byla prohlídka výzkumné infrastruktury a představení fungování a nastavení parametrů norského doktorského programu.

Cílem projektu s Norwegian Institute for Water Research je posílení výzkumné spolupráce mezi VUT v Brně, resp. centrem AdMaS a touto výzkumnou institucí v oblasti přípravy společných výzkumných projektů na odstraňování antibiotik a odstraňování bakterií rezistentních na antibiotika v odpadních vodách. Poznávací cesta spojená opět s prohlídkou výzkumné infrastruktury je plánována na polovinu prosince 2019.

SILNIČNÍ KONFERENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019

Ve dnech 23. – 24.10.2019 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala Silniční konference, které se letos zúčastnilo rekordních 1208 delegátů.

Za Centrum AdMaS se na konferenci vydal pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, prof. Jan Kudrna, Ing. Petra Okřinová a Ing. Tomáš Efenberk, kteří ve výstavním stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek a navazovali kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Profesor Kudrna přednesl v odborné sekci příspěvek na téma „Inovace klasifikace proměnných parametrů povrchů vozovek“, na kterém pracoval společně s kolegy dr. Janem Podroužkem, Ing. Karlem Spiesem a Ing. Květoslavem Urbancem z fy Consultest.