KONFERENCE INLAND NAVIGATION FOR THE 21ST CENTRURY

Ředitel výzkumného centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, se dne 1.4.2019 účastnil mezinárodní odborné konference Inland Navigation for the 21st Century, která proběhla v Praze. Ve svém příspěvku informoval o postupu řešení projektu našeho výzkumného centra zaměřeného na návrh technických předpisů na bezpečnou výstavbu a provozování LNG tankovacích stanic. Toto alternativní palivo se stává i v podmínkách ČR realitou. Ministerstvo dopravy vypsalo v loňském roce dotační výzvu na podporu výstavby tankovacích stanic na LNG, které využilo několik subjektů. Do roku 2022 lze očekávat uvedení více než desítky LNG tankovacích stanic do provozu. Mimo jiné se nabízí možnosti umístění LNG stanic v přístavech blízko významných silničních tahů. K tomu bude třeba vytvořit bezpečnostní předpisy, aby bylo možné podle nich stanice naprojektovat, povolit jejich uvedení do provozu a bezpečně provozovat.

STÁŽ RUSKÉHO STUDENTA

Ve dnech 11. – 22. března absolvoval v centru AdMaS stáž ruský student z Kalašnikovovy iževské státní technické univerzity, Aleksandr Gumenyuk (Александр Гуменюк). V rámci této stáže pracoval na své diplomové práci věnující se prodloužení trvanlivosti a optimalizaci mechanických vlastností cementových kompozitů s obsahem síry. Během stáže využíval zejména počítačovou tomografii a skenovací elektronovou mikroskopii pro studium mikrostruktury vyvíjených materiálů.

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ CENTRA ADMAS

Vedení centra AdMaS svolalo na pátek, 15.3.2019, tradiční setkání zaměstnanců. V přednáškové místnosti FAST prezentoval výsledky projektu AdMaS za rok 2018 pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, slova se ujal pan děkan, prof. Miroslav Bajer, a nakonec prof. Novák seznámil účastníky s pravidly projektu AdMaS UP pro rok 2019.

 

Zaměstnanci byli též informování o projektu Národního centra kompetence CAMEB a seznámeni s předběžnými plány v následujících letech, kdy centru končí doba udržitelnosti.

15

ŠPATNÁ STATIKA BUDOV? MĚSTU S ŘEŠENÍM POMŮŽE CENTRUM ADMAS

S případy vážnějšího porušení statického stavu objektů letos Magistrátu města Brna pomůže odborný tým z Vysokého učení technického v Brně. Zaměří se například na lužánecké středisko volného času. Smlouvu o  bezúplatné spolupráci mezi městem a uvedenou vysokou školou schválili tento týden radní

Ve vlastnictví města je řada objektů, u nichž došlo k narušení statiky. Příkladem je Středisko volného času Lužánky. Zde letošní suché léto a celková proměna klimatických podmínek ovlivnila geologické poměry natolik, že se boční křídlo budovy ocitlo prakticky v havarijním stavu.

Jaká opatření přijmout, aby byly takové objekty znovu bezpečné, navrhují odborné týmy. Městu se nabídl tým z Vysokého učení technického v Brně, konkrétně z Fakulty stavební – Centra AdMaS. Potřebnou odbornou součinnost chce městu dokonce zajistit zdarma. „Fakulta stavební zařadí hodnocené objekty do praktické výuky specializovaných předmětů ve vyšších ročnících, včetně nabídky témat pro závěrečné práce posluchačů,“ uvedl za VUT docent Pavel Schmid.

Výstupem spolupráce budou kromě potřebných efektivních návrhů vhodných stavebních opatření i společné odborné publikace nebo příspěvky na odborných konferencích. „Jedním z cílů AdMaSu je vytvoření metodiky průzkumu narušených staveb. Ta se stane významnou pomůckou nejen pro pracovníky odboru správy majetku, ale třeba i bytového či investičního odboru při zadávání stavebně technických průzkumů. Mnohdy je totiž velmi složité dopředu určit, co má dodavatel průzkumu všechno udělat: tedy aby zadání obsahovalo jen to nezbytné a zároveň neopomnělo žádný důležitý úkon,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

PORADA POVODÍ MORAVY V PROSTORÁCH CENTRA

  

Dne  11.3.2019  uspořádalo Povodí Moravy svoji pravidelnou poradu v prostorách Centra Admas.

Před začátkem se technicko-provozní ředitel, Ing. David Fína, a generální ředitel, MVDr. Václav Gargulák, setkali s ředitelem Centra AdMaS, JUDr Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D., a probrali okruhy možné spolupráce. Následovala prezentace centra, samotná porada a odpolední prohlídka jednotlivých laboratoří.

 

Přednáška Jiřího Rusnoka, guvernéra ČNB: „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pořádají přednášku guvernéra České národní banky Ing. Jiřího Rusnoka na téma „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice“.

Přednáška je určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví. Vítáni jsou i ostatní studenti a všichni zaměstnanci VUT.

Akce se koná ve středu, 17. 4. 2019, v 10.00 hod., v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

KONCEPCE BIM 2022 – SETKÁNÍ STAVEBNÍHO ODVĚTVÍ

Zástupci centra AdMaS se dne 26.2.2019 účastnili akce pořádané na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze s názvem Koncepce BIM 2022. Cílem této akce bylo seznámit jednotlivé klíčové aktéry v procesu zavádění technologie BIM  v ČR s jejich aktivitami navzájem a umožnit diskusi. Na akci prezentovali své pokroky zástupci státní správy, významných veřejných zadavatelů stavebních zakázek, projektantů, zhotovitelů, inženýrských komor a vysokých škol. Aktivity centra AdMaS na akci prezentoval ředitel centra,  Dr. Zdeněk Dufek. Mimo jiné podal informace o kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM, o dokončené odborné monografii Veřejné stavební investice, o vývoji v oblasti využívání modelů BIM jako podkladu pro tvorbu evakuačních modelů osob a modelů zakouření prostor a o projektu, který bude centrum řešit v rámci Národního centra kompetence CAMEB zaměřeného na propojení virtuální reality a BIMu.

NÁVŠTĚVA Z LITEVSKÉ UNIVERZITY

Ve dnech 21. a 22.2.2019 proběhla na Stavební fakultě a v centru AdMaS návštěva dvou litevských kolegů z Technické university v Kaunasu. Obou hostů se ujali doc. Karel Dvořák, prof. Rudolf Hela a doc. Lenka Bodnárová, akreditovanou zkušebnu pak zastupoval Ing. Adam Hubáček. Ředitel výzkumného centra Stavebních materiálů a konstrukcí Ernestas Ivanauskas s projektovým manažerem Audriusem Grinysem projevili zájem o úzkou spolupráci v oblasti zkoušení betonu a betonových dílců a dále v oblasti analýz mikrostruktury stavebních materiálů. Oba návštěvníci ocenili vysokou fundovanost výzkumníků a technického personálu výzkumných skupin TSH a MSH. Dojem zanechalo rovněž technické vybavení.

SKUPINA EGAR SE V RÁMCI VÝZKUMU PYROLÝZNÍHO ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ INSPIROVALA V NĚMECKU

Ve dnech 18. – 19. 2. 2019 se VS EGAR zúčastnila společně s kolegy z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a agenturou ZERA (Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.) exkurze na ČOV Linz – Unkel nedaleko německého Bonnu.

Na této čistírně odpadních vod je provozováno unikátní zařízení společnosti PYREG, které zajišťuje pyrolýzní zpracování čistírenských kalů. Projekt, který financovala německá vláda a zohledňuje novelizovanou německou vyhlášku o nakládání s čistírenskými kaly, je zajímavý ze dvou pohledů. Umí využívat fosfor, resp. zařízení PYREG čistírenský kal vysuší, karbonizuje, desinfikuje a je možné jej využít jako pomocnou půdní látku či hnojivo s vysokým biologicky dostupným obsahem fosforu. Dále se jedná o zařízení, které je autotermální – pro provoz zařízení se využívá čistě energie ze zpracovávaného čistírenského kalu.

Výzkumná skupina EGAR se společně se svými partnery zabývá mikrovlnnou torrefakcí čistírenského kalu, která představuje jednu z forem nízkoteplotní pyrolýzy. V centrum AdMaS jsou v rámci výzkumu testovány sušené čistírenské kaly z různých velkých ČOV na laboratorním zařízení, dále pak v malé poloprovozní jednotce s kapacitou cca 10 kg sušeného čistírenského kalu á pokus. S německými kolegy pojí VS EGAR  i podobné cíle – transformovat čistírenský kal uvedenou technologií do podoby uhlíkatého produktu s širokým uplatněním – v zemědělství, energetice nebo třeba jako filtrační medium.

Cílem exkurze byla výměna kontaktů a zkušeností z provozní aplikace technologie, možnost srovnání legislativy, kdy se Česká republika aktuálně rozhoduje, jakým způsobem řešit budoucí zpracování čistírenských kalů, a tzv. německá cesta je jednou z možností. Zároveň dostala VS EGAR vzorky uhlíkatého produktu, který je možno dále srovnávat s vlastním vývojem.

PŘÍSTAVNÍ ÚZEMÍ ČR V HAMBURGU

Výzkumníci z centra AdMaS spolupracují se Sweco Hydroprojekt a.s. a německou společností Wagener & Herbst Management Consultants GmbH na zakázce pro Ředitelství vodních cest ČR s titulem Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku.

 

Cílem je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu pro podporu obchodu s ČR a identifikace technických parametrů pro přístavní území.

 

Nové přístavní území bude dosahovat základních parametrů rozlohy 30 tis. m2, s manipulační a skladovací plochou, krytým skladem, administrativním zázemím, přístavní zdí délky 200 – 300 m s námořním přístupem lodí do ponoru cca 11 m bez omezení výšky, přístupem říčních lodí bez omezení, silničním a železničním napojením.

 

Přístavní území je v jurisdikci Spolkové republiky Německo, Svobodného a Hansovního města Hamburk, na území přístavu bez vymezeného celního území nebo jiného omezení přístupu, kdy pronajímatelem infrastruktury jednotlivým uživatelům bude Česká republika prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR. Přístavní území bude aktivováno v referenčním roce 2022.