5. WTA KOLOKVIUM – SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ „Nejnovější poznatky v sanacích betonu“

Dne 19. června se na VUT v Brně uskutečnilo „5. WTA Kolokvium – Sanace betonových konstrukcí“. Kolokvium bylo pořádáno pod záštitou prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc. děkana Fakulty stavební, VUT v Brně ve spolupráci s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International a Fakultou stavební VUT v Brně společně s SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí). Kolokvium poskytlo účastníkům nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí a zároveň možnost navázání nových kontaktů mezi významnými odborníky jak z tuzemska, tak ze zahraničí.

Kolokvium se po již 5. ročníku stává tradičním mezinárodním setkáním odborníků z řad akademických pracovníků, firem a dalších s cílem podělit se o nové poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Každoročně se akce koná pod vedením „WTA International“ v různých zemích. Předchozí ročníky byly pořádány ve Fuldě (2013, 2015), Rapperswilu (2016) a Erfurtu (2017). Doposud se předchozí ročníky konaly v německy mluvících zemích (Německu a Švýcarsku), proto nám bylo velkou ctí uspořádat 5. ročník Kolokvia právě na Vysokém učení technickém v Brně a rozšířit tak konání akce do další země Evropy. V Brně bylo Kolokvium vedeno v anglickém jazyce s možností simultánního překladu a pyšnilo se velkým množstvím účastníků jak z řad odborníků z praxe, Ph.D. studentů, tak odborné veřejnosti. Konkrétními tématy, o kterých se na Kolokviu debatovalo, byly nové sanační materiály a technologie, kontrola, údržba a ochrana betonových a železobetonových konstrukcí.

Úvodního slova se při zahájení Kolokvia ujal předseda WTA CZ prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., předseda WTA International TC5 Beton prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler a prezident SSBK Ing. Aleš Jakubík. V úvodním slovu byli účastníci přivítáni, seznámeni s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International, SSBK a celým průběhem Kolokvia.

Po úvodním slovu následovaly odborné přednášky jak tuzemských, tak zahraničních přednášejících. Kolokvium vlastníkům památkově chráněných budov, zaměstnancům plánovacích a inženýrských kanceláří, stavebním firmám a výrobcům, konzultantům, odborníkům, architektům, zástupcům úřadů a dalším zúčastněným poskytlo nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Konkrétní problematikou sanace betonových konstrukcí se ve svých příspěvcích zabývali Ing. Josef Žák, Ph.D. – „BIM technologie v přípravě a realizaci stavebních projektů“, prof. Dr. -Ing. Ralf Arndt – „Non-destructive testing of Reinforced Concrete Structures“, prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler – „Engineer-technical proofs of the life span of reinforced concrete structures according to future sets of rules – experiences and examples“, Dr. -Ing. Kay-Andre Bode – „Remediation of Wind Turbine Generator Foundations“, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – „Příčiny poruch visutých lávek a předpjatých mostů“, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – „Diagnostický průzkum Libeňského mostu v Praze“, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. – „Dějiny betonu v českých zemích od 19. století do současnosti“, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – „Přístup veřejných investorů k financování oprav a údržby stavebních objektů“, Dipl.-Ing. Reinhard Martin – „Experiences with structures of energy production“, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA  – „Nové možnosti sanačních materiálů“, Prof. Dr. -Ing. Gesa Kapteina – „Application of corrosion monitoring and inclusion of the upraised data for the calculated life span“ a Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. – „Vliv kinetiky hydratace na dlouhodobé chování betonových konstrukcí“. Vzhledem k vysoké odbornosti významných přednášejících byla akce pro všechny zúčastněné velice zajímavá a přínosná. Vzhledem k významnosti, velkému zájmu a účasti na pořádaném WTA Kolokviu se budeme těšit na další ročníky.

Více informací o WTA International a pořádaných akcích lze sledovat na: <www.wta.cz>,  <www.wta.de>.