Nácvik cvičného požárního poplachu v Centru AdMaS

Dne 15.11.2022 proběhl nácvik, jak postupovat v případě skutečného požáru. Nácvik cvičného požárního poplachu probíhal pod dohledem Bc. Zdeňky Jandové (OZO za BOZP a PO). Povinnost organizovat tato cvičení nařizuje zákon pro každou budovu, v níž lze předpokládat zvýšené požární riziko. V případě Centra AdMaS se jednalo o objekty P2 a H.

Cvičné poplachy mají upozornit všechny, kteří budovu nějakým způsobem využívají, na riziko požáru a na to, jak ochránit vlastní život i životy ostatních. Při vypuknutí požáru je nutné evakuovat budovu ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchranného sboru.

Přínosem cvičných poplachů je kromě nácviku evakuace všech lidí z budov také praktická zkouška pro protipožární hlídky. Poplachy díky simulaci reálné situace pomáhají odhalit případné nedostatky v požární ochraně.

Technici si ověřili funkčnost evakuačního systému za plného provozu a mohli zjistit případné nedostatky únikových cest, které mají být trvale průchodné a volné. Jedním z častých problémů je přístupnost hasičské techniky přímo k budovám, kterou mohou komplikovat špatně zaparkovaná vozidla nebo zkušební vzorky, složené mimo místa k tomu určená, které pak brání v průjezdu hasičským vozidlům.

Evakuace všech osob z objektů P2 a H trvala pouhých 5 min.

Pravidelný nácvik požárního poplachu je důležitý, protože zabraňuje újmě na zdraví a vzniku větší škody na majetku Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

 

 

 

„Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

KICK-OFF MEETING

 

Formou videokonference byl za účasti všech partnerů dne 3. 11. 2022 zahájen mezinárodní projekt reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu. Na projektu spolupracují zástupci univerzit 4 zemí východního partnerství, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a univerzita z Bosny a Hercegoviny, která zastupuje zemi západního Balkánu.

Dr. Raček, který zastupoval žadatele a koordinátora projektu, formou prezentace představil řešitelský tým a aktivity centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a následně vyzval ke krátkému představení ostatní partnery, kterými jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina).

Dále Dr. Raček v prezentaci vyjmenoval cíle projektu. Postupně budou zorganizovány na Slovensku, v Bosně a Hercegovině a konečně v České republice celkem 3 workshopy. Dále bude formou 5. impaktovaných článků prezentováno a diskutováno téma projektu, kterým je tedy cirkulární hospodaření s odpadními vodami. Dalším společným výstupem projektu bude webová stránka. Po ukončení prezentace proběhla diskuze, byly odsouhlaseny místa a čas konání workshopů. Příští videokonference partnerů projektu se uskuteční 8. 12. 2022.

Výše uvedená platforma propojí řešitelské týmy a další osoby a bude tak vytvořena multidisciplinární síť, která bude šířit současné znalosti a technické poznání výzev, kterými jsou čištění a využití odpadních vod, využití organických odpadů z čištění odpadních vod (tzv. biosolids) a konečně využití energetického potenciálu z odpadních vod. Kromě technologického pohledu bude zvážen i dopad na veřejné zdraví a na životní prostředí, a to z pohledu přeshraniční spolupráce, zkušeností a přístupů.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska z Visegradského grantu č.  22220131 „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie “ z mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Školení pro pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka v České republice

V souladu s dílčími úkoly mezinárodního projektu „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“, reg. č. 22-PKVV-1, financovaného z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích Ministerstvem zahraničních věcí České republiky mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, bylo ve dnech 5. – 7. října 2022 realizováno školení zaměřené na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Univerzity Banja Luka.

První den školení proběhlo neformální setkání, byl diskutován systém vzdělávání v České republice a Bosně a Hercegovině, počty studentů v různých studijních programech, uplatnění absolventů na trhu práce, apod.

Druhý den řešitelský tým centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně pod vedením prof. Hlavínka připravil pro vybrané pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka vzdělávací program. Teoretická část proběhla v centru AdMaS, kdy byly formou prezentací představeny a diskutovány aktuální trendy čištění komunálních odpadních vod a využití vyčištěných vod (včetně šedých vod) v aplikacích modrozelené infrastruktury – zelených parkovištích, zelených střechách a fasádách, apod. Dále ještě v centru AdMaS proběhla exkurze v rámci instalovaných technologií čištění odpadních vod (membránové technologie), využití energie odpadních vod (vertikální a horizontální tepelné výměníky), dále technologií tepelného zpracování odpadů (středněteplotní a mikrovlnná pyrolýza) včetně čistírenského kalu do formy biocharu. Potom se již exkurze zaměřila na instalace pilotních experimentů, kde je již biochar, který představuje materiálově transformovaný čistírenský kal aplikován – zelené parkoviště a extenzivní zelené střechy.

Dále se účastníci školení přesunuli k exkurzi na Fakultu stavební a navštívili čistírny komunálních odpadních vod – velkou ČOV Brno – Modřice (včetně prohlídky instalované lopatkové sušárny čistírenského kalu nebo systémů terciálního čištění odpadní vody) a menší ČOV Lednice.

Třetí, závěrečný den školení absolvovali pedagogičtí pracovníci Univerzity Banja Luka i tzv. výzkumnou část školení. Ve Velkých Bílovicích byl připraven program, kde byly představeny výsledky výzkumných českých i mezinárodních projektů v oblastech nakládání s odpadními vodami, využití čistírenského kalu, odstraňovaní mikropolutantů z odpadní vody. Dr. Milan Šipka prezentoval také jeden mezinárodní výzkumný projekt realizovaný na Univerzitě Banja Luka s názvem SMARTWATER. Program školení byl následně ukončen diskuzí na možnými výzkumnými tématy, kde by mohlo dojít k zapojení obou vzdělávacích a výzkumných institucí.

 

 

 

 

Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – nové téma spolupráce mezi Centrem AdMaS a BOKU Wien

Výzkumní pracovníci centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení Dr. Jakubem Račkem, získali počátkem roku 2022 dvouletý projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství“ z aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic s University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Department Water-Atmosphere-Environment.

V roce 2022 jsou výzkumné aktivity zaměřené na základní principy, kde se primárně pro identifikaci dostupných a slibných přístupů a technologií pro nakládání s odpadními vodami v souladu s principy cirkulární ekonomiky využívá dostupná relevantní národní a mezinárodní literatura. Prioritou je využívání odpadů jako zdroje a energetické bilance procesů.

V roce 2023 je projekt zaměřen na identifikaci aplikačních možností, kde bude teoretický výstup z prvního roku přenesen do kontextu zaměřeného na praxi s ohledem na místní (národní) specifické okrajové podmínky.

Ve dnech 7. – 9. 6. 2022 byl v centru AdMaS proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí zástupců BOKU a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 proběhl ve Vídni na BOKU druhý meeting za účasti zástupců AdMaS vč. osobní účasti pana proděkana Fakulty stavební VUT v Brně doc. Dufka se zaměřením na aktuální činnosti kolegů z BOKU v oblasti vědy a výzkumu, ale také v oblasti výukových programů. Na druhém meetingu se mimo jiné řešily vzájemné mobility Ph.D. studentů a příprava společných projektů COST Action a Interreg V-A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení instalace experimentálních modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, ve dnech 8. až 10. srpna 2022 během již druhé cesty na Univerzitu Banka Luka, Bosna a Hercegovina, dokončili ve spolupráci s kolegy z místní univrzity instalaci experimentálních modulů zelených střech a uvedli do provozu on-line monitorovací systém.

V návaznosti na cíle mezinárodního projektu financovaného Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích, pracovníci centra AdMaS (Dr. Raček, Dr. Chorazy a Ing. Novotný) dokončili instalaci experimentálních modulů zelených střech a tímto zahájili intenzivní spolupráci ve výzkumu v oblasti testování substrátů s obsahem biocharu v zelených střechách v podmínkách a částečným využitím recyklovaných materiálu v Bosně a Hercegovině.

V rámci testování je nyní prioritně zkoumán vliv biocharu na substrát a na vegetaci zelených střech, bude také dokumentován vývoj a stav vegetace v průběhu sledovaného období 1 – 2 let. Současně bude vyhodnocena schopnost zadržovat vodu jednotlivých substrátů s ohledem na měřené dešťové srážky a bude vypočítána evapotranspirace z vegetačních ploch. Už nyní jsou srovnány tepelné vlastnosti jednotlivých substrátů na základě teplotních čidel umístěných v různých hloubkách ve vztahu k měřené teplotě vzduchu a solární radiace. Následně budou provedeny fyzikálně-chemické rozbory organické složky substrátu, tedy biocharu a budou vyhodnoceny fyzikálně-chemické ukazatele výluhů z umělého dešťového odtoku jednotlivých modulů.

Experiment mimo výše uvedené ověřuje efektivnost užitného vzoru č. 34 637 Substrát pro zelené střechy zpracovaný autorským týmem Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Mimo práce na experimentálních modulech zelených střech proběhla další jednání se zástupci Univerzity Banja Luka a byly diskutovány výzkumná témata a možnosti mobilit master a Ph.D. studentů.

Završením druhé cesty na Univezitě Banja Luka bylo jednání se zástupci Ambasády České republiky v Sarajevu, která je gestorem tohoto mezinárodního projektu. Tým výzkumných pracovníků centra AdMaS, který na této cestě doprovázel také proděkan Fakulty stavební doc. Zdeněk Dufek, Ph.D., představil své cíle a aktuální stav řešení projektu. Zástupci české ambasády, jmenovitě potom konzul a vedoucí rozvojové spolupráce Mgr. Štěpán Šantrůček s koordinátorkou rozvojové spolupráce paní Nejrou Bučo diskutovali s projektovým týmem a zástupci Univerzity Banja Luka o dalších možnostech, která je v rámci rozvojové pomoci České republiky Bosně a Hercegovině nabízena a to zejména o stipendijním programu v rámci studia na českých veřejných vysokých školách.

 

 

 

V centru AdMaS se řeší projekt „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

Jedná se o mezinárodní projekt s reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu, který je zaměřený na usnadnění podpory zemí V4 zemím východního partnerství a zemím západního Balkánu. Projekt je tedy realizován zeměmi V4, tj. Českem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem společně s Bosnou a Hercegovinou, tj. zeměmi západního Balkánu a zaměřuje se na usnadnění šíření know-how a osvědčených postupů zemí V4, na demokratizaci, rozvoj občanské společnosti, politickou, ekonomickou a sociální transformaci, sbližování s EU a integraci EU, řádnou správu věcí veřejných a regionální spolupráci.

Realizace projektu je plánována na období 20/9/2022 – 31/12/2023 s celkovým rozpočtem 32 950 EUR.

Hlavním cílem projektu je zlepšení spolupráce předních institucí nakládání s odpadními vodami, výměna znalostí a zkušeností a vytváření synergií v podmínkách střední Evropy. Budou řešena následující 3 témata:

  • možnosti opětovného použití vyčištěné odpadní vody z komunálních čistíren odpadních vod;
  • udržitelné nakládání s čistírenskými kaly včetně získávání a následného využití živin v modrozelené infrastruktuře;
  • integrace energie z odpadních vod.

Cílovou skupinou jsou vysokoškolští učitelé, výzkumní a vědečtí pracovníci, studenti (magisterských a doktorských programů), státní úředníci, zástupci municipalit (měst a obcí) a obchodní subjekty. Ambicí projektu je zapojení minimálně 1 000 osob z partnerských zemí projektu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina). Z toho 700 budou lidé ze zemí V4.

 

Žadatelem a koordinátorem projektu je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, reprezentované prof. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc. MBA.

Partneři projektu jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina)

Letní škola školy Fakulty stavební VUT v Brně v Centru AdMaS

Centrum AdMaS se 12. 8. 2022 se zapojilo do programu letní školy na téma městské inženýrství a urbanismus. Letní školy se účastnili studenti z 5 evropských zemí. Zajímavý program odborné exkurze v Centru AdMaS zabezpečili z oblasti 3D tisku Ing. Arnošt Vespalec, z oblasti mobilního mapování dr. Zdeněk Krejza, z oblasti modrozelené infrastruktury dr. Tomáš Chorazy, z oblasti navrhování a zkoušení betonových směsí, vad a poruch silničních prefabrikátů Ing. Denisa Jančaříková. Koordinátorkou odborné exkurze byla dr. Šárka Keprdová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Výzkumný projekt:    Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Akronym:           KALOMAN

Projekt „Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění“, zkrácený název projektu „Kaloman“, registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024624, je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace, výzva č. VIII.

Doba trvání projektu jsou dva roky v období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023.

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace čistírenského kalu cílených především pro menší zdroje znečištění = menší čistírny odpadních vod v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

Dále bude proveden vývoj a optimalizace zařízení na zahuštění přebytečného kalu, které bude sloužit jako předúprava kalu (jeho zahuštění) pro stabilizační technologie.

Pro hygienizaci čistírenského kalu budou použity a ověřeny tyto technologie: hygienizace kalu čistým kyslíkem – OSS, technologie Multiferm, tepelná hygienizace kalu, hygienizace kalu za použití vápna a dlouhodobé skladování kalu s cílem hygienizace.

Hlavní výsledky projektu budou následující:

  • Ověřená technologie hygienizace kalu kyslíkem – technologie OSS
  • Ověřená technologie hygienizace kalu technologií Multiferm
  • Ověřená technologie tepelné hygienizace kalu
  • Ověřená technologie hygienizace kalu dlouhodobým skladováním kalu
  • Ověřená technologie hygienizace kalu aplikací vápna
  • Užitný vzor zařízení pro zahuštění čistírenského kalu

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Dalšími členy projektového týmu jsou společnost VIA ALTA, a.s. a Vysoké učení technické v Brně.

Za Vysoké učení technické v Brně probíhá řešení projektu na pracovišti centra AdMaS ve výzkumné skupině vedené prof. Hlavínkem. Výzkumný tým spolupracuje na dílčích metodikách řešení pro výše uvedené technologie, přímo v centru AdMaS jsou potom ověřovány technologie tepelné hygienizace kalu ve smyslu pasterizace, dále zde probíhá ověření hygienizace kalku za použití vápna a konečně také dlouhodobé skladování kalu s cílem zajištění jeho hygienizace.

ENERGOPILOTY

V rámci projektu EPILOT Národní centrum kompetence CAMEB financovaný Technologickou agenturou ČR výzkumníci Centra AdMaS vyvíjejí a testují energopiloty – tepelně aktivované základové piloty, které se nacházejí pod stavbami a zajišťují stabilitu budov. Na tomto projektu pracují odborníci z Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) a Ústavu geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Požadovaná teplota uvnitř budov se celoročně pohybuje mezi 20–26 °C. „Pokud bychom v zimě čerpali teplo z venkovního vzduchu, museli bychom ho pro účely vytápění transformovat třeba z minus 10 °C na plus 40 °C. Zemina má ale v našich klimatických podmínkách stabilních 9 °C. Je mnohem ekonomičtější jímat teplo ze země než ze vzduchu, protože se na jeho transformaci v tepelném čerpadlu nespotřebuje takové množství energie,“ popisuje doc. Šikula.

Ještě efektivnější je pak využívání teploty podzákladí v letních měsících. „Pomocí energopilot načerpáme ze zeminy chlad a můžeme jím rovnou budovu ochlazovat. Nepotřebujeme ani tepelné čerpadlo, chlad čerpáme pouze přes výměník, který sníží teplotu vody v chladicích okruzích budovy. Celé je to extrémně levné a energeticky nenáročné,“ popisuje.

 

Odkaz na celý článek: https://vedavyzkum.cz/inovace/inovace/brnensti-odbornici-testuji-novou-technologii-vytapeni?fbclid=IwAR3m-wK2SveZXQvdgIvhv4hZYAa4u7pPz6I9XfZoRIm-a1mr5oqYtV1HORQ

Podle Ondřeje Šikuly mohou energopiloty šetřit velkou část nákladů za energie

 

„Pojď s námi tvořit svět kolem nás“

Ve dnech 20. – 22. června 2022 proběhla v areálu Centra AdMaS akce „Pojď s námi tvořit svět kolem nás“, jejíž účelem bylo zvýšení popularizace Fakulty stavební mezi studenty středních škol a gymnázií. Akce se zúčastnilo cca 300 studentů. Studenti byli rozděleni do malých skupin, které doprovázeli po celou dobu vedoucí skupin z řad našich kolegů. Na jednotlivých stanovištích vždy soutěžily dvě skupiny proti sobě, a ta skupina, která splnila úkol lépe získala bod. Skupina studentů s celkovým nejvyšším počtem získaných bodů získala tašku s předměty připomínajícími na tuto akci.

Akci organizačně zajistil ředitel Centra AdMaS dr. Krejza se svým týmem ve spolupráci s týmem z Oddělení vnitřních a vnějších vztahů, jehož součástí byl i fakultní maskot Bobr. O zábavně naučný program na 8 stanovištích se studentům postarali zástupci několika ústavů Fakulty stavební VUT. Na 1. stanovišti zajistil Ústav architektury aktivity spojené s prezentací principů urbanistického plánování a demonstraci překážek hendikepovaných osob v běžném životě. Na 2. stanovišti Ústav geotechniky prezentoval důležitost základových podmínek pro dlouhodobou stabilitu objektu a nachystal praktickou ukázku rozpoznávání hornin a určování jejich původu. Na 3. stanovišti Ústav stavebního zkušebnictví demonstroval smysl mezního stavu použitelnosti a připravil praktickou ukázku, jaký vliv má zatížení na deformace vodorovných konstrukcí. Na 4. stanovišti Ústav stavební ekonomiky a řízení připravil pro studenty manažerskou výzvu spojenou s projektovým řízením stavby z lega. Úkolem studentů bylo zajistit stavbu objektu dle předlohy co nejlevněji a v co nejkratším čase. Na 5. stanovišti Ústav geodézie prezentoval možnosti použití moderních GPS zařízení k nalezení přesné pozice v terénu, což je předpoklad každého vytyčení objektu před zahájením stavby. Na 6. stanovišti Ústav technologie stavebních hmot a dílců potrápil studenty s určením objemové hmotnosti různých materiálů, které zároveň museli identifikovat pouze po hmatu. Na 7. stanovišti Ústav pozemního stavitelství připravil model bytové jednotky, kterou museli studenti co nejúčelněji vybavit, nalézt nejlepší orientaci bytové jednotky vůči světovým stranám a jako bonus se museli studenti zamyslet nad funkčností jednotlivých vrstev zelených střech. Na 8. stanovišti Ústav vodního hospodářství obcí přiměl studenty zamyslet se nad spotřebou pitné vody v domácnosti a jakým způsobem se použitá voda odvádí mimo objekt.

Z anonymního hlasování studentů vyplynulo, že nejzábavnějšími aktivitami byly projektové řízení stavby z Lega, hledání přesné polohy pomocí GPS zařízení a demonstrace překážek hendikepovaných osob v každodenním životě.

Vzhledem ke kladným ohlasům z řad studentů středních škola a gymnázií i jejich učitelů se již dnes zamýšlíme nad tím, jak celou akci ještě vylepšit pro příští rok.  ​