ADMAS SE PODÍLÍ NA DLOUHODOBÉM TESTOVÁNÍ KVALITY VODY V BRNĚ

 

 

 

Centrum AdMaS zahájilo, společně s partnery, koncem roku 2020 řešení projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, jehož zadavatelem je Magistrát města Brna. Cílem projektu je získat aktuální poznatky o kvalitě pitné a odpadní vody v Brně se zaměřením na mikropolutanty jako jsou léčiva, drogy, pesticidy, mikroplasty, apod.

Během prosince 2020 proběhl týdenní monitoring odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice, která čistí veškeré odpadní vody z území města Brna a blízkého okolí. Tento úvodní týdenní „screening“ poskytl náhled na množství a druhové složení přiteklého mikroznečištění, jehož vyhodnocení proběhlo během ledna 2021.

Průměrné denní hodnoty mikroznečištění přitékající na ČOV Brno-Modřice se skládají sumárně z: cca 20 kg léčiv (nejvíce zastoupenými farmaceutickými látkami byly paracetamol, iomeprol a gabapentin), 0,5 kg drog (z nichž nejvyšší zastoupení mají pervitin a metabolity THC), 0,1 kg pesticidů a 0,07 kg polycyklických aromatických uhlovodíků a polychlorovaných bifenylů. Z hlediska široce diskutovaných mikroplastů (plastové částice menší než 0,5 mm), byl sledován jejich výskyt v průměru 267 částic na litr odpadní vody.

Projekt bude nyní pokračovat dlouhodobou roční vzorkovací kampaní kvality pitné vody na zdrojích pitné vody pro město Brno, vzorkováním odpadní vody na přítoku i odtoku ČOV Brno-Modřice pro vyhodnocení účinnosti odstraňování mikroznečištění na čistírně a proběhne i monitoring odpadních vod na stokové síti a monitoring splachů z frekventovaných silnic.