Nový výzkum v centru AdMaS odhaluje perspektivy energetického a materiálového využití celulózového kalu

Nový výzkum v centru AdMaS odhaluje perspektivy energetického a materiálového využití celulózového kalu

Výzkumné centrum AdMaS se aktuálně zaměřuje na technická a legislativní řešení možností využití celulózových kalů (CK) prostřednictvím pyrolýzy, která umožňuje získání biouhlu jako pevného zbytku, dále pyrolýzního oleje a plynu. Současně se výzkum zabývá hledáním cest, jak efektivně implementovat pevný uhlíkatý produkt z CK do zemědělství či modrozelené infrastruktury měst. Tento výzkumný směr otevírá nové možnosti v oblasti energetiky a výroby uhlíkatých materiálů, přinášející širší perspektivu pro využití pyrolýzních produktů.

Důraz výzkumu je obecně kladen na materiálovou transformaci odpadu s cílem připravit ho k dalšímu využití v souladu s principy cirkulární ekonomiky. První směr výzkumu se zaměřuje na získávání celulózových vláken z CK a následný dopad na čistící procesy a hospodaření s kalovými produkty. Druhý směr výzkumu se zabývá technologiemi pyrolýzy pro termické zpracování a využití CK, což může přispět k efektivnějšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Státní politika životního prostředí České republiky navázaná na evropskou legislativu bude mít dopad na vlastníky a na provozovatele ČOV, kteří se budou připravovat na zvýšení účinnosti čištění OV, ale zejména pak k využití odpadů jako zdrojů. V rámci materiálové transformace odpadu do

podoby produktu bude potřeba přeprojektovat a rekonstruovat nejen primární stupeň čištění na ČOV ale také bude potřeba i modifikovat navazující sekundární biologický stupeň čištění OV a v neposlední řadě pak kalové hospodářství.

 

Jak vnímá zapojení do těchto výzkumných aktivit studentka doktorského programu si můžete přečíst zde: www.zvut.cz