MLADÍ VĚDCI MAJÍ NA ADMASE NAPILNO

Mimo další aktivity mají mladí vědečtí pracovníci se specializací na vodní hospodářství spoustu práce s řešením několika vědecko-výzkumných projektů financovaných z programu TAČR – Zéta.

Také díky mimořádnému technologickému zázemí, které centrum AdMaS nabízí a podpoře výše uvedeného programu zde nyní probíhá řada testování a ověřování technologií zaměřených na využití potenciálu odpadních vod (energetický nebo technologický), probíhají zde také vybrané doprovodné laboratorní analýzy.

V souvislosti s naléhavým ověřováním možností a opatření, které reagují na aktuální suché období, je zejména oblast využití potenciálu tzv. šedých vod velmi slibné. A to i z toho důvodu, že využívání šedých vod zatím není v České republice legislativně ošetřeno.

Momentálně na AdMaSe probíhá testování technologického celku pro získávání tepelné energie z odpadních šedých vod v kombinaci s jejich čištěním pro účely jejich dalšího využití – v budovách, pro technologické účely, zálivku zelených střech a fasád, apod. Tato technologie na recyklaci šedé odpadní vody, která je řešena v projektu  TJ02000190 (Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody), je vysoce aktuálním tématem, vzhledem k panujícím suchým klimatickým podmínkám a nutnosti šetrného nakládání s vodou.

Další testovanou technologií je funkční vzorek jednotky tepelné pyrolýzy, v rámci projektu TJ02000262 (Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití). Po zpracování vysušeného gastro odpadu technologií tepelné pyrolýzy je výsledným produktem tzv. biochar – pevný uhlíkatý produkt, který bude nejprve podroben charakterizace s předpokladem jeho následné certifikace k použití jako hnojiva, eventuálně pomocné půdní látky. Tato pyrolýzní jednotka je umístěna v kontejneru, díky čemuž je možné ji v budoucnu umístit v blízkosti zdroje gastro odpadu a zpracovat přímo u zdroje.