V centru AdMaS se řeší projekt „Cirkulární hospodaření s odpadními vodami v kontextu 4 zemí: koncepce, přístupy a technologie“

Jedná se o mezinárodní projekt s reg. č. 22220131 s finanční podporou Visegrad+ Grant Visegradského grantového fondu, který je zaměřený na usnadnění podpory zemí V4 zemím východního partnerství a zemím západního Balkánu. Projekt je tedy realizován zeměmi V4, tj. Českem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem společně s Bosnou a Hercegovinou, tj. zeměmi západního Balkánu a zaměřuje se na usnadnění šíření know-how a osvědčených postupů zemí V4, na demokratizaci, rozvoj občanské společnosti, politickou, ekonomickou a sociální transformaci, sbližování s EU a integraci EU, řádnou správu věcí veřejných a regionální spolupráci.

Realizace projektu je plánována na období 20/9/2022 – 31/12/2023 s celkovým rozpočtem 32 950 EUR.

Hlavním cílem projektu je zlepšení spolupráce předních institucí nakládání s odpadními vodami, výměna znalostí a zkušeností a vytváření synergií v podmínkách střední Evropy. Budou řešena následující 3 témata:

  • možnosti opětovného použití vyčištěné odpadní vody z komunálních čistíren odpadních vod;
  • udržitelné nakládání s čistírenskými kaly včetně získávání a následného využití živin v modrozelené infrastruktuře;
  • integrace energie z odpadních vod.

Cílovou skupinou jsou vysokoškolští učitelé, výzkumní a vědečtí pracovníci, studenti (magisterských a doktorských programů), státní úředníci, zástupci municipalit (měst a obcí) a obchodní subjekty. Ambicí projektu je zapojení minimálně 1 000 osob z partnerských zemí projektu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina). Z toho 700 budou lidé ze zemí V4.

 

Žadatelem a koordinátorem projektu je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, reprezentované prof. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc. MBA.

Partneři projektu jsou Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polsko), Miskolci Egyetem (Maďarsko), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna a Hercegovina)