NÁVŠTĚVA SARAJEVSKÉ BURCH INTERNATIONAL UNIVERZITY

V rámci programu „Vysílání expertů“ České rozvojové agentury na projektu „Podpora pro vytvoření odborné specializace stavební inženýrství na Burch International University v Sarajevu na základě potřeb ze stavební praxe v Bosně a Hercegovině“ navštívila   v květnu 2018 skupina zaměstnanců FAST a AdMaSu tamější Burch International University (IBU). Cílem pobytu bylo zanalyzovat současnou situaci a způsob pomoci při zavádění nového studijního programu.

Česká skupina zajistila praktické přednášky pro studenty v oblasech „Superizolační materiály“, „Polymer cementové hmoty a kompozity“ a „Zkoušení betonu a kameniva do betonu“, po kterých následovala rozprava pro ověření zájmu a reakce studentů
na návrh nového studijního programu.

Proběhla také diskuze s vedením univerzity a osob odpovědných za zavádění programu, konkrétně s prorektorkou Burch International University v Sarajevu, Assist. Prof. Dr. Sanelou Klarić, Assist. Prof. Dr. Eminou Zejnilović a Assist. Prof. Dr. Ahmedem El Sayedem a  rektorem univerzity, prof. Dr. Damirem Marjanovicem.

V rámci návštěvy bylo jednáno i se zástupci stavební praxe v Bosně a Hercegovině s definicí možných potenciálů jejich spolupráce s IBU za podpory ČR (VUT v Brně).

Výsledkem těchto jednání je dohoda o vyhodnocení připravovaných osnov nového studijního programu, navržení jeho úpravy tak, aby program bylo možné provozovat s co nejmenšími nároky na nové lidské zdroje a aby co nejvíce odpovídal standardům a běžné náplni v EU a na VUT v Brně z důvodu budoucí výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami. Dále byla přislíbena pomoc vytvořit pro IBU dostatečné přístrojové a laboratorní zázemí.

Proběhlo i  setkání s vedoucí konzulkou Konzulárního úseku a Úseku rozvojové spolupráce Velvyslanectví České republiky v Sarajevu, paní Janou Zelingerovou a koordinátorkou Úseku rozvojové spolupráce, paní Anesou Terzou Vuković, kterým byl představen záměr projektu České rozvojové agentury a možnosti další navazující spolupráce v oblasti standardizace stavebnictví (EUROCODE) na novém projektu realizovaném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky ve spolupráci s BAS Bosny a Herzegoviny.

Během pobytu se zaměstnanci AdMaSu zúčastnili také mezinárodního setkání (The First „Burch International Week“: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/the-first-burch-international-week-held-in-sarajevo-we-believe-in-bosnia-and-herzegovina.html) a mezinárodní konference (ICESoS Conference 2018: Tourism Can Become a Serious Development Resource and Economy Impeller in BiH: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/icesos-conference-2018-tourism-can-become-a-serious-development-resource-and-economy-impeller-in-bih.html).