ČERNÉ OVCE – POSOUZENÍ KVALITY STAVBY

Vedoucí Ústavu stavebního zkušebnictví a zájmového seskupení Pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby Centra AdMaS, doc. Pavel Schmid, vystupoval 2.12.2020 v programu České televize Černé ovce. Televizní štáb se na něho obrátil jako na odborníka posuzující kvalitu stavby panelového domu v Krásného ulici v Brně.

Celou relaci je možno sledovat na odkazu níže:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/220452801081202/0/74999-popraskany-dum-ii/

 

 

PROJEKT NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE – REVOZIM: RECYKLACE ODPADŮ A KALŮ V RÁMCI ZELENÉ INFRASTRUKTURY MĚST

 

Dílčím cílem projektu REVOZIM je instalace a provoz funkčního celku (plně instrumentovaných modelů) k testování skladeb zelených střech. Projektová aktivita souvisí s dílčím návrhem vhodného nakládání s vodami v urbanizovaném území, vzhledem k tomu, že zálivka je řešena tzv. šedou vodou, resp. bílou vodou, tj. upravenou, málo znečištěnou tzv. šedou vodou z koupelen, kuchyní, praní, apod.).

Skladba zelené střechy je připravena jako inovovaný substrát, vyrobený na bázi recyklovaných materiálů – bio-uhlu a recyklátu ze stavebního odpadu. Nevýhodou v současnosti běžně užívaných substrátů je skutečnost, že hlavními složkami jsou primární horniny (například spongilit, které je nutné vytěžit v přírodě) nebo primární výrobky (například expandovaný jíl, s vysokou energetickou náročností výroby). U substrátů využívajících vysoký podíl biologických materiálů, jako je například stromová kůra, hrozí, že vlivem biologického rozkladu dojde k rychlému úbytku hmoty zelené střechy.

Výstupem této části projektu jsou tedy v zásadě dva užitné vzory – substrát pro zakládání rozchodníkových koberců a substrát pro zelené střechy. Oba tyto substráty právě na výše zmíněné nevýhody reagují a v souladu s principy cirkulární ekonomiky potom předkládané inovované řešení nahrazuje část primárních materiálů materiály recyklovanými. Prvním recyklovaným materiálem je stavební recyklát na bázi cihelné drtě. Druhým recyklovaným materiálem je biouhel – pyrolyzovaný čistírenský kal.

PROF. KUDRNA JAKO HOST ČESKÉ TELEVIZE NA TÉMA STAVBA TUNELU VEDLE STONEHENGE

V sobotu, 14. listopadu 2020, promluvil profesor Kudrna ve zpravodajství České televize „Studio ČT víkend“ o svém názoru na stavbu tunelu vedle světové památky Stonehenge v Anglii, která vyvolává spoustu kontroverzních názorů jak odborníků, tak i veřejnosti.

Po dlouhých přípravách se britská státní správa rozhodla pro stavbu pokračování 4-pruhové silnice A303 mezi Londýnem a jihozápadem Anglie, která vede těsně kolem Stonehenge. Silnice je zde pouze 2-pruhová, před tímto úzkým úsekem dochází k dopravním zácpám s výrazným ovlivněním prostředí, a proto bylo navrženo velkorysé řešení pomocí raženého tunelu ve skalním masivu v délce 1,7 km s vysokými investičními náklady.

Nehledě na tyto skutečnosti, britskými médii proběhlo množství protestů a odborných diskuzí zejména z řad historiků. Profesor Kudrna zastává názor, že stavbou se řeší problémy dopravní a životního prostředí a nenarušuje práci historiků, jelikož památky se vyskytují jen v povrchových vrstvách.

Celou relaci je možné shlédnout na tomto odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-vikend/220411010121114/video/801845

ADMAS POMÁHÁ V KORONAKRIZI

 

Centrum AdMaS vyslechlo výzvu o pomoc vedení domova pro seniory Domov Matky Rosy v Rajhradě, které se potýkalo nejen s nedostatkem personálu, ale i s mizející zásobou ochranných pomůcek.

Do domova bylo zavezeno několik desítek kusů ochranných štítů vytištěných na 3D tiskárně Fakulty stavební pod vedením doc. Jana Pěnčíka. Tyto jsou v domově používány nejen stálým personálem, ale i množstvím dobrovolníků, kteří se v této těžké době rozhodli pomáhat potřebným. Svůj čas i ochotu pomáhat nabídl i jeden ze zaměstnanců Centra a strávil víkendy péčí o obyvatelé domova.

VALNÁ HROMADA PROJEKTU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE CAMEB

Dne 15.10.2019 se konala online Valná hromada projektu Národního Centra Kompetence CAMEB. Jednání zahájil předseda rady, doc. Ferkl z ČVUT v Praze, který informoval, že v návaznosti na informace poskytnuté Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) je možné požádat o prodloužení stávajícího centra kompetence o dva kalendářní roky.

S ohledem na skutečnost, že došlo k časovému posunu původního záměru TAČR k vyhlášení výzvy na NCK II a projekty NCK II budou pravděpodobně financovány až od roku 2023, prodloužení NCK I dává možnost překlenout přechodné období roku 2021 a 2022. Od řešitelů dílčích projektů bylo potvrzeno, že mají obsahově a finančně zajištěnu výzkumnou náplň na roky 2021 a 2022.

Někteří členové již nemají zájem pokračovat v řešení projektu od roku 2021, naopak jiné subjekty projevily zájem se připojit, což bylo Valnou hromadou odsouhlaseno a bude zohledněno v dodatcích smlouvy.

Taktéž bylo odsouhlaseno znění Výroční zprávy a odstoupení jednoho z členů rady a nástup jeho zástupce.

Dále doc. Ferkl upozornil, že ostatním členům rady bude končit mandát a proto navrhuje znovuzvolení všech členů rady, které bylo následně schváleno.

 

PROJEKT NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – ADMATEC: ADMATEC PODKLADNÍ VRSTVY S VYSOKÝM PODÍLEM DRUHOTNÝCH SUROVIN

PODKLADNÍ VRSTVY S VYSOKÝM PODÍLEM DRUHOTNÝCH SUROVIN

V rámci řešení dílčího projektu ADMATEC, který je dílčím projektem centra CAMEB, je jedno z témat zaměřeno na stabilizáty pro podkladní vrstvy. Součástí řešitelského kolektivu jsou kromě zkušených výzkumných pracovníků Fakulty stavební VUT v Brně také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Právě studentka bakalářského programu se pod odborným vedením prof. Drochytky ve své práci věnovala možnostem využití druhotných surovin pro stabilizáty na bázi zemin. V rámci své činnosti ověřila zejména produkty po spalování uhlí a stavební recykláty. Výsledky její práce pak potvrzují, že 20% náhrada zemin druhotnými surovinami je jednoznačně možná. Materiály dosahují parametrů srovnatelných s původní směsí a v některých případech je i několikanásobně předčí.

UNIKÁTNÍ SUSPENZE PRO ZEMNÍ KONSTRUKCE

Jedno z témat dílčího projektu ADMATEC je zaměřeno na suspenze pro zemní konstrukce. Jedná se o unikátní řešení zemních konstrukcí pomocí ztekucených zemin, kdy je vhodně využito samozhutňujícího efektu suspenze, která dokonale vyplní prostor výkopu a do 24 h se stane pochozí a připravena na další stavební práce. Současně dosahuje parametrů původní zeminy a je znovu vyhlubitelná klasickými technologiemi. V rámci výzkumné činnosti se do řešení dílčích úkolů zapojil i student bakalářského studijního programu, který se pod odborným vedením zkušených výzkumných pracovníků věnoval nejen optimalizaci surovinové směsi základní suspenze, ale také možnosti využití vysokého podílu druhotných surovin. Zejména se jednalo o popeloviny a recykláty. Závěry jeho práce potvrdili, že 20% náhrada zeminy druhotnou surovinou ve většině případů nejen nezhoršuje parametry původních směsí, ale v případě fluidních popelovin několikanásobně zvyšuje pevnosti hmoty při výrazném snížení smrštění.

PROJEKT NARODNÍHO CENTRA KOMPETENCE – REBUILD: VIRTUÁLNÍ STAVEBNICTVÍ SE STALO NOVOU REALITOU

Cílem projektu je vývoj virtualizovaného prostředí jako nástroje pro komunikaci jednotlivých účastníků návrhu stavebního objektu. Komunikace v tomto prostředí bude audiovizuální, tj. kromě audiovizuální prezentace bude umožňovat i její záznam. Záznam pak bude sloužit jako podklad pro úpravy vizualizovaného záměru.

Ověřená technologie „Propojení softwarových komponent informačního modelu staveb a virtuální reality!

Ověření funkcionality propojení informačního modelu stavby (BIM) s engine (software) virtuální reality (VR) na platformě Unreal. Ověřená technologie je nezbytným výchozím krokem pro navazující vývoj reálné nádstavby nad tímto engine VR, která bude umožňovat interaktivní práci v plně virtualizovaném prostředí. Pro ověřenou technologii tohoto grantu byl zvoleno jako základní programovací prostředí Unreal Engine (UE), jelikož poskytuje široké programovací možnosti oproti jiným platformám. Konkrétně    bylo   ještě   zvažováno   Unity, ale   to v době   volby strategie  a zahájení  činnosti (01–05/2019) nemělo patřičné nástroje pro nahlížení na architektonické BIM modely a jejich převod do enginu s podporou VR.

 

 

Díky šabloně pro kolaborativní nahlížení, která se začala od roku 2018 vyvíjet pod UE a pluginu Datasmith-software pro převod BIM modelů do UE bylo možné modely načítat včetně metadat, tedy negeometrických informací jednotlivých elementů BIM modelu. V tuto chvíli podporuje výše zmíněný Datasmith velké množství formátů pro CAD/BIM software včetně formátu IFC a RVT.  Naším cílem je vyvinout kolaborativní nástroj pro BIM modely, vytvořené na platformě Autodesk Revit kvůli jejímu nejširšímu užívání na trhu pro spolupráci mezi jednotlivými profesemi podílející se na tvorbě stavebního BIM modelu. V rámci ověřené technologie byla činnost zaměřena na problematiku přenosu informací mezi RVT modelem a UE, kdy je cílem přenést nejenom geometrii, ale především metadata.

Softwarový nástroj pro audiovizuální komunikaci ve virtuálním prostředí    

Nástroj pro využití virtuální reality jako komunikačního prostředku v průběhu návrhu stavby. Komunikace bude audiovizuální, tj. kromě audiovizuální prezentace bude umožňovat i její záznam. Záznam pak bude sloužit jako podklad pro úpravy vizualizovaného záměru. Vstupními údaji, které budou virtualizovány, bude informační model stavby.

 

V rámci projektu je vyvíjen softwarový nástroj, umožňující sdílet pobyt ve virtuálním prostředí, do něhož se uživatelé připojují z více počítačů a platforem. V rámci jednoho “světa” tak spolu mohou kooperovat uživatelé přistupující z desktopového prostředí PC/Mac i uživatelé využívající technologii VR. Uvnitř tohoto světa se mohou uživatelé pohybovat ať už virtuální chůzí či virtuálním teleportem. V tomto virtuálním světě se nachází model(y) stavby, které s sebou nesou metadata získané z architektonického softwaru Revit. Tyto informace jsou pro uživatele čitelné prostřednictvím označení elementu uživatelem. Vybrané elementy lze uživatelem přemisťovat, za účelem lepší představy o možných úpravách.

Odborná kniha Využití virtuální reality při návrhu staveb

Odborná kniha popisující využití virtuální reality v průběhu kompletního procesu návrhu stavby, včetně testování její funkčnosti a bezpečnosti. Publikace se zaměří na otázky reprezentace  stavby ve virtuálním prostředí, plánování  návrhu, koordinace  prací  a analýze bezpečnosti návrhu pro uživatele.

XX. KONFERENCE MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER

 

Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala fy ARDEC s.r.o. ve dnech 1.- 2. října 2020 ve Velkých Bílovicích již XX. ročník konference “ MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER „.  Mediálním partnerem konference byl stavební server.com, časopis Vodní hospodářství a internetový portál Vodovod info. Hlavním partnerem konference byla firma PREFA Brno a.s.

Konference Městské vody 2020 si tradičně zachovala vysokou úroveň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do 3 bloků. Celkem bylo předneseno 24 příspěvků. Vzhledem ke složité situaci s COVID19 se z účasti, často na poslední chvíli, omluvila řada delegátů. Program konference byl z toho důvodu zredukován do velkého sálu a bylo rozhodnuto, že přednášky budou přenášeny živě pomocí Microsoft TEAMS a že bude také umožněno vybraným přednášejícím přednést svou přednášku online.

První den konference byl zakončen společenským večerem v jízdárně státního zámku Lednice. Společenský večer, který se tentokrát konal v komorním duchu a zúčastnilo se jej cca 70 delegátů, poskytl prostor pro řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba, pro účastníky byla přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových vinařství a bohaté občerstvení. Společenský večer byl, přesto že se konal za přísného dodržování všech aktuálně platných opatření a omezení spojených s Covid 19, účastníky velmi kladně hodnocen.

Dvacátý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“ si přes složitou situaci zachoval přízeň účastníků, o čemž svědčí aktivní účast cca 100 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Další účastníci měli možnost sledovat online přenos přednášek.

Přípravy XXI. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“, která se bude konat 7. a 8. října 2021, již byly zahájeny. Konference „Městské vody 2021“ bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2021, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění. Zvláštní sekce bude také věnována příspěvkům souvisejícím s pandemií COVID 19.

 

 

 

ONLINE MONITORING TECHNICKÉHO STAVU DVOUPLÁŠŤOVÉ KANALIZACE

V současné době jsou stokové sítě pro komunální i průmyslovou odpadní vodu standardně budovány pomocí jednoplášťových trub, a to i v environmentálně či jinak exponovaných lokalitách se zvýšeným rizikem. Zpravidla není prováděna a vyžadována on-line kontrola těsnosti potrubního pláště na těchto stokových sítích a tudíž není zajištěna identifikace poruchy v době jejího vzniku. V těchto oblastech se zvýšeným rizikem tak není zabráněno případné kontaminaci půdy a podzemních vod, stejně jako není zajištěno operativní odstranění případné vzniklé závady.

Cílem online monitoringu realizovaného v centru AdMaS ve spolupráci se společností Satturn Holešov a Ústavem telekomunikací při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií je tedy co nejpodrobnější pokrytí stokové sítě pro lokalizaci úniků, přičemž není vyžadována vysoká přesnost měření. Tyto uvedené předpoklady předurčují jednak možnost použití „levných čidel“, které nemusí nutně přesně měřit naměřené veličiny. Postačuje, když s dostatečnou přesností dokáží zachytit „změny“, vzniklé vlivem vytvoření úniku. Vhodné se zdají být i sofistikované aplikace s využitím optického kabelu využívající Ramanovský rozptyl v optickém vlákně.

KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LITOMYŠL 2020

 

Ve dnech 16. – 17. září 2020 se v zámeckém pivovaru města Litomyšl konala Konference Dopravní infrastruktura, které se letos zúčastnilo 21 vystavovatelů se 470 delegáty.

Ředitel Centra, doc. Zdeněk Dufek, přednesl během hlavního programu jednu z celkových 51 přednášek. Společnost na konferenci mu dělali další 3 kolegové, kteří ve výstavním stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek a navazovali nové kontakty pro možnou budoucí spolupráci.