NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z USI

Dne 2.4.2019 proběhla v centru AdMaS exkurze pro studenty Ústavu soudního inženýrství. Studenti navštívili centrum společně s  doc. Holcnerem. Exkurze byla zaměřena zejména na vliv různých povrchů vozovek na protismykové vlastnosti vozovek a jejich testování. Studenti byli také seznámeni s hlavními zkušebními zařízeními, kterými centrum disponuje.02

KONFERENCE INLAND NAVIGATION FOR THE 21ST CENTRURY

Ředitel výzkumného centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, se dne 1.4.2019 účastnil mezinárodní odborné konference Inland Navigation for the 21st Century, která proběhla v Praze. Ve svém příspěvku informoval o postupu řešení projektu našeho výzkumného centra zaměřeného na návrh technických předpisů na bezpečnou výstavbu a provozování LNG tankovacích stanic. Toto alternativní palivo se stává i v podmínkách ČR realitou. Ministerstvo dopravy vypsalo v loňském roce dotační výzvu na podporu výstavby tankovacích stanic na LNG, které využilo několik subjektů. Do roku 2022 lze očekávat uvedení více než desítky LNG tankovacích stanic do provozu. Mimo jiné se nabízí možnosti umístění LNG stanic v přístavech blízko významných silničních tahů. K tomu bude třeba vytvořit bezpečnostní předpisy, aby bylo možné podle nich stanice naprojektovat, povolit jejich uvedení do provozu a bezpečně provozovat.

ÚČAST NA KONFERENCI CELEBRATING 20 YEARS RMPD V LISABONU

Dva naši doktorandi, Ing. Pavel Šperka a Ing. Jiří Sachr, kteří pracují na výzkumných projektech v silniční laboratoři centra AdMaS, se na konci března 2019 účastnili mezinárodní konference Celebrating 20 Years Road Materials and Pavement Design. Konference se konala ve městě Lisabon v Portugalsku a byly zde představeny nejlepší příspěvky v rámci odborného vědeckého časopisu RMPD z oblasti materiálů používaných pro stavby silnic.

V rámci konference se povedlo navázat kontakt s profesorkou z Portugalska (Ana Chistina Freire), která se zabývá zkoušením vyztužených asfaltových souvrství mřížemi ze skelných a karbonových vláken. Dále se povedlo uskutečnit  jednání s profesorem z Indie (Krishna Prapoorna), který se mimo jiné zabývá vývojem a testováním asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryží z pneumatik (drcené staré pneumatiky). Obě tyto jednání velmi úzce souvisí s výzkumnými projekty, které jsou, či byly řešeny ve výzkumném centru AdMaS, a napomohly tak možné budoucí mezinárodní spolupráci.

STÁŽ RUSKÉHO STUDENTA

Ve dnech 11. – 22. března absolvoval v centru AdMaS stáž ruský student z  iževské státní technické univerzity M.T. Kalašnikova, Aleksandr Gumenyuk (Александр Гуменюк). V rámci této stáže pracoval na své diplomové práci věnující se prodloužení trvanlivosti a optimalizaci mechanických vlastností cementových kompozitů s obsahem síry. Během stáže využíval zejména počítačovou tomografii a skenovací elektronovou mikroskopii pro studium mikrostruktury vyvíjených materiálů.

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ CENTRA ADMAS

Vedení centra AdMaS svolalo na pátek, 15.3.2019, tradiční setkání zaměstnanců. V přednáškové místnosti FAST prezentoval výsledky projektu AdMaS za rok 2018 pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, slova se ujal pan děkan, prof. Miroslav Bajer, a nakonec prof. Novák seznámil účastníky s pravidly projektu AdMaS UP pro rok 2019.

 

Zaměstnanci byli též informování o projektu Národního centra kompetence CAMEB a seznámeni s předběžnými plány v následujících letech, kdy centru končí doba udržitelnosti.

15

ŠPATNÁ STATIKA BUDOV? MĚSTU S ŘEŠENÍM POMŮŽE CENTRUM ADMAS

S případy vážnějšího porušení statického stavu objektů letos Magistrátu města Brna pomůže odborný tým z Vysokého učení technického v Brně. Zaměří se například na lužánecké středisko volného času. Smlouvu o  bezúplatné spolupráci mezi městem a uvedenou vysokou školou schválili tento týden radní

Ve vlastnictví města je řada objektů, u nichž došlo k narušení statiky. Příkladem je Středisko volného času Lužánky. Zde letošní suché léto a celková proměna klimatických podmínek ovlivnila geologické poměry natolik, že se boční křídlo budovy ocitlo prakticky v havarijním stavu.

Jaká opatření přijmout, aby byly takové objekty znovu bezpečné, navrhují odborné týmy. Městu se nabídl tým z Vysokého učení technického v Brně, konkrétně z Fakulty stavební – Centra AdMaS. Potřebnou odbornou součinnost chce městu dokonce zajistit zdarma. „Fakulta stavební zařadí hodnocené objekty do praktické výuky specializovaných předmětů ve vyšších ročnících, včetně nabídky témat pro závěrečné práce posluchačů,“ uvedl za VUT docent Pavel Schmid.

Výstupem spolupráce budou kromě potřebných efektivních návrhů vhodných stavebních opatření i společné odborné publikace nebo příspěvky na odborných konferencích. „Jedním z cílů AdMaSu je vytvoření metodiky průzkumu narušených staveb. Ta se stane významnou pomůckou nejen pro pracovníky odboru správy majetku, ale třeba i bytového či investičního odboru při zadávání stavebně technických průzkumů. Mnohdy je totiž velmi složité dopředu určit, co má dodavatel průzkumu všechno udělat: tedy aby zadání obsahovalo jen to nezbytné a zároveň neopomnělo žádný důležitý úkon,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

PORADA POVODÍ MORAVY V PROSTORÁCH CENTRA

  

Dne  11.3.2019  uspořádalo Povodí Moravy svoji pravidelnou poradu v prostorách Centra Admas.

Před začátkem se technicko-provozní ředitel, Ing. David Fína, a generální ředitel, MVDr. Václav Gargulák, setkali s ředitelem Centra AdMaS, JUDr Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D., a probrali okruhy možné spolupráce. Následovala prezentace centra, samotná porada a odpolední prohlídka jednotlivých laboratoří.

 

Přednáška Jiřího Rusnoka, guvernéra ČNB: „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pořádají přednášku guvernéra České národní banky Ing. Jiřího Rusnoka na téma „Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetnostní politice“.

Přednáška je určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví. Vítáni jsou i ostatní studenti a všichni zaměstnanci VUT.

Akce se koná ve středu, 17. 4. 2019, v 10.00 hod., v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

KONCEPCE BIM 2022 – SETKÁNÍ STAVEBNÍHO ODVĚTVÍ

Zástupci centra AdMaS se dne 26.2.2019 účastnili akce pořádané na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze s názvem Koncepce BIM 2022. Cílem této akce bylo seznámit jednotlivé klíčové aktéry v procesu zavádění technologie BIM  v ČR s jejich aktivitami navzájem a umožnit diskusi. Na akci prezentovali své pokroky zástupci státní správy, významných veřejných zadavatelů stavebních zakázek, projektantů, zhotovitelů, inženýrských komor a vysokých škol. Aktivity centra AdMaS na akci prezentoval ředitel centra,  Dr. Zdeněk Dufek. Mimo jiné podal informace o kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM, o dokončené odborné monografii Veřejné stavební investice, o vývoji v oblasti využívání modelů BIM jako podkladu pro tvorbu evakuačních modelů osob a modelů zakouření prostor a o projektu, který bude centrum řešit v rámci Národního centra kompetence CAMEB zaměřeného na propojení virtuální reality a BIMu.

NÁVŠTĚVA Z LITEVSKÉ UNIVERZITY

Ve dnech 21. a 22.2.2019 proběhla na Stavební fakultě a v centru AdMaS návštěva dvou litevských kolegů z Technické university v Kaunasu. Obou hostů se ujali doc. Karel Dvořák, prof. Rudolf Hela a doc. Lenka Bodnárová, akreditovanou zkušebnu pak zastupoval Ing. Adam Hubáček. Ředitel výzkumného centra Stavebních materiálů a konstrukcí Ernestas Ivanauskas s projektovým manažerem Audriusem Grinysem projevili zájem o úzkou spolupráci v oblasti zkoušení betonu a betonových dílců a dále v oblasti analýz mikrostruktury stavebních materiálů. Oba návštěvníci ocenili vysokou fundovanost výzkumníků a technického personálu výzkumných skupin TSH a MSH. Dojem zanechalo rovněž technické vybavení.