PROJEKT NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE – REVOZIM: RECYKLACE ODPADŮ A KALŮ V RÁMCI ZELENÉ INFRASTRUKTURY MĚST

 

Dílčím cílem projektu REVOZIM je instalace a provoz funkčního celku (plně instrumentovaných modelů) k testování skladeb zelených střech. Projektová aktivita souvisí s dílčím návrhem vhodného nakládání s vodami v urbanizovaném území, vzhledem k tomu, že zálivka je řešena tzv. šedou vodou, resp. bílou vodou, tj. upravenou, málo znečištěnou tzv. šedou vodou z koupelen, kuchyní, praní, apod.).

Skladba zelené střechy je připravena jako inovovaný substrát, vyrobený na bázi recyklovaných materiálů – bio-uhlu a recyklátu ze stavebního odpadu. Nevýhodou v současnosti běžně užívaných substrátů je skutečnost, že hlavními složkami jsou primární horniny (například spongilit, které je nutné vytěžit v přírodě) nebo primární výrobky (například expandovaný jíl, s vysokou energetickou náročností výroby). U substrátů využívajících vysoký podíl biologických materiálů, jako je například stromová kůra, hrozí, že vlivem biologického rozkladu dojde k rychlému úbytku hmoty zelené střechy.

Výstupem této části projektu jsou tedy v zásadě dva užitné vzory – substrát pro zakládání rozchodníkových koberců a substrát pro zelené střechy. Oba tyto substráty právě na výše zmíněné nevýhody reagují a v souladu s principy cirkulární ekonomiky potom předkládané inovované řešení nahrazuje část primárních materiálů materiály recyklovanými. Prvním recyklovaným materiálem je stavební recyklát na bázi cihelné drtě. Druhým recyklovaným materiálem je biouhel – pyrolyzovaný čistírenský kal.