PROJEKT NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – ADMATEC: ADMATEC PODKLADNÍ VRSTVY S VYSOKÝM PODÍLEM DRUHOTNÝCH SUROVIN

PODKLADNÍ VRSTVY S VYSOKÝM PODÍLEM DRUHOTNÝCH SUROVIN

V rámci řešení dílčího projektu ADMATEC, který je dílčím projektem centra CAMEB, je jedno z témat zaměřeno na stabilizáty pro podkladní vrstvy. Součástí řešitelského kolektivu jsou kromě zkušených výzkumných pracovníků Fakulty stavební VUT v Brně také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Právě studentka bakalářského programu se pod odborným vedením prof. Drochytky ve své práci věnovala možnostem využití druhotných surovin pro stabilizáty na bázi zemin. V rámci své činnosti ověřila zejména produkty po spalování uhlí a stavební recykláty. Výsledky její práce pak potvrzují, že 20% náhrada zemin druhotnými surovinami je jednoznačně možná. Materiály dosahují parametrů srovnatelných s původní směsí a v některých případech je i několikanásobně předčí.

UNIKÁTNÍ SUSPENZE PRO ZEMNÍ KONSTRUKCE

Jedno z témat dílčího projektu ADMATEC je zaměřeno na suspenze pro zemní konstrukce. Jedná se o unikátní řešení zemních konstrukcí pomocí ztekucených zemin, kdy je vhodně využito samozhutňujícího efektu suspenze, která dokonale vyplní prostor výkopu a do 24 h se stane pochozí a připravena na další stavební práce. Současně dosahuje parametrů původní zeminy a je znovu vyhlubitelná klasickými technologiemi. V rámci výzkumné činnosti se do řešení dílčích úkolů zapojil i student bakalářského studijního programu, který se pod odborným vedením zkušených výzkumných pracovníků věnoval nejen optimalizaci surovinové směsi základní suspenze, ale také možnosti využití vysokého podílu druhotných surovin. Zejména se jednalo o popeloviny a recykláty. Závěry jeho práce potvrdili, že 20% náhrada zeminy druhotnou surovinou ve většině případů nejen nezhoršuje parametry původních směsí, ale v případě fluidních popelovin několikanásobně zvyšuje pevnosti hmoty při výrazném snížení smrštění.