„Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

KICK-OFF MEETING

 

Formou videokonference byl za účasti všech partnerů dne 3. 11. 2022 zahájen mezinárodní projekt reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu. Na projektu spolupracují zástupci univerzit 4 zemí východního partnerství, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a univerzita z Bosny a Hercegoviny, která zastupuje zemi západního Balkánu.

Dr. Raček, který zastupoval žadatele a koordinátora projektu, formou prezentace představil řešitelský tým a aktivity centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a následně vyzval ke krátkému představení ostatní partnery, kterými jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina).

Dále Dr. Raček v prezentaci vyjmenoval cíle projektu. Postupně budou zorganizovány na Slovensku, v Bosně a Hercegovině a konečně v České republice celkem 3 workshopy. Dále bude formou 5. impaktovaných článků prezentováno a diskutováno téma projektu, kterým je tedy cirkulární hospodaření s odpadními vodami. Dalším společným výstupem projektu bude webová stránka. Po ukončení prezentace proběhla diskuze, byly odsouhlaseny místa a čas konání workshopů. Příští videokonference partnerů projektu se uskuteční 8. 12. 2022.

Výše uvedená platforma propojí řešitelské týmy a další osoby a bude tak vytvořena multidisciplinární síť, která bude šířit současné znalosti a technické poznání výzev, kterými jsou čištění a využití odpadních vod, využití organických odpadů z čištění odpadních vod (tzv. biosolids) a konečně využití energetického potenciálu z odpadních vod. Kromě technologického pohledu bude zvážen i dopad na veřejné zdraví a na životní prostředí, a to z pohledu přeshraniční spolupráce, zkušeností a přístupů.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska z Visegradského grantu č.  22220131 „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie “ z mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.