„Pojď s námi tvořit svět kolem nás“

Ve dnech 20. – 22. června 2022 proběhla v areálu Centra AdMaS akce „Pojď s námi tvořit svět kolem nás“, jejíž účelem bylo zvýšení popularizace Fakulty stavební mezi studenty středních škol a gymnázií. Akce se zúčastnilo cca 300 studentů. Studenti byli rozděleni do malých skupin, které doprovázeli po celou dobu vedoucí skupin z řad našich kolegů. Na jednotlivých stanovištích vždy soutěžily dvě skupiny proti sobě, a ta skupina, která splnila úkol lépe získala bod. Skupina studentů s celkovým nejvyšším počtem získaných bodů získala tašku s předměty připomínajícími na tuto akci.

Akci organizačně zajistil ředitel Centra AdMaS dr. Krejza se svým týmem ve spolupráci s týmem z Oddělení vnitřních a vnějších vztahů, jehož součástí byl i fakultní maskot Bobr. O zábavně naučný program na 8 stanovištích se studentům postarali zástupci několika ústavů Fakulty stavební VUT. Na 1. stanovišti zajistil Ústav architektury aktivity spojené s prezentací principů urbanistického plánování a demonstraci překážek hendikepovaných osob v běžném životě. Na 2. stanovišti Ústav geotechniky prezentoval důležitost základových podmínek pro dlouhodobou stabilitu objektu a nachystal praktickou ukázku rozpoznávání hornin a určování jejich původu. Na 3. stanovišti Ústav stavebního zkušebnictví demonstroval smysl mezního stavu použitelnosti a připravil praktickou ukázku, jaký vliv má zatížení na deformace vodorovných konstrukcí. Na 4. stanovišti Ústav stavební ekonomiky a řízení připravil pro studenty manažerskou výzvu spojenou s projektovým řízením stavby z lega. Úkolem studentů bylo zajistit stavbu objektu dle předlohy co nejlevněji a v co nejkratším čase. Na 5. stanovišti Ústav geodézie prezentoval možnosti použití moderních GPS zařízení k nalezení přesné pozice v terénu, což je předpoklad každého vytyčení objektu před zahájením stavby. Na 6. stanovišti Ústav technologie stavebních hmot a dílců potrápil studenty s určením objemové hmotnosti různých materiálů, které zároveň museli identifikovat pouze po hmatu. Na 7. stanovišti Ústav pozemního stavitelství připravil model bytové jednotky, kterou museli studenti co nejúčelněji vybavit, nalézt nejlepší orientaci bytové jednotky vůči světovým stranám a jako bonus se museli studenti zamyslet nad funkčností jednotlivých vrstev zelených střech. Na 8. stanovišti Ústav vodního hospodářství obcí přiměl studenty zamyslet se nad spotřebou pitné vody v domácnosti a jakým způsobem se použitá voda odvádí mimo objekt.

Z anonymního hlasování studentů vyplynulo, že nejzábavnějšími aktivitami byly projektové řízení stavby z Lega, hledání přesné polohy pomocí GPS zařízení a demonstrace překážek hendikepovaných osob v každodenním životě.

Vzhledem ke kladným ohlasům z řad studentů středních škola a gymnázií i jejich učitelů se již dnes zamýšlíme nad tím, jak celou akci ještě vylepšit pro příští rok.  ​