KONFERENCE RYCHLÁ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ V ČR

V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno, konaných ve dnech 25. – 28.4.2018,  uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) společně s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) konferenci Inženýrský den 2018 na téma Rychlá železniční spojení v ČR. Tato konference je součástí spolupráce ČKAIT s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC).

 

Centru AdMaS reprezentoval doc. Ing. Otta Plášek, Ph.D. přednáškou na téma Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, kde mimo jiné sdělil, že výchova a vzdělávání inženýrů a techniků potřebných k přípravě i realizaci těchto staveb se zatím nesetkává s velkým zájmem mladých studentů a proto hrozí nebezpečí, že budou chybět odborníci.

ADMAS SE ÚČASTNIL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH DNŮ V MIKULOVĚ

Dne 6. června 2018 se centrum AdMaS účastnilo Dopravně-inženýrských dnů v Mikulově, které pořádá Česká silniční společnost z.s. ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s. a Dopravním podnikem města Brna a.s. V rámci semináře byly představeny činnosti centra AdMaS a dvě zařízení. Prvním byl laserová lišta Hawkeye 1000 měřicí rovnost, makrotexturu a hlučnost povrchů. Druhým zařízení je laserové zařízení Riegl VMX 450 s panoramatickou kamerou s přesným stanovením digitálního modelu pozemních komunikací se stanovením 3D rovnosti, tj. se stanovením příčných a podélných nerovností povrchů vozovek, odtoku vody z povrchu vozovek, hloubky vody v nerovnostech a s hodnocení všech poruch vozovky.

NÁVŠTĚVA HONGKONGSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Ve středu, 6.6.2018, zavítali do centra AdMaS členové Hongkongské obchodní komory.

Hongkongská obchodní komora, která byla založena v roce 1861, je nejstarší a přitom nejdynamičtější obchodní organizací v Hongkongu. Její členové zastupují širokou škálu čínských a mezinárodních podniků. Více než polovina stěžejních korporací uvedených na indexu Hang Seng jsou jejími členy. Dohromady členové komory, od renomovaných nadnárodních společností k prosperujícím malým a středním podnikům, zaměstnávají přibližně jednu třetinu hongkongské pracovní síly. Komora slouží jako hlas byznysu a pomáhá jejím členům uspět prostřednictvím těchto služeb: obhajoba, události založené na vědomostech, networking a řada služeb obchodní dokumentace.

Celkem 11 návštěvníků z řad komory bylo přivítáno panem ředitelem a poté seznámeno s činností a plány centra prostřednictvím prezentace a videoklipu a následně praktickou prohlídkou laboratoří v budovách P1 a P2.

TEMPO STAVBY NOVÝCH DÁLNIC

V pondělí, 4. 6. 2018, v interaktivním zpravodajském pořadu ČT24 Hlavní události dne vystoupil a živě odpovídal na dotazy diváků a reportéra zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Hlavním tématem byl „Stav dálnic a silnic v Česku“ a pan profesor se ho živě účastnil v Hyde Parku po boku bývalého ministra dopravy, Antonína Prachaře.

 

Celý pořad je možno shlédnout na odkaze:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130604/video/624714

WORKSHOP: MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU

Dne 30. 5. 2018 od 10 hodin proběhl v centru AdMaS v zasedací místnosti haly P4 workshop, který prezentoval další dosažené výsledky výzkumného projektu „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním centrem AdMaS“.

Cílem projektu je aplikace a vyhodnocení unikátního on-line geotechnického monitoringu primárního kolektoru v Brně. Jednou z dílčích částí v návaznosti na prvotní posouzení materiálu ostění uvedeného primárního kolektoru sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou/pilotní lokalitu. V rámci programu workshopu byly prezentovány:

  • sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou lokalitu
  • definování hodnot materiálových parametrů na základě laboratorních zkoušek
  • analýza oslabeného tunelového ostění vlivem možné degradace materiálů

Účastníci workshopu měli po jeho ukončení možnost prohlídky geotechnické laboratoře v centru AdMaS, která se také nachází v hale P4.

 

Projekt: „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874.

PŘÍRUČKA BIM PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE

Kolektiv spolupracovníků z výzkumného centra AdMaS vydal v květnu 2018 publikaci s názvem BIM pro veřejné zadavatele. Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou BIM. Obsahem jsou právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty BEP, EIR, zadávací dokumentace a smlouva o dílo. Tyto vzory jsou k dispozici i v elektronické podobě. Publikaci vydalo nakladatelství Leges, podrobnější info lze nalézt zde:

https://www.knihyleges.cz/bim-pro-verejne-zadavatele

 

NÁVŠTĚVA SARAJEVSKÉ BURCH INTERNATIONAL UNIVERZITY

V rámci programu „Vysílání expertů“ České rozvojové agentury na projektu „Podpora pro vytvoření odborné specializace stavební inženýrství na Burch International University v Sarajevu na základě potřeb ze stavební praxe v Bosně a Hercegovině“ navštívila   v květnu 2018 skupina zaměstnanců FAST a AdMaSu tamější Burch International University (IBU). Cílem pobytu bylo zanalyzovat současnou situaci a způsob pomoci při zavádění nového studijního programu.

Česká skupina zajistila praktické přednášky pro studenty v oblasech „Superizolační materiály“, „Polymer cementové hmoty a kompozity“ a „Zkoušení betonu a kameniva do betonu“, po kterých následovala rozprava pro ověření zájmu a reakce studentů
na návrh nového studijního programu.

Proběhla také diskuze s vedením univerzity a osob odpovědných za zavádění programu, konkrétně s prorektorkou Burch International University v Sarajevu, Assist. Prof. Dr. Sanelou Klarić, Assist. Prof. Dr. Eminou Zejnilović a Assist. Prof. Dr. Ahmedem El Sayedem a  rektorem univerzity, prof. Dr. Damirem Marjanovicem.

V rámci návštěvy bylo jednáno i se zástupci stavební praxe v Bosně a Hercegovině s definicí možných potenciálů jejich spolupráce s IBU za podpory ČR (VUT v Brně).

Výsledkem těchto jednání je dohoda o vyhodnocení připravovaných osnov nového studijního programu, navržení jeho úpravy tak, aby program bylo možné provozovat s co nejmenšími nároky na nové lidské zdroje a aby co nejvíce odpovídal standardům a běžné náplni v EU a na VUT v Brně z důvodu budoucí výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami. Dále byla přislíbena pomoc vytvořit pro IBU dostatečné přístrojové a laboratorní zázemí.

Proběhlo i  setkání s vedoucí konzulkou Konzulárního úseku a Úseku rozvojové spolupráce Velvyslanectví České republiky v Sarajevu, paní Janou Zelingerovou a koordinátorkou Úseku rozvojové spolupráce, paní Anesou Terzou Vuković, kterým byl představen záměr projektu České rozvojové agentury a možnosti další navazující spolupráce v oblasti standardizace stavebnictví (EUROCODE) na novém projektu realizovaném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky ve spolupráci s BAS Bosny a Herzegoviny.

Během pobytu se zaměstnanci AdMaSu zúčastnili také mezinárodního setkání (The First „Burch International Week“: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/the-first-burch-international-week-held-in-sarajevo-we-believe-in-bosnia-and-herzegovina.html) a mezinárodní konference (ICESoS Conference 2018: Tourism Can Become a Serious Development Resource and Economy Impeller in BiH: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/icesos-conference-2018-tourism-can-become-a-serious-development-resource-and-economy-impeller-in-bih.html).

STUDENT FAST VUT V BRNĚ VYHRÁL MEZINÁRODNÍ KOLO SVOČ

Dne 17.5.2018 se v prostorách Fakulty stavební uskutečnilo mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Bc. Radek Hermann ze Stavebně materiálového inženýrství (obor M), který v současnosti spolupracuje s Centrem AdMaS na několika výzkumných projektech, dokázal zaujmout jak odbornou porotu, tak ostatní studenty a zaslouženě tak obsadil ve své sekci první místo. Tom Kocmánek jako budoucí bakalář pak přidal krásné třetí místo, které je výborným odrazovým můstkem pro příští rok.

KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2018 V LITOMYŠLI

Centrum AdMaS se opět účastnilo ve dnech 16. a 17.5.2018 odborné konference s názvem Dopravní infrastruktura. Akce se tradičně odehrávala v prostorách zámeckého pivovaru v Litomyšli. Vedle výstavního stánku jsme se především prezentovali odbornými přednáškami. Doc. Tomáš Apeltauer měl příspěvek na téma Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury, doc. Vít Hromádka příspěvek na téma Riziková analýza projektů dopravní infrastruktury. Sborník konference ještě obohatili svým článkem na téma Projektování křižovatek – rozhledové trojúhelníky  dr. Michal Radimský a Ing. Radka Matuszková. Ředitel centra Dr. Dufek byl moderátorem přednáškového bloku na téma Strategie – vize – plánování.

Bližší informace o konferenci ke shlédnutí zde:

http://www.konferencedopravniinfrastruktura.cz/2018/pozvanka-na-konferenci/