ČESKÁ TELEVIZE OPĚT NATÁČELA V PROSTORÁCH CENTRA ADMAS

Dne 18. 8. 2021 byla v prostorách Centra AdMaS Fakulty stavební ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství slavnostně představena nová rámová 3D tiskárna, která umožňuje využití 3D tisku ve stavebnictví.
Během pouhých 10 hodin tým výzkumníků pod vedením dr. Davida Škaroupky vyrobil 14 dílů pro parkourové hřiště. Směs, ze které jsou překážky vyrobeny, sice připomíná beton, ovšem beton to není, protože neobsahuje hrubé částice. Směs je založena na kombinaci cementu, vody, kameniva a polypropylenových vláken. Parkourové hřiště bude sloužit volnočasovým aktivitám v Městské části Praha 11. V projektu hřiště se potkává několik zajímavých aspektů, jako například udržitelnost a unikátnost 3D tisku společně s aktivním trávením volného času. Jedná se o první projekt 3D stavebního tisku v ČR, který bude sloužit lidem ve veřejném prostoru.

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost – první konference o LNG v ČR

Plynaři z GasNetu společně se zástupci Centra AdMaS Fakulty stavební VUT uspořádali 26. 5. 2021 první konferenci v ČR o využití LNG v dopravě a energetice. Akce se konala pod záštitou děkan stavební fakulty prof. Bajera. Globální pohled na možnosti vyššího využití LNG v nákladní dopravě prezentoval docent Zdeněk Dufek a problematiku požární bezpečnosti ve vazbě na české normy prezentoval Ing. Beneš.

ČESKÁ TELEVIZE NATÁČELA V LABORATOŘI 3D TISKU

 

V pondělí, 3. května 2021, proběhlo v laboratoři stavebního 3D tisku (3DCP) natáčení robotického 3D tisku betonu v souvislosti s připravovaným dokumentem České televize s pracovním názvem „Toulky Českou Budoucností“.

Zajímavostí této laboratoře je použitá tisková směs, jejíž plnivem je výhradně recyklovaný materiál ze stavebnictví.

Na realizaci 3D tisku a rozhovorech se kromě týmu 3DCP podílely také společnosti 3Deposition, ERC-TECH a Master Builders Solutions.

ADMAS SE PODÍLÍ NA DLOUHODOBÉM TESTOVÁNÍ KVALITY VODY V BRNĚ

 

 

 

Centrum AdMaS zahájilo, společně s partnery, koncem roku 2020 řešení projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, jehož zadavatelem je Magistrát města Brna. Cílem projektu je získat aktuální poznatky o kvalitě pitné a odpadní vody v Brně se zaměřením na mikropolutanty jako jsou léčiva, drogy, pesticidy, mikroplasty, apod.

Během prosince 2020 proběhl týdenní monitoring odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice, která čistí veškeré odpadní vody z území města Brna a blízkého okolí. Tento úvodní týdenní „screening“ poskytl náhled na množství a druhové složení přiteklého mikroznečištění, jehož vyhodnocení proběhlo během ledna 2021.

Průměrné denní hodnoty mikroznečištění přitékající na ČOV Brno-Modřice se skládají sumárně z: cca 20 kg léčiv (nejvíce zastoupenými farmaceutickými látkami byly paracetamol, iomeprol a gabapentin), 0,5 kg drog (z nichž nejvyšší zastoupení mají pervitin a metabolity THC), 0,1 kg pesticidů a 0,07 kg polycyklických aromatických uhlovodíků a polychlorovaných bifenylů. Z hlediska široce diskutovaných mikroplastů (plastové částice menší než 0,5 mm), byl sledován jejich výskyt v průměru 267 částic na litr odpadní vody.

Projekt bude nyní pokračovat dlouhodobou roční vzorkovací kampaní kvality pitné vody na zdrojích pitné vody pro město Brno, vzorkováním odpadní vody na přítoku i odtoku ČOV Brno-Modřice pro vyhodnocení účinnosti odstraňování mikroznečištění na čistírně a proběhne i monitoring odpadních vod na stokové síti a monitoring splachů z frekventovaných silnic.

SIMULACE PROVOZU OČKOVACÍCH CENTER JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Doc. Tomáš Apeltauer, vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky a hlavní řešitel projektu Národního Centra Kompetence „Rebuild – virtuální prostředí“, který je řešen v rámci centra AdMaS již 3.rokem, připravuje simulaci provozu očkovacích center v Jihomoravském kraji.

 

Společně s kolegy z Ústavu AIU, Jihomoravského inovačního centra a Fakultní nemocnice Brno nasbíral data pro simulace a testují Vakcinační centrum na Brněnském výstavišti, to vše za podpory Jihomoravského kraje. Cílem je využít z procesu maximum a optimalizovat provoz dalších krajských center. Každá ušetřená sekunda bude po náběhu plné zátěže výhrou.

 

Zkušenosti z prvních optimalizací očkovacího centra na BVV přenáší tým do přípravy center v regionech. Minulý týden se věnoval nejenom samotným simulacím  a testování (např. kapacity vstupní prohlídky lékařem před samotným očkováním), ale dokonce skládal z kostek Lega model prvního regionálního centra v Břeclavi.

 

Samozřejmostí při celém procesu jsou vymoženosti jako CDE (společné datové prostředí) nebo návrhy kompletně v Autodesk Revit. BIM prostě aplikují všude, kde je to možné.

 

Jsme hrdi na to, že mezi našimi kolegy se najdou lidé, kteří jsou ochotni zadarmo věnovat svůj volný čas tak důležitým projektům.

ZMĚNA VE VEDENÍ CENTRA ADMAS

doc. Dufek (vlevo) a dr. Krejza (vpravo) provázející guvernéra ČNB, Jiřího Rusnoka, Centrem AdMaS

 

Centrum AdMaS po necelých 7 letech změnilo vedení – ředitel, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., svůj post opustil a přenechal funkci svému zástupci, Ing. Zdeňkovi Krejzovi, Ph.D.

Doc. Dufek je i nadále s centrem spojen díky dvěma projektům TA ČR. První projekt, „Bezpečnost LNG čerpacích stanic“, na kterém Centrum již čtvrtým rokem postupně spolupracuje s firmami GasNet, Technologická platforma a innogy ČR, má termín ukončení v srpnu letošního roku. Pozdější, velký projekt Národního Centra Kompetence CAMEB „Centrum pokročilých materiálů a staveb“ bude ukončen až v prosinci roku 2022.

Tento projekt v sobě zahrnuje několik projektů dílčích, na kterých se podílí jak univerzity (VUT, ČVUT, MENDELu a TUL), tak mnoho soukromých firem. Motivací pro jeho vznik bylo ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství.

Doc. Dufek se během svého působení na pozici ředitele věnoval i mnoha důležitým státním zakázkám (např. pro Ředitelství vodních cest, Ředitelství silnic a dálnic, aj.), spolupracoval na sepsání několika odborných publikací a rozšiřoval povědomí o kvalifikaci centra na české i mezinárodní úrovni.

Jménem zaměstnanců bych ráda doc. Dufkovi poděkovala za jeho přínos Centru, vždy profesionální jednání a kolegiální chování a popřála novému řediteli, dr. Krejzovi, mnoho zajímavých projektů a pracovních úspěchů

 

PRODLOUŽENÍ DOBY ŘEŠENÍ PROJEKTU CAMEB

 

Technologická agentura ČR schválila v prosinci 2020  žádost o prodloužení projektu Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov. CAMEB tak získal financování do konce roku 2022. Pokračovat bude 11 z 12 původních dílčích výzkumných projektů.

Motivací pro vznik Národního centra kompetence CAMEB bylo ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství.

 

Národní centrum kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings) tak  vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem. CAMEB sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní nalézat lepší využití zdrojů ve stavitelství. Na základě optimalizace životního cyklu budeme schopni navrhovat lepší budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. K tomu zároveň využíváme moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

 

Jedním z cílů centra CAMEB je rozvíjet přímou spolupráci mezi univerzitami a firmami na bázi smluvního výzkumu, tedy bez státní podpory.

ČERNÉ OVCE – POSOUZENÍ KVALITY STAVBY

Vedoucí Ústavu stavebního zkušebnictví a zájmového seskupení Pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby Centra AdMaS, doc. Pavel Schmid, vystupoval 2.12.2020 v programu České televize Černé ovce. Televizní štáb se na něho obrátil jako na odborníka posuzující kvalitu stavby panelového domu v Krásného ulici v Brně.

Celou relaci je možno sledovat na odkazu níže:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/220452801081202/0/74999-popraskany-dum-ii/

 

 

PROJEKT NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE – REVOZIM: RECYKLACE ODPADŮ A KALŮ V RÁMCI ZELENÉ INFRASTRUKTURY MĚST

 

Dílčím cílem projektu REVOZIM je instalace a provoz funkčního celku (plně instrumentovaných modelů) k testování skladeb zelených střech. Projektová aktivita souvisí s dílčím návrhem vhodného nakládání s vodami v urbanizovaném území, vzhledem k tomu, že zálivka je řešena tzv. šedou vodou, resp. bílou vodou, tj. upravenou, málo znečištěnou tzv. šedou vodou z koupelen, kuchyní, praní, apod.).

Skladba zelené střechy je připravena jako inovovaný substrát, vyrobený na bázi recyklovaných materiálů – bio-uhlu a recyklátu ze stavebního odpadu. Nevýhodou v současnosti běžně užívaných substrátů je skutečnost, že hlavními složkami jsou primární horniny (například spongilit, které je nutné vytěžit v přírodě) nebo primární výrobky (například expandovaný jíl, s vysokou energetickou náročností výroby). U substrátů využívajících vysoký podíl biologických materiálů, jako je například stromová kůra, hrozí, že vlivem biologického rozkladu dojde k rychlému úbytku hmoty zelené střechy.

Výstupem této části projektu jsou tedy v zásadě dva užitné vzory – substrát pro zakládání rozchodníkových koberců a substrát pro zelené střechy. Oba tyto substráty právě na výše zmíněné nevýhody reagují a v souladu s principy cirkulární ekonomiky potom předkládané inovované řešení nahrazuje část primárních materiálů materiály recyklovanými. Prvním recyklovaným materiálem je stavební recyklát na bázi cihelné drtě. Druhým recyklovaným materiálem je biouhel – pyrolyzovaný čistírenský kal.