Nácvik cvičného požárního poplachu v Centru AdMaS

Dne 15.11.2022 proběhl nácvik, jak postupovat v případě skutečného požáru. Nácvik cvičného požárního poplachu probíhal pod dohledem Bc. Zdeňky Jandové (OZO za BOZP a PO). Povinnost organizovat tato cvičení nařizuje zákon pro každou budovu, v níž lze předpokládat zvýšené požární riziko. V případě Centra AdMaS se jednalo o objekty P2 a H.

Cvičné poplachy mají upozornit všechny, kteří budovu nějakým způsobem využívají, na riziko požáru a na to, jak ochránit vlastní život i životy ostatních. Při vypuknutí požáru je nutné evakuovat budovu ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchranného sboru.

Přínosem cvičných poplachů je kromě nácviku evakuace všech lidí z budov také praktická zkouška pro protipožární hlídky. Poplachy díky simulaci reálné situace pomáhají odhalit případné nedostatky v požární ochraně.

Technici si ověřili funkčnost evakuačního systému za plného provozu a mohli zjistit případné nedostatky únikových cest, které mají být trvale průchodné a volné. Jedním z častých problémů je přístupnost hasičské techniky přímo k budovám, kterou mohou komplikovat špatně zaparkovaná vozidla nebo zkušební vzorky, složené mimo místa k tomu určená, které pak brání v průjezdu hasičským vozidlům.

Evakuace všech osob z objektů P2 a H trvala pouhých 5 min.

Pravidelný nácvik požárního poplachu je důležitý, protože zabraňuje újmě na zdraví a vzniku větší škody na majetku Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

 

 

 

„Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

KICK-OFF MEETING

 

Formou videokonference byl za účasti všech partnerů dne 3. 11. 2022 zahájen mezinárodní projekt reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu. Na projektu spolupracují zástupci univerzit 4 zemí východního partnerství, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a univerzita z Bosny a Hercegoviny, která zastupuje zemi západního Balkánu.

Dr. Raček, který zastupoval žadatele a koordinátora projektu, formou prezentace představil řešitelský tým a aktivity centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a následně vyzval ke krátkému představení ostatní partnery, kterými jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina).

Dále Dr. Raček v prezentaci vyjmenoval cíle projektu. Postupně budou zorganizovány na Slovensku, v Bosně a Hercegovině a konečně v České republice celkem 3 workshopy. Dále bude formou 5. impaktovaných článků prezentováno a diskutováno téma projektu, kterým je tedy cirkulární hospodaření s odpadními vodami. Dalším společným výstupem projektu bude webová stránka. Po ukončení prezentace proběhla diskuze, byly odsouhlaseny místa a čas konání workshopů. Příští videokonference partnerů projektu se uskuteční 8. 12. 2022.

Výše uvedená platforma propojí řešitelské týmy a další osoby a bude tak vytvořena multidisciplinární síť, která bude šířit současné znalosti a technické poznání výzev, kterými jsou čištění a využití odpadních vod, využití organických odpadů z čištění odpadních vod (tzv. biosolids) a konečně využití energetického potenciálu z odpadních vod. Kromě technologického pohledu bude zvážen i dopad na veřejné zdraví a na životní prostředí, a to z pohledu přeshraniční spolupráce, zkušeností a přístupů.

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska z Visegradského grantu č.  22220131 „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie “ z mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Školení pro pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka v České republice

V souladu s dílčími úkoly mezinárodního projektu „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“, reg. č. 22-PKVV-1, financovaného z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích Ministerstvem zahraničních věcí České republiky mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, bylo ve dnech 5. – 7. října 2022 realizováno školení zaměřené na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Univerzity Banja Luka.

První den školení proběhlo neformální setkání, byl diskutován systém vzdělávání v České republice a Bosně a Hercegovině, počty studentů v různých studijních programech, uplatnění absolventů na trhu práce, apod.

Druhý den řešitelský tým centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně pod vedením prof. Hlavínka připravil pro vybrané pedagogické pracovníky Univerzity Banja Luka vzdělávací program. Teoretická část proběhla v centru AdMaS, kdy byly formou prezentací představeny a diskutovány aktuální trendy čištění komunálních odpadních vod a využití vyčištěných vod (včetně šedých vod) v aplikacích modrozelené infrastruktury – zelených parkovištích, zelených střechách a fasádách, apod. Dále ještě v centru AdMaS proběhla exkurze v rámci instalovaných technologií čištění odpadních vod (membránové technologie), využití energie odpadních vod (vertikální a horizontální tepelné výměníky), dále technologií tepelného zpracování odpadů (středněteplotní a mikrovlnná pyrolýza) včetně čistírenského kalu do formy biocharu. Potom se již exkurze zaměřila na instalace pilotních experimentů, kde je již biochar, který představuje materiálově transformovaný čistírenský kal aplikován – zelené parkoviště a extenzivní zelené střechy.

Dále se účastníci školení přesunuli k exkurzi na Fakultu stavební a navštívili čistírny komunálních odpadních vod – velkou ČOV Brno – Modřice (včetně prohlídky instalované lopatkové sušárny čistírenského kalu nebo systémů terciálního čištění odpadní vody) a menší ČOV Lednice.

Třetí, závěrečný den školení absolvovali pedagogičtí pracovníci Univerzity Banja Luka i tzv. výzkumnou část školení. Ve Velkých Bílovicích byl připraven program, kde byly představeny výsledky výzkumných českých i mezinárodních projektů v oblastech nakládání s odpadními vodami, využití čistírenského kalu, odstraňovaní mikropolutantů z odpadní vody. Dr. Milan Šipka prezentoval také jeden mezinárodní výzkumný projekt realizovaný na Univerzitě Banja Luka s názvem SMARTWATER. Program školení byl následně ukončen diskuzí na možnými výzkumnými tématy, kde by mohlo dojít k zapojení obou vzdělávacích a výzkumných institucí.

 

 

 

 

Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – nové téma spolupráce mezi Centrem AdMaS a BOKU Wien

Výzkumní pracovníci centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení Dr. Jakubem Račkem, získali počátkem roku 2022 dvouletý projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství“ z aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic s University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Department Water-Atmosphere-Environment.

V roce 2022 jsou výzkumné aktivity zaměřené na základní principy, kde se primárně pro identifikaci dostupných a slibných přístupů a technologií pro nakládání s odpadními vodami v souladu s principy cirkulární ekonomiky využívá dostupná relevantní národní a mezinárodní literatura. Prioritou je využívání odpadů jako zdroje a energetické bilance procesů.

V roce 2023 je projekt zaměřen na identifikaci aplikačních možností, kde bude teoretický výstup z prvního roku přenesen do kontextu zaměřeného na praxi s ohledem na místní (národní) specifické okrajové podmínky.

Ve dnech 7. – 9. 6. 2022 byl v centru AdMaS proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí zástupců BOKU a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 proběhl ve Vídni na BOKU druhý meeting za účasti zástupců AdMaS vč. osobní účasti pana proděkana Fakulty stavební VUT v Brně doc. Dufka se zaměřením na aktuální činnosti kolegů z BOKU v oblasti vědy a výzkumu, ale také v oblasti výukových programů. Na druhém meetingu se mimo jiné řešily vzájemné mobility Ph.D. studentů a příprava společných projektů COST Action a Interreg V-A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení instalace experimentálních modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, ve dnech 8. až 10. srpna 2022 během již druhé cesty na Univerzitu Banka Luka, Bosna a Hercegovina, dokončili ve spolupráci s kolegy z místní univrzity instalaci experimentálních modulů zelených střech a uvedli do provozu on-line monitorovací systém.

V návaznosti na cíle mezinárodního projektu financovaného Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích, pracovníci centra AdMaS (Dr. Raček, Dr. Chorazy a Ing. Novotný) dokončili instalaci experimentálních modulů zelených střech a tímto zahájili intenzivní spolupráci ve výzkumu v oblasti testování substrátů s obsahem biocharu v zelených střechách v podmínkách a částečným využitím recyklovaných materiálu v Bosně a Hercegovině.

V rámci testování je nyní prioritně zkoumán vliv biocharu na substrát a na vegetaci zelených střech, bude také dokumentován vývoj a stav vegetace v průběhu sledovaného období 1 – 2 let. Současně bude vyhodnocena schopnost zadržovat vodu jednotlivých substrátů s ohledem na měřené dešťové srážky a bude vypočítána evapotranspirace z vegetačních ploch. Už nyní jsou srovnány tepelné vlastnosti jednotlivých substrátů na základě teplotních čidel umístěných v různých hloubkách ve vztahu k měřené teplotě vzduchu a solární radiace. Následně budou provedeny fyzikálně-chemické rozbory organické složky substrátu, tedy biocharu a budou vyhodnoceny fyzikálně-chemické ukazatele výluhů z umělého dešťového odtoku jednotlivých modulů.

Experiment mimo výše uvedené ověřuje efektivnost užitného vzoru č. 34 637 Substrát pro zelené střechy zpracovaný autorským týmem Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Mimo práce na experimentálních modulech zelených střech proběhla další jednání se zástupci Univerzity Banja Luka a byly diskutovány výzkumná témata a možnosti mobilit master a Ph.D. studentů.

Završením druhé cesty na Univezitě Banja Luka bylo jednání se zástupci Ambasády České republiky v Sarajevu, která je gestorem tohoto mezinárodního projektu. Tým výzkumných pracovníků centra AdMaS, který na této cestě doprovázel také proděkan Fakulty stavební doc. Zdeněk Dufek, Ph.D., představil své cíle a aktuální stav řešení projektu. Zástupci české ambasády, jmenovitě potom konzul a vedoucí rozvojové spolupráce Mgr. Štěpán Šantrůček s koordinátorkou rozvojové spolupráce paní Nejrou Bučo diskutovali s projektovým týmem a zástupci Univerzity Banja Luka o dalších možnostech, která je v rámci rozvojové pomoci České republiky Bosně a Hercegovině nabízena a to zejména o stipendijním programu v rámci studia na českých veřejných vysokých školách.