ZÁVĚREČNÉ OPONENTNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU ADMAS UP

Dne 10. 6. 2020 zaměstnanci oddělení projektů Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže navštívili Centrum AdMaS, aby zhodnotili, nyní již ukončený, pětiletý projekt AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, trvající od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 a jehož řešitelem byl prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Oponentní rada zkonstatovala, že jednotlivé výzkumné skupiny a divize projektu AdMaS Up splnili a výrazně překročily Prahové podmínky programu NPU I. Dále, cituji: „Projekt výraznou měrou přispěl k  zajištění udržitelnosti  komplexního centra a v oboru stavebního inženýrství, v  ČR unikátního. Mobilizoval personální zdroje v oblasti jak základního, tak aplikovaného výzkumu. V průběhu jeho řešení došlo k významnému zvýšení objemu smluvního výzkumu. Počet publikací v časopisech s impakt faktorem vzrostl výrazně a byl rovněž nastartován trend publikování v časopisech kvalitních (Q1, Q2). Během řešení projektu bylo velmi úspěšně stimulováno podávání a realizace výzkumných projektů, mobilních aktivit a projektů spolupráce s průmyslem.“

Rada se pochvalně zmínila i o čerpání finančních prostředků: „Uznané náklady byly čerpány efektivně a účelně. Schválený rozpočet byl dodržen v limitech daným poskytovatelem. Přesuny uvnitř rozpočtových kapitol nebyly významné, významnější odchylkou bylo pouze navýšení dofinancování z neveřejných prostředků, a to na úroveň 130% oproti původně schválenému návrhu projektu. Změna prokazuje ekonomické zdraví příjemce a odráží se také ve výrazném překročení většiny ukazatelů jednotlivých typů výsledků.“

Závěrem Rada ocenila především počet projektů spolupráce s aplikační sférou a počet mobilit, jakožto i mezinárodní projekty a celkově ohodnotila projekt jako vynikající.