ŠPATNÁ STATIKA BUDOV? MĚSTU S ŘEŠENÍM POMŮŽE CENTRUM ADMAS

S případy vážnějšího porušení statického stavu objektů letos Magistrátu města Brna pomůže odborný tým z Vysokého učení technického v Brně. Zaměří se například na lužánecké středisko volného času. Smlouvu o  bezúplatné spolupráci mezi městem a uvedenou vysokou školou schválili tento týden radní

Ve vlastnictví města je řada objektů, u nichž došlo k narušení statiky. Příkladem je Středisko volného času Lužánky. Zde letošní suché léto a celková proměna klimatických podmínek ovlivnila geologické poměry natolik, že se boční křídlo budovy ocitlo prakticky v havarijním stavu.

Jaká opatření přijmout, aby byly takové objekty znovu bezpečné, navrhují odborné týmy. Městu se nabídl tým z Vysokého učení technického v Brně, konkrétně z Fakulty stavební – Centra AdMaS. Potřebnou odbornou součinnost chce městu dokonce zajistit zdarma. „Fakulta stavební zařadí hodnocené objekty do praktické výuky specializovaných předmětů ve vyšších ročnících, včetně nabídky témat pro závěrečné práce posluchačů,“ uvedl za VUT docent Pavel Schmid.

Výstupem spolupráce budou kromě potřebných efektivních návrhů vhodných stavebních opatření i společné odborné publikace nebo příspěvky na odborných konferencích. „Jedním z cílů AdMaSu je vytvoření metodiky průzkumu narušených staveb. Ta se stane významnou pomůckou nejen pro pracovníky odboru správy majetku, ale třeba i bytového či investičního odboru při zadávání stavebně technických průzkumů. Mnohdy je totiž velmi složité dopředu určit, co má dodavatel průzkumu všechno udělat: tedy aby zadání obsahovalo jen to nezbytné a zároveň neopomnělo žádný důležitý úkon,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Přednáška Jiřího Rusnoka, guvernéra ČNB: „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pořádají přednášku guvernéra České národní banky Ing. Jiřího Rusnoka na téma „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice“.

Přednáška je určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví. Vítáni jsou i ostatní studenti a všichni zaměstnanci VUT.

Akce se koná ve středu, 17. 4. 2019, v 10.00 hod., v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

KONCEPCE BIM 2022 – SETKÁNÍ STAVEBNÍHO ODVĚTVÍ

Zástupci centra AdMaS se dne 26.2.2019 účastnili akce pořádané na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze s názvem Koncepce BIM 2022. Cílem této akce bylo seznámit jednotlivé klíčové aktéry v procesu zavádění technologie BIM  v ČR s jejich aktivitami navzájem a umožnit diskusi. Na akci prezentovali své pokroky zástupci státní správy, významných veřejných zadavatelů stavebních zakázek, projektantů, zhotovitelů, inženýrských komor a vysokých škol. Aktivity centra AdMaS na akci prezentoval ředitel centra,  Dr. Zdeněk Dufek. Mimo jiné podal informace o kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM, o dokončené odborné monografii Veřejné stavební investice, o vývoji v oblasti využívání modelů BIM jako podkladu pro tvorbu evakuačních modelů osob a modelů zakouření prostor a o projektu, který bude centrum řešit v rámci Národního centra kompetence CAMEB zaměřeného na propojení virtuální reality a BIMu.

NÁVŠTĚVA Z LITEVSKÉ UNIVERZITY

Ve dnech 21. a 22.2.2019 proběhla na Stavební fakultě a v centru AdMaS návštěva dvou litevských kolegů z Technické university v Kaunasu. Obou hostů se ujali doc. Karel Dvořák, prof. Rudolf Hela a doc. Lenka Bodnárová, akreditovanou zkušebnu pak zastupoval Ing. Adam Hubáček. Ředitel výzkumného centra Stavebních materiálů a konstrukcí Ernestas Ivanauskas s projektovým manažerem Audriusem Grinysem projevili zájem o úzkou spolupráci v oblasti zkoušení betonu a betonových dílců a dále v oblasti analýz mikrostruktury stavebních materiálů. Oba návštěvníci ocenili vysokou fundovanost výzkumníků a technického personálu výzkumných skupin TSH a MSH. Dojem zanechalo rovněž technické vybavení.

PŘÍSTAVNÍ ÚZEMÍ ČR V HAMBURGU

Výzkumníci z centra AdMaS spolupracují se Sweco Hydroprojekt a.s. a německou společností Wagener & Herbst Management Consultants GmbH na zakázce pro Ředitelství vodních cest ČR s titulem Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku.

 

Cílem je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu pro podporu obchodu s ČR a identifikace technických parametrů pro přístavní území.

 

Nové přístavní území bude dosahovat základních parametrů rozlohy 30 tis. m2, s manipulační a skladovací plochou, krytým skladem, administrativním zázemím, přístavní zdí délky 200 – 300 m s námořním přístupem lodí do ponoru cca 11 m bez omezení výšky, přístupem říčních lodí bez omezení, silničním a železničním napojením.

 

Přístavní území je v jurisdikci Spolkové republiky Německo, Svobodného a Hansovního města Hamburk, na území přístavu bez vymezeného celního území nebo jiného omezení přístupu, kdy pronajímatelem infrastruktury jednotlivým uživatelům bude Česká republika prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR. Přístavní území bude aktivováno v referenčním roce 2022.

BRAZILSKÁ STÁŽISTKA VE SKUPINĚ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT

bty

Začátkem ledna jsme v centru AdMaS přivítali další brazilskou stážistku, Giulii Tomazi Kny. Giulia pochází z města Porto Alegre a je studentkou bakalářského studia na Federální Universitě v Rio Grande do SUL (UFRGS http://www.ufrgs.br/english/home). Do centra Admas přijela v rámci programu akademických stáží pro brazilské studenty na výzkumných pracovištích českých univerzit, který je organizován Institutem Česko-Brazilské Akademické spolupráce INCBAC (http://www.incbac.org/index_cz.php). Giulia byla zapojena do projektu Optimalizace granulometrie jemných části v betonu, pod vedením prof. Hely, který je členem výzkumné skupiny TSH.

Ph.D. TALENT 2018

Student FAST, Lukáš Novák, pod vedením vědeckého ředitele Centra AdMaS, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., vyhrál v soutěži Ph.D. talent 2018 s prací na téma
„Vysoce Efektivní Spolehlivostní Analýza (Highly Efficient Reliability Analysis (HERA)“.

Projekt je zaměřen na vývoj spolehlivostních metod použitelných v praktických aplikacích. V posledních letech se častěji pro návrh nových konstrukcí a ověření existujících konstrukcí využívá nelineární metoda konečných prvků v kombinaci se spolehlivostní analýzou. Nicméně existující spolehlivostní metody jsou velice výpočetně náročné a jejich korektní použití tedy často není možné, tudíž vývoj nových efektivních metod představuje důležitou část výzkumu zaměřenou na spolehlivost a bezpečnost konstrukcí.

Soutěž Ph.D. je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti. Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemcům partnerských univerzit, fakult ani ústavům, jejichž studentům je určena. Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt s cílem eliminovat starosti o každodenní živobytí, aby se mohl plně věnovat doktorskému studiu, vědecké práci, a rovněž budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU.

40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018

 

Ve dnech 28 a 29. listopadu 2018 zorganizovali pracovníci výzkumné skupiny MSH, ve spolupráci s vědeckotechnickou společností WTA CZ, jubilejní 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2018. Jedná se o konferenci zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí, jako jsou např. ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí apod. V průběhu konference vystoupili k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci. Společně s konferencí Sanace a rekonstrukce staveb proběhla také konference s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Vybrané příspěvky této konference budou zveřejněny ve vědeckém časopisu, zařazeném v databázi Scopus.

Součástí konference bylo také ocenění významných diplomových a disertačních prací v oboru sanace a rekonstrukce staveb. V rámci konference proběhla odborná́ sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Ministerstva průmyslu a obchodu, zaslouženou pozornost vzbudily především praktické ukázky kontrolních a zkušebních metod pro hodnocení stávajících konstrukcí a pro kontrolu kvality sanačních prací.

STUDENTI OBORU POZEMNÍ KOMUNIKACE I. NAVŠTÍVILI CENTRUM

 

Ve dnech 26.11. a 27.11. proběhla v laboratoři dopravních staveb centra AdMaS praktická výuka všech cvičení předmětu BM001 – Pozemní komunikace I.

Studenti 3. ročníku oboru Konstrukce a dopravní stavby a oboru Městské inženýrství v rámci cvičení uviděli praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a  následně výroby zkušebních těles. Soudě dle reakci studentů byla výuka úspěšná a vyrobená zkušební tělesa si odnášeli jako suvenýr.

EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 23.11.2018 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton. Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od případy surovin, přes vytváření stavebních prvků po jejich expedici. Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.