SPOLUPRÁCE S ARCHEOLOGY

Velmi rozsáhlá je spolupráce jednotlivých ústavů AdMaSu s různými pracovišti v našem státě, často od stavebnictví velmi vzdálených. Na Středisko radiační defektoskopie Ústavu stavebního zkušebnictví se obrátili archeologové s velmi zajímavým problémem. Díky poctivým hledačům kovů, vyzbrojených vhodnými detektory, byl nedaleko Znojma objeven meč, jehož vznik je přibližně odhadován na dobu železnou, resp. na římské období. Meč byl odborně vyzvednut, ale vysoký stupeň koroze neumožňuje jeho důkladné vyčištění, při kterém by mohlo dojít k jeho poškození, popř. k odstranění důležitých detailů. Meč byl proto dovezen na AdMaS a v následujícím období bude pod vedením prof. Ing. Leonarda Hobsta, CSc. podroben rentgenografické kontrole, která by měla odhalit přesný tvar meče, detaily výroby a případnou výzdobu a rozsah korozního poškození. Na základě tohoto rentgenografického průzkumu následně rozhodnou archeologové o dalším postupu a možné sanaci tohoto významného archeologického nálezu.