MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER  2019

 

Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala fa ARDEC s.r.o. ve dnech 3. – 4. října 2019 ve Velkých Bílovicích  již XIX. ročník mezinárodní konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2019“.

 

Centrum AdMaS se na konferenci prezentovalo řadou příspěvků. Příspěvek kolektivu autorů „Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu“ zaměřený na energetické využití a transformace ČK do podoby PPL/biocharu k zemědělskému využití přednesl Jakub Raček, stejně jako příspěvek „Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití“. Článek prezentuje možnosti využití technologie fotogrammetrie a laserového skenování s vyhodnocením dat u vybraných vodohospodářských objektů, jako jsou vodojemy a čerpací stanice pitné vody. Vodohospodářský objekt byl zachycen pomocí technologie statického laserového skenování pomocí tzv. pozemních skenerů. Tato technologie umožňuje zároveň pořízení laserového mračna bodů společně s pořízením klasických snímků. Uživatelský výstup celého procesu pořízení mračna, snímků a jejich propojení potom představuje webová aplikace pro potřeby provozovatele vodohospodářského objektu s implementací fotogrammetrie se zahrnutím panoramatických snímků a publikace mračna bodů pomocí pozemního laserového skenování. Příspěvek „Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití“ přednesl Tomáš Chorazy. S ohledem na novou legislativu v ČR související se zákazem gastro odpad používat pro zkrmování hospodářských zvířat, dále zákazem gastro odpad drtit a vypouštět do kanalizace, je potřeba najít nový způsob jeho materiálové transformace do podoby využitelného produktu, a to s respektováním principů oběhového hospodářství. Vhodnou technologií zpracování je pyrolýza s výslednými produkty: pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn (syngas), kteří umožňují následnou aplikaci v zemědělství, hodí se k energetickému nebo jinému materiálovému využití. Příspěvek „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody“, který přednesla Kristýna Velikovská, se zabýval shrnutím nejnovějších poznatků v oblasti rekuperace tepla z odpadní vody a představením cílů a navržených prototypů řešeného projektu TAČR „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“. Ivo Korytář ve svém příspěvku „Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů“ shrnul nejnovější poznatky týkající se takto znečištěné odpadní vody a aktuálních metod čištění. Příspěvek „Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů“, který přednesl Tomáš Macsek zabýval shrnutím nejnovějších poznatků využití pevného produktu pyrolýzy – biocharu, jako alternativní levné náhrady za granulované aktivní uhlí pro účely odstranění vybraných mikropolutantů. Jan Ševčík ve svém příspěvku „Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu“ zabýval hodnotou energetického potenciálu čistírenského jako tuhého alternativního paliva. Příspěvek „Odstraňování vybraných léčiv z odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních procesů, která přednesl Tomáš Macsek se věnoval odstraňování vybraných léčiv (azitromycin, sulfamethoxazol, diclofenak, metoprolol, citalopram) z vyčištěných odpadních vod z komunální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Brno-Modřice pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů. V rámci experimentu byly v poloprovozním měřítku testovány procesy prosté ozonizace, ozonizace kombinované s UV zářením a ozonizace kombinované s dávkováním peroxidu vodíku. Posledním příspěvkem v této sekci byl příspěvek „Odstraňování vybraných polutantů pomocí dřevokazných hub“, který přednesla Adéla Žižlavská. Příspěvek se zabýval využitím potenciálu enzymatického systému dřevokazných hub, zejména pak tzv. hub bílé hniloby a účinností dřevokazných hub na degradaci sulfonamidových antibiotik z odpadních vod pomocí biologických nosičů vytvořených 3D tiskem naočkovaných myceliem Trametes versicolor. Příspěvek Jany Majerové a Rostislava Drochytky se zabýval zkušenostmi a poznatky z bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí.

 

V přilehlých prostorách probíhala doprovodná výstava, kde vystavovaly firmy ACO Stavební prvky, ARKO TECHNOLOGY a.s., AQUA PROCON s.r.o., AQUATIS a.s., ATER, s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST s.r.o., Pipelife Czech s.r.o., PREFA Brno a.s., REKUPER Sychrov s.r.o., VAG s.r.o., VODA CZ s.r.o., ZEPRIS, AVK VOD-KA a.s., DISA s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o., KASI s.r.o., KROHNE CZ, Nicoll Česká republika s.r.o., Prostředí a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., TECHNOMA a.s.,Tra-Sig-Ma s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o. a firma ZEMSKÝ Rohatec.

 

Devatenáctý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY  – URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž svědčí velmi aktivní účast více než 350 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera s bohatým kulturním programem je možno nalézt na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody.

 

Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2020“ ve dnech 1. – 2. října 2020.