Návštěva z univerzity z Vilniusu

Dne 29. března 2022 navštívila Centrum AdMaS profesorka Lina Sakalauskiené děkanka Faculty of Civil Engineering z Vilnius University of Applied Engineering Sciences společně s Erasmus koordinátorkou Inga Piščikiené. Ředitel dr. Krejza představil Centrum AdMaS a prezentoval výzkumné aktivity Centra. V rámci komentované prohlídky centra se paní děkanka zajímala o technické vybavení a možnosti spolupráce ve výzkumu v řadě oblastí stavebnictví. Na závěr prohlídky centra se paní děkanka  aktivně zapojila do recyklace nepoužitých plastových filamentů z 3D tiskáren, ze kterých vzniká vybavení odpočinkové místnosti pro studenty Fakulty stavební v budově Z.

SÚJB v Centru AdMaS

20.1.2022 přivítal doc. Schmid v prostorách výzkumného Centra AdMaS zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se kterými byly diskutovány možnosti spolupráce v oblasti expertní činnosti a modelování netěsnosti ochranné obálky reaktorů v jaderných elektrárnách. 

Stavebnictví 4.0 je výzva nejen pro Centrum AdMaS

V úterý 18. ledna podepsal děkan Fakulty stavební profesor Bajer spolu s dalšími představiteli stavebních fakult a průmyslových partnerů, vstup do platformy Národního centra stavebnictví 4.0.

Tato platforma si klade za cíl využít synergie při zavádění a optimalizaci digitalizace, automatizace a uplatňování principů udržitelného environmentálního chování. Současnou velkou výzvou stavebnictví je mj. zavedení nových technologií včetně využití principů Průmyslu 4.0 do výstavby a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti v evropském měřítku.

Centrum AdMaS plánuje být jedním velkým stavebním testbedem.

Zelená parkoviště jsou trendy

Tendence rozšiřování zelených ploch ve městech přináší novinky i v oblasti parkovacího stání. Odborníci z vědeckého centra AdMaS, pod vedením Ing. Tomáše Chorazyho Ph.D., se rozhodli otestovat na novém experimentálním parkovišti tři typy parkovacích stání. Tzv. zasakovací rošty, které jsou pro všechny tři typy parkovacích stání společné, umožňují místo klasického odvodu dešťovky do kanalizace její zasakování do půdy, čímž pomáhají bojovat proti suchu. Pod jedno parkovací stání vědci navíc uložili biouhel, který pomáhá odstraňovat např. těžké kovy, pesticidy a také čistí srážkové vody. Moderní města a urbanistická zástavba využívají biouhel pro regeneraci zelených ploch, při výstavbě zelených střech či výsadbě stromů nebo právě na budování zmíněných zelených parkovišť. Nyní se testování přenese z laboratoří přímo na experimentální parkoviště. Kromě toho se plánují např. dynamické rázové zkoušky pro sledování únosnosti v rámci dlouhodobého užívání či sledování efektivnosti zasakování, apod. Na výzkumu pracovníci Fakulty stavební VUT spolupracovali s firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Zájem odborné veřejnosti médií je velký, což dokazují zveřejněné články například v deníku Právo (dostupné na: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-17-1439/topic/vp51/article/2021P220A14D/token/50be148f504f4037a7bcc3aedd8b69bf?tab=EClip), na internetové portále TV Seznam (dostupné na: https://www.stream.cz/vecerni-zpravy-porad/prezident-zeman-v-nemocnici-cesko-po-volbach-a-konec-levice-64229062), další článek na webu (dostupné na: https://www.komunalweb.cz/v-centru-admas-testuji-zelene-parkoviste/)a v neposlední řadě také na webu Zprávy z VUT (dostupné na: V centru AdMaS testují zelené parkoviště. Přispívá k boji se suchem – Nápady a objevy – Zprávy z VUT)

Prodloužení projektu s Norwegian University of Science and Technology

V červnu 2021 došlo v návaznosti na zdržení projektových aktivit z důvodu omezení vyplývajících z pandemie viru COVID-19 k prodloužení řešení projektu s názvem „Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering“ do konce prosince 2021. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Norwegian University of Science and Technology a jeho cílem je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání mezi výše jmenovanou přední norskou technickou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně.

Vzhledem k omezené možnosti zahraničních cest byly v září a listopadu realizovány on-line meetingy s norským projektovým týmem, na nichž byly diskutovány podmínky připravovaného společného studijního programu.

V říjnu proběhla konference Městské vody 2021, na které řešitelé dr. Žižlavská a dr. Macsek prezentovali informace o probíhajícím projektu i o budoucím společném doktorském studijním programu.

V předvánočním čase, pokud situace dovolí, je plánována návštěva norských kolegů z Norwegian University of Science and Technology v brněnském Centru AdMaS.

ČESKÁ TELEVIZE OPĚT NATÁČELA V PROSTORÁCH CENTRA ADMAS

Dne 18. 8. 2021 byla v prostorách Centra AdMaS Fakulty stavební ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství slavnostně představena nová rámová 3D tiskárna, která umožňuje využití 3D tisku ve stavebnictví.
Během pouhých 10 hodin tým výzkumníků pod vedením dr. Davida Škaroupky vyrobil 14 dílů pro parkourové hřiště. Směs, ze které jsou překážky vyrobeny, sice připomíná beton, ovšem beton to není, protože neobsahuje hrubé částice. Směs je založena na kombinaci cementu, vody, kameniva a polypropylenových vláken. Parkourové hřiště bude sloužit volnočasovým aktivitám v Městské části Praha 11. V projektu hřiště se potkává několik zajímavých aspektů, jako například udržitelnost a unikátnost 3D tisku společně s aktivním trávením volného času. Jedná se o první projekt 3D stavebního tisku v ČR, který bude sloužit lidem ve veřejném prostoru.

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost – první konference o LNG v ČR

Plynaři z GasNetu společně se zástupci Centra AdMaS Fakulty stavební VUT uspořádali 26. 5. 2021 první konferenci v ČR o využití LNG v dopravě a energetice. Akce se konala pod záštitou děkan stavební fakulty prof. Bajera. Globální pohled na možnosti vyššího využití LNG v nákladní dopravě prezentoval docent Zdeněk Dufek a problematiku požární bezpečnosti ve vazbě na české normy prezentoval Ing. Beneš.

ČESKÁ TELEVIZE NATÁČELA V LABORATOŘI 3D TISKU

 

V pondělí, 3. května 2021, proběhlo v laboratoři stavebního 3D tisku (3DCP) natáčení robotického 3D tisku betonu v souvislosti s připravovaným dokumentem České televize s pracovním názvem „Toulky Českou Budoucností“.

Zajímavostí této laboratoře je použitá tisková směs, jejíž plnivem je výhradně recyklovaný materiál ze stavebnictví.

Na realizaci 3D tisku a rozhovorech se kromě týmu 3DCP podílely také společnosti 3Deposition, ERC-TECH a Master Builders Solutions.

ADMAS SE PODÍLÍ NA DLOUHODOBÉM TESTOVÁNÍ KVALITY VODY V BRNĚ

 

 

 

Centrum AdMaS zahájilo, společně s partnery, koncem roku 2020 řešení projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, jehož zadavatelem je Magistrát města Brna. Cílem projektu je získat aktuální poznatky o kvalitě pitné a odpadní vody v Brně se zaměřením na mikropolutanty jako jsou léčiva, drogy, pesticidy, mikroplasty, apod.

Během prosince 2020 proběhl týdenní monitoring odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice, která čistí veškeré odpadní vody z území města Brna a blízkého okolí. Tento úvodní týdenní „screening“ poskytl náhled na množství a druhové složení přiteklého mikroznečištění, jehož vyhodnocení proběhlo během ledna 2021.

Průměrné denní hodnoty mikroznečištění přitékající na ČOV Brno-Modřice se skládají sumárně z: cca 20 kg léčiv (nejvíce zastoupenými farmaceutickými látkami byly paracetamol, iomeprol a gabapentin), 0,5 kg drog (z nichž nejvyšší zastoupení mají pervitin a metabolity THC), 0,1 kg pesticidů a 0,07 kg polycyklických aromatických uhlovodíků a polychlorovaných bifenylů. Z hlediska široce diskutovaných mikroplastů (plastové částice menší než 0,5 mm), byl sledován jejich výskyt v průměru 267 částic na litr odpadní vody.

Projekt bude nyní pokračovat dlouhodobou roční vzorkovací kampaní kvality pitné vody na zdrojích pitné vody pro město Brno, vzorkováním odpadní vody na přítoku i odtoku ČOV Brno-Modřice pro vyhodnocení účinnosti odstraňování mikroznečištění na čistírně a proběhne i monitoring odpadních vod na stokové síti a monitoring splachů z frekventovaných silnic.

SIMULACE PROVOZU OČKOVACÍCH CENTER JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Doc. Tomáš Apeltauer, vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky a hlavní řešitel projektu Národního Centra Kompetence „Rebuild – virtuální prostředí“, který je řešen v rámci centra AdMaS již 3.rokem, připravuje simulaci provozu očkovacích center v Jihomoravském kraji.

 

Společně s kolegy z Ústavu AIU, Jihomoravského inovačního centra a Fakultní nemocnice Brno nasbíral data pro simulace a testují Vakcinační centrum na Brněnském výstavišti, to vše za podpory Jihomoravského kraje. Cílem je využít z procesu maximum a optimalizovat provoz dalších krajských center. Každá ušetřená sekunda bude po náběhu plné zátěže výhrou.

 

Zkušenosti z prvních optimalizací očkovacího centra na BVV přenáší tým do přípravy center v regionech. Minulý týden se věnoval nejenom samotným simulacím  a testování (např. kapacity vstupní prohlídky lékařem před samotným očkováním), ale dokonce skládal z kostek Lega model prvního regionálního centra v Břeclavi.

 

Samozřejmostí při celém procesu jsou vymoženosti jako CDE (společné datové prostředí) nebo návrhy kompletně v Autodesk Revit. BIM prostě aplikují všude, kde je to možné.

 

Jsme hrdi na to, že mezi našimi kolegy se najdou lidé, kteří jsou ochotni zadarmo věnovat svůj volný čas tak důležitým projektům.