HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ZNOJMA, ZPRACOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO MODELU

Pracovníci centra AdMaS, výzkumné skupiny EGAR, pod vedením doc. Ing. Jaroslava Raclavského, Ph.D., v letošním roce provedli v oblasti smluvního výzkumu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Znojmo hydraulické posouzení stokové sítě města Znojma. Na stokové síti proběhlo v roce 2018 měření vybraných hydraulických parametrů a v letošním roce následně tvorba hydraulického modelu stokové sítě. Byla provedena kalibrace a verifikace modelu podle naměřených hodnot a navržena technická opatření pro zlepšení provozování stokové sítě ve městě Znojmo.

Základní informace o stokové síti:

  • ve městě je jednotná i oddílná kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Znojmo-Dobšice. Výstavba kanalizace začala okolo roku 1905;
  • délka stok ve městě Znojmo – 130 km;
  • na ČOV Znojmo-Dobšice je v současné době napojeno 11 obcí.