PROF. YUZO OBARA NAVŠTÍVIL STM FAST A CENTRUM ADMAS

Výzkumná skupina Matematické modelování mohla díky spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., konkrétně s Dr. Leonou Vavro a Dr. Martinem Vavro, přivítat dne 19. 9. 2019 významného odborníka v oblasti lomových testů hornin, prof. Yuzo Obaru, z japonské Kumamoto University.

 

Právě v den 120. výročí založení VUT prezentoval prof. Obara přednášku v zasedací místnosti STM FAST a v odpoledních hodinách pak navštívil Centrum AdMaS. V přednášce „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi-Circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“ poutavě přiblížil aktuální výsledky týmu v oblasti experimentů i numerické analýzy vlivu tvaru iniciačního koncentrátoru napětí na faktor intenzity napětí a vyhodnocovanou lomovou houževnatost studovaných pískovců.

 

Mimochodem, Kumamoto University, jejíž Fakulty inženýrství byl prof. Y. Obara proděkanem, jakož i ředitelem GeoX CT Center, oslavila 120. výročí založení v roce 2017. Organizátory návštěvy za MM a STM byli prof. Zbyněk Keršner, doc. Stanislav Seitl a Dr. Hana Šimonová.

 

Snímek z areálu AdMaS zachycuje zleva prof. Z. Keršnera, prof. Y. Obaru, Dr. L. Vavro a Dr. M. Vavro. Na momentce Ing. Lucia Osuská z výzkumné skupiny Technologie stavebních hmot při poutavém výkladu hostům.

 

 

EXKURZE V CENTRU PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU AID FOR TRADE 2019 – BOSNA A HERCEGOVINA

 

Dne 16. 9. 2019 přivítalo výzkumné centrum AdMaS členy bosenské delegace, kteří navštívili Českou republiku v rámci své studijní cesty. Exkurze mapující aktivity centra v oblasti městského inženýrství s důrazem na vodohospodářskou infrastrukturu a geotechniku byla připravena ve spolupráci se společností GEOtest, a.s.

Tato brněnská společnost aktuálně implementuje projekt Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Pomoc při založení technologického centra pro inovace“ v rámci programu Aid for Trade oficiální zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou. Cílem projektu je přenést české know-how v oblasti zakládání a provozu technologických parků a inovačních center.

V září letošního roku se tedy v rámci jedné z projektových aktivit uskutečnila návštěva jednotlivých technologických parků a inovačních center na území České republiky včetně výzkumného centra AdMaS. Mimo jiné tak došlo k výměně zajímavých kontaktů a diskuzi žhavých témat, např. s děkanem Strojírenské fakulty Univerzity v Zenici, předsedou vlády Zenicko-dobojského kantonu, ředitelem TRA Agentury pro rozvoj municipality Tešanj a dalšími účastníky delegace.

WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY

Dne 12.9.2019 se od 9,00 – 16,30 hodin konal v prostorách Fakulty stavební  WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY.

Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, v několika dalších blocích přednášeli o tématu BIM děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., a zaměstnanci České agentury pro standardizaci.

 

 

PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S OBSAHEM ALTERNATIVNÍCH SUROVIN

Dne 4. 9. 2019 byla v rámci probíhající spolupráce Centra AdMaS se společností CIDEM Hranice, a.s. připravena a následně testována zkušební tělesa cementotřískových desek s ohledem na posouzení fyzikálně mechanických parametrů (objemová hmotnost, pevnostní charakteristiky a modul pružnosti v ohybu), mikrostruktury a analyzování spalného tepla. Tělesa byla vyráběna laboratorně. Pro výrobu desek byly využity výrazně modifikované receptury se zaměřením na dosažení nižší objemové hmotnosti a zlepšení požární odolnosti při zachování minimálních normových požadavků na užitné vlastnosti. Úprava složení cementotřískových desek byla realizována substitucí primárních složek (až 50 %) alternativními surovinami (teplárenská škvára, odpadní perlit a prach vznikající jako vedlejší produkt při opracování cementotřískových desek).

Exkurze v centru AdMaS v rámci spolupráce s projektem Young Energy Europe

Dne 4. 9. 2019 proběhla v centru AdMaS exkurze účastníků kurzu v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu.

Organizátor akce, česko-německá obchodní a průmyslová komora, si centrum AdMaS vybral nejen s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra. Školitelé výzkumné skupiny EGAR, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., Ing. Miroslav Čekon, Ph.D., Ing. Jakub Raček, Ph.D. a Ing. Kristýna Velikovská, postupně prezentovali aktivity centra v oblasti alternativního využívání energií, např. Vybrané technologie a konstrukční prvky budov směřující k energetické nezávislosti, Recyklace šedých vod k opětovnému využití a Získávání tepelné energie z odpadních vod. S ohledem na prezentovaná témata proběhla také exkurze v centru AdMaS a ukázka jednotlivých technologií. Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

Exkurze v centru AdMaS proběhla jako praktická část školení v projektu Young Energy Europe. Tento je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.

POMÁHÁME MLADÝM ARCHITEKTŮM VYUŽÍT RECYKLOVANÉ PLASTY

Dne 3.9.2019 uvedla Česká televize ve svém pořadu „Události v regionech (Brno)“ reportáž „Útulna z odpadků“, kde se můžete seznámit se zajímavým studentským projektem Plastic Crystal, na kterém se částečně podílí i pracovníci výzkumné skupiny MSH, kteří pomáhají studentům se zpracováním recyklovaných plastů na obkladové prvky pro plášť útulny.

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ZTEKUCENÝCH ZEMIN

  

V létě provedli pracovníci Výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS (Dr. Černý a Dr. Michalčíková) v reálných podmínkách stavby bytového domu v Brně jeden z řady ověřovacích experimentů nově vyvíjené technologie využití ztekucených zemin pro samozhutnitelné zálivky.

Jednalo se o vyplnění segmentu provedeného výkopu původní zeminou ve ztekucené formě. Technologie umožňuje využití i méně vhodných zemin a je šetrná k uloženým instalacím, které dokonale obteče. Instalace tak není nutno složitě obsypávat a zeminu již není potřeba dále hutnit.

Po 4 dnech po provedení byla zálivka zhodnocena z pohledu homogenity, vlhkosti, únosnosti a byly odebrány vzorky pro ověření základních parametrů, které dosahovaly hodnot původní zhutnění zeminy.

POSOUZENÍ KVALITY VODNÍHO DÍLA JEZ KUNOVSKÝ LES

V červenci 2019 provedli pracovníci skupiny MSH Centra AdMaS místní šetření pro posouzení kvality a míry degradace betonu vodního díla Jez Kunovský les. Byla provedena prohlídka vodního díla in situ a během této prohlídky byly rovněž odebrány vzorky betonu (jádrové vývrty), dále stanovena hloubka karbonatace včetně akustického trasování. V souladu s požadavky objednatele byla z odebraných jádrových vývrtů připravena zkušební tělesa pro stanovení fyzikálně mechanických parametrů, dále vzorky pro analýzu chemického a fázového složení s ohledem na stanovení kvality a míry degradace betonu.

OPRAVY SILNIC V ČESKU

Prof. Ing. Jan Kudrna, CCs hovořil v reportáži České televize o důvodu osmihodinové pracovní doby na silničních a dálničních staveništích.

Relace byla odvysílána dne 13.6.2019 v Událostech v regionech a v Hlavních zprávách.

Celou reportáž je možno shlédnout na :

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2841905-rozkopane-ulice-kolony-a-stavebni-stroje-stoji-delnici-v-brne-konci-s-praci-odpoledne?fbclid=IwAR04lbmz6WVbGCZvrpV2Oqiux8gKCRn5DohRrbUu5dSo0FlTNaO2q7Sj1BM