Exkurze studentů Masarykovy střední školy Letovice na AdMaSe

V úterý 14. února 2023 proběhla exkurze žáků 3. a 4. ročníku Masarykovy střední školy Letovice ve výzkumném centru AdMaS, kteří přijali pozvání doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka Ph.D., proděkana pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing. Během exkurze měli žáci možnost seznámit s činnostmi a vybavením vědeckého a výzkumného centra moderního a udržitelného stavebnictví. Samotná exkurze byla rozdělena do tří částí podle svého zaměření.

 

 

První část exkurze byla zaměřena na pokročilé stavební materiály a jejich charakteristiku. Žáci měli možnost vidět praktické ověřování celé řady vlastností různých materiálů, např. pevnost, odolnost proti vodě a ohni a další. Bylo pro ně připraveno několik experimentů, které jim umožnily lépe pochopit, jak tyto materiály fungují a jak se liší od běžně používaných stavebních materiálů. Samozřejmě se diskutovaly také použití metody a použitá technologie.

 

 
Druhá část prohlídky se věnovala pokročilým stavebním konstrukcím a dopravním stavbám. Tato část exkurze proběhla v největších prostorách centra AdMaS – v hale H tzv. těžkého zatěžování. Zde probíhají vybrané zkoušky materiálů na unikátních zatěžovacích rámech, je zde simulace zatížení dopravních konstrukcí a další výzkumy související s dopravou. Žáci měli možnost vidět, jak se zjišťuje pevnost konstrukcí a jak se řeší problémy s jejich životností. Žáci byly mimo jiné seznámeni s tím, jak moderní technologie umožňují přesněji předpovídat chování konstrukcí a tím i snižovat riziko nebezpečí pro uživatele.
 

 
Třetí část exkurze se soustředila na ekonomiku a životní prostředí. Žáci se dozvěděli, jak mohou moderní stavební technologie pomoci snížit dopad dílčích sektorů stavebnictví na životní prostředí a jak se dá dosáhnout udržitelného rozvoje. Detailnější výklad byl připraven zejména o zelených střechách a zelených zasakovacích parkovištích, které slouží jako ekologické alternativy k běžným parkovištím a střechám. Tyto inovativní projekty mají mnoho výhod, jako například snižování teploty v urbanizovaných oblastech, zlepšování kvality ovzduší či retenci vody, čímž dochází ke zvyšování kvality života obyvatel. Žáci měli možnost si také prohlédnout pilotní pyrolýzní jednotku určenou k výrobě biouhlu z organických odpadů, která krásně podtrhuje princip cirkulární ekonomiky – tedy minimalizaci odpadů a maximalizaci využití zdrojů.
 

 
Exkurzi zakončil Ing. Tomáš Chorazy, PhD. – zástupce ředitele pro vědu, výzkum a inovace, který představil AdMaS jako celek. Studenti měli možnost diskutovat s Ing. Chorazym a položit mu otázky ohledně výzkumu a vývoje v oblasti stavebnictví a technologií. Na závěr dostali studenti drobné dárky a informace o možnostech studia na Fakultě stavební VUT v Brně.
Z vyjádření žáků a jejich doprovodu vyplynulo, že pro ně exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Měli možnost navštívit jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších výzkumných center v oblasti stavebnictví v Evropě, které nabízí studentům a vědeckým pracovníkům dále rozvíjet celé průmyslové odvětví stavebnictví a navázané technologie. Exkurze umožnila žákům střední odborné školy nahlédnout do vědy a technologií, které se každodenně používají v praxi. Věříme, že si také uvědomili, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů Fakulty stavební v praxi, či některé výhody a nevýhody nových technologií v oblasti stavebnictví.

Dálnice budoucnosti v harmonii s přírodou

Centrum AdMaS se podílí na zpracování dílčích částí vizionářského koncepčního projektu interně nazvaného „zelená dálnice“.

Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo řešitelskému týmu složeného z inovátorské firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty stavební – centra AdMaS zpracování úvodní technickoekonomické studie vybraného úseku připravované dálnice D55 s názvem „Dálniční galerie s integrovanou fotovoltaikou a využitím srážkové vody z galerie v krajině“.

Předmětem úvodní technickoekonomické studie bude efektivní využití slunečního záření a srážkové vody při realizaci stavby „D55 – úsek ptačí oblasti Bzenec – Bzenec, Přívoz – Rohatec – řešení s galerií“. Cílem studie je připravit komplexní kvalifikovaný podklad pro následné zadání realizačního projektu.

Highwaytohell

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost – první konference o LNG v ČR

Plynaři z GasNetu společně se zástupci Centra AdMaS Fakulty stavební VUT uspořádali 26. 5. 2021 první konferenci v ČR o využití LNG v dopravě a energetice. Akce se konala pod záštitou děkan stavební fakulty prof. Bajera. Globální pohled na možnosti vyššího využití LNG v nákladní dopravě prezentoval docent Zdeněk Dufek a problematiku požární bezpečnosti ve vazbě na české normy prezentoval Ing. Beneš.

Mezinárodní projekt H2020 – Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation ve skupině KDS

Koncem loňského roku byla zahájena realizace prvního projektu H2020 na Fakultě stavební a Centru AdMaS.

Pro období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019 se podílíme na mezinárodním projektu s dotací bezmála 5 milionů Euro v rámci výzvy s označením H2020-S2RJU-OC-2016-01-2 Research into new radical ways of changing trains between tracks.

Řešitelem projektu za VUT v Brně je doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., projekt nese název Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) a je řešen ve spolupráci s JU Shift2Rail.

Koordinátorem projektu je The University of Birmingham (GBR), dalšími partnery jsou:
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. (CZE); Ferrovial Agroman SA (ESP); Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH (AUT); Rail Safety and Standards Board Limited (GBR); COMSA SAU (ESP); Loughborough University (GBR); Vysoké učení technické v Brně (CZE); Univerzita Pardubice (CZE).

Cílem projektu „S-CODE“ je prozkoumat, vyvinout, ověřit a integrovat zcela nové koncepty výhybek a výhybkových konstrukcí s cílem zvýšit kapacitu, spolehlivost a bezpečnost železničních drah za současného snížení investičních a provozních nákladů.

 

Více informací o projektu naleznete zde

 

This project has received funding from the Shift2Rail Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730849.