PROJEKT NARODNÍHO CENTRA KOMPETENCE – REBUILD: VIRTUÁLNÍ STAVEBNICTVÍ SE STALO NOVOU REALITOU

Cílem projektu je vývoj virtualizovaného prostředí jako nástroje pro komunikaci jednotlivých účastníků návrhu stavebního objektu. Komunikace v tomto prostředí bude audiovizuální, tj. kromě audiovizuální prezentace bude umožňovat i její záznam. Záznam pak bude sloužit jako podklad pro úpravy vizualizovaného záměru.

Ověřená technologie „Propojení softwarových komponent informačního modelu staveb a virtuální reality!

Ověření funkcionality propojení informačního modelu stavby (BIM) s engine (software) virtuální reality (VR) na platformě Unreal. Ověřená technologie je nezbytným výchozím krokem pro navazující vývoj reálné nádstavby nad tímto engine VR, která bude umožňovat interaktivní práci v plně virtualizovaném prostředí. Pro ověřenou technologii tohoto grantu byl zvoleno jako základní programovací prostředí Unreal Engine (UE), jelikož poskytuje široké programovací možnosti oproti jiným platformám. Konkrétně    bylo   ještě   zvažováno   Unity, ale   to v době   volby strategie  a zahájení  činnosti (01–05/2019) nemělo patřičné nástroje pro nahlížení na architektonické BIM modely a jejich převod do enginu s podporou VR.

 

 

Díky šabloně pro kolaborativní nahlížení, která se začala od roku 2018 vyvíjet pod UE a pluginu Datasmith-software pro převod BIM modelů do UE bylo možné modely načítat včetně metadat, tedy negeometrických informací jednotlivých elementů BIM modelu. V tuto chvíli podporuje výše zmíněný Datasmith velké množství formátů pro CAD/BIM software včetně formátu IFC a RVT.  Naším cílem je vyvinout kolaborativní nástroj pro BIM modely, vytvořené na platformě Autodesk Revit kvůli jejímu nejširšímu užívání na trhu pro spolupráci mezi jednotlivými profesemi podílející se na tvorbě stavebního BIM modelu. V rámci ověřené technologie byla činnost zaměřena na problematiku přenosu informací mezi RVT modelem a UE, kdy je cílem přenést nejenom geometrii, ale především metadata.

Softwarový nástroj pro audiovizuální komunikaci ve virtuálním prostředí    

Nástroj pro využití virtuální reality jako komunikačního prostředku v průběhu návrhu stavby. Komunikace bude audiovizuální, tj. kromě audiovizuální prezentace bude umožňovat i její záznam. Záznam pak bude sloužit jako podklad pro úpravy vizualizovaného záměru. Vstupními údaji, které budou virtualizovány, bude informační model stavby.

 

V rámci projektu je vyvíjen softwarový nástroj, umožňující sdílet pobyt ve virtuálním prostředí, do něhož se uživatelé připojují z více počítačů a platforem. V rámci jednoho “světa” tak spolu mohou kooperovat uživatelé přistupující z desktopového prostředí PC/Mac i uživatelé využívající technologii VR. Uvnitř tohoto světa se mohou uživatelé pohybovat ať už virtuální chůzí či virtuálním teleportem. V tomto virtuálním světě se nachází model(y) stavby, které s sebou nesou metadata získané z architektonického softwaru Revit. Tyto informace jsou pro uživatele čitelné prostřednictvím označení elementu uživatelem. Vybrané elementy lze uživatelem přemisťovat, za účelem lepší představy o možných úpravách.

Odborná kniha Využití virtuální reality při návrhu staveb

Odborná kniha popisující využití virtuální reality v průběhu kompletního procesu návrhu stavby, včetně testování její funkčnosti a bezpečnosti. Publikace se zaměří na otázky reprezentace  stavby ve virtuálním prostředí, plánování  návrhu, koordinace  prací  a analýze bezpečnosti návrhu pro uživatele.