Exkurze studentů Masarykovy střední školy Letovice na AdMaSe

V úterý 14. února 2023 proběhla exkurze žáků 3. a 4. ročníku Masarykovy střední školy Letovice ve výzkumném centru AdMaS, kteří přijali pozvání doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka Ph.D., proděkana pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing. Během exkurze měli žáci možnost seznámit s činnostmi a vybavením vědeckého a výzkumného centra moderního a udržitelného stavebnictví. Samotná exkurze byla rozdělena do tří částí podle svého zaměření.

 

 

První část exkurze byla zaměřena na pokročilé stavební materiály a jejich charakteristiku. Žáci měli možnost vidět praktické ověřování celé řady vlastností různých materiálů, např. pevnost, odolnost proti vodě a ohni a další. Bylo pro ně připraveno několik experimentů, které jim umožnily lépe pochopit, jak tyto materiály fungují a jak se liší od běžně používaných stavebních materiálů. Samozřejmě se diskutovaly také použití metody a použitá technologie.

 

 
Druhá část prohlídky se věnovala pokročilým stavebním konstrukcím a dopravním stavbám. Tato část exkurze proběhla v největších prostorách centra AdMaS – v hale H tzv. těžkého zatěžování. Zde probíhají vybrané zkoušky materiálů na unikátních zatěžovacích rámech, je zde simulace zatížení dopravních konstrukcí a další výzkumy související s dopravou. Žáci měli možnost vidět, jak se zjišťuje pevnost konstrukcí a jak se řeší problémy s jejich životností. Žáci byly mimo jiné seznámeni s tím, jak moderní technologie umožňují přesněji předpovídat chování konstrukcí a tím i snižovat riziko nebezpečí pro uživatele.
 

 
Třetí část exkurze se soustředila na ekonomiku a životní prostředí. Žáci se dozvěděli, jak mohou moderní stavební technologie pomoci snížit dopad dílčích sektorů stavebnictví na životní prostředí a jak se dá dosáhnout udržitelného rozvoje. Detailnější výklad byl připraven zejména o zelených střechách a zelených zasakovacích parkovištích, které slouží jako ekologické alternativy k běžným parkovištím a střechám. Tyto inovativní projekty mají mnoho výhod, jako například snižování teploty v urbanizovaných oblastech, zlepšování kvality ovzduší či retenci vody, čímž dochází ke zvyšování kvality života obyvatel. Žáci měli možnost si také prohlédnout pilotní pyrolýzní jednotku určenou k výrobě biouhlu z organických odpadů, která krásně podtrhuje princip cirkulární ekonomiky – tedy minimalizaci odpadů a maximalizaci využití zdrojů.
 

 
Exkurzi zakončil Ing. Tomáš Chorazy, PhD. – zástupce ředitele pro vědu, výzkum a inovace, který představil AdMaS jako celek. Studenti měli možnost diskutovat s Ing. Chorazym a položit mu otázky ohledně výzkumu a vývoje v oblasti stavebnictví a technologií. Na závěr dostali studenti drobné dárky a informace o možnostech studia na Fakultě stavební VUT v Brně.
Z vyjádření žáků a jejich doprovodu vyplynulo, že pro ně exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Měli možnost navštívit jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších výzkumných center v oblasti stavebnictví v Evropě, které nabízí studentům a vědeckým pracovníkům dále rozvíjet celé průmyslové odvětví stavebnictví a navázané technologie. Exkurze umožnila žákům střední odborné školy nahlédnout do vědy a technologií, které se každodenně používají v praxi. Věříme, že si také uvědomili, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů Fakulty stavební v praxi, či některé výhody a nevýhody nových technologií v oblasti stavebnictví.