Zahájení spolupráce s Univerzitou Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, získali počátkem roku 2022 roční projekt financovaný Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích.

Ve dnech 9. – 11. 5. 2022 se uskutečnila první pracovní cesta na Univerzitu Banja Luka, Bosna a Hercegovina. V rámci řešení mezinárodního projektu byly instalovány experimentální moduly zelených střech, byl proveden „kick-off“ meeting mezinárodního projektu s účastí vedení Fakulty agronomické a byly prezentovány aktuální činnosti centra AdMaS. Zároveň byla představena Fakulta stavební VUT v Brně a prezentovány možnosti další spolupráce.

Aktuálně řešený projekt slouží zejména k poznání obou vzdělávacích a výzkumných institucí, v dalších letech se předpokládá podání žádostí o další grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož předmětem by měla být např. příprava společného programu „Double degree“ v rámci Ph.D. programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka; představení FAST a centra AdMaS vedení fakulty

Výzkumníci proměnili suť a kal v materiál pro střechy či koberce

Technologická agentura ČR si všimla zajímavých výstupů projektu REVOZIM – „Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst“. Projekt REVOZIM reaguje na potřebu zejména menších měst a obcí komplexně řešit hospodaření s vodou a zlepšovat kvalitu života v souladu s principy Smart city a s principy oběhového hospodářství v obcích do deset tisíc obyvatel. Centrum AdMaS se na výzkumu podílí zásadním způsobem, protože právě na AdMaSe jsou instalovány experimentální moduly zelených střech, jejichž substrát je připraven ze zmíněných recyklovaných materiálů.

Na výzkumném projektu spolupracovali s Centrem AdMaS FAST VUT i  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, firmy Sedum Top Solution a GreenVille service. Finančně ho podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci Programu Národní centra kompetence.

Výzkumníci proměnili suť a kal v materiál pro střechy či koberce | BusinessInfo.cz

 

Experimentální moduly zelených střech v centru AdMaS během vzorkovací kampaně na kvalitu odtoku po zálivce. Modul vlevo (substrát z recyklovaných materiálů včetně biouhlu z čistírenského kalu); modul vpravo (substrát z recyklovaných materiálů – bez biouhlu)

 

Člunkový průtokoměr a nádoba pro odběr vzorku odtoku po zálivce na sledování kvalitativních parametrů

Biouhel z čistírenského kalu vyrobený střednětepelnou pyrolýzou v centru AdMaS

Za zdravější a lepší vodu v Brně

Skončil projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ realizovaný ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a společností ALS Czech Republic s.r.o. Projektový tým pod vedením prof. Hlavínka se v souladu se zadáním ze zaměřil na sledování zdrojů pitné vody pro Brno a zároveň monitoring odpadních vod produkovaných ve městě Brně. V rámci roční kampaně se výzkumníci Centra AdMaS zaměřili na obsah pesticidů, léčiv, hormonů, mikroplastů v pitné vodě a došli k pozitivnímu závěru, že jak upravená pitná voda, tak povrchové i podzemní zdroje pitné vody pro Brno jsou kvalitní bez život ohrožujícího množství mikropolutantů, hormonů, narkotik.

Při monitoringu odpadních vod se navíc zaměřili na přítomnost průmyslových látek a těžkých kovů a zjistili, že odpadní voda je dle očekávání dle provedených rešerší znečištěna a v návaznosti na sledované ukazatele obsahuje mikroplasty, pesticidy, ale také narkotika a další sledované látky (těžké kovy, apod.). Odborníci upozorňují na skutečnost, že v současné době již existují technologie na odstraňování mikroznečištění v odpadních vodách. Tyto však v praxi ještě nejsou hojně rozšířeny, mimo jiné proto, že to legislativa ČR nenařizuje.

Exkurze studentů ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín

Dne 12.4.2022 navštívili Centrum AdMaS studenti třetího ročníku oboru Stavebnictví ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti viděli laboratoře stavebních materiálů, dopravy, zkoušení požární odolnosti a 3D tisku z betonové směsi výzkumného centra. Účastnili se zkoušky pevnosti betonu v tlaku a pevnosti malt v tahu za ohybu. Dále mohli prozkoumat nejběžnější stavební materiály (zdegradovaný beton, pórobeton a dřevo) pod elektronovým mikroskopem a zjistili jak důležitou roli hraje kamenivo v asfaltové směsi pozemních komunikací.

Návštěva z univerzity z Vilniusu

Dne 29. března 2022 navštívila Centrum AdMaS profesorka Lina Sakalauskiené děkanka Faculty of Civil Engineering z Vilnius University of Applied Engineering Sciences společně s Erasmus koordinátorkou Inga Piščikiené. Ředitel dr. Krejza představil Centrum AdMaS a prezentoval výzkumné aktivity Centra. V rámci komentované prohlídky centra se paní děkanka zajímala o technické vybavení a možnosti spolupráce ve výzkumu v řadě oblastí stavebnictví. Na závěr prohlídky centra se paní děkanka  aktivně zapojila do recyklace nepoužitých plastových filamentů z 3D tiskáren, ze kterých vzniká vybavení odpočinkové místnosti pro studenty Fakulty stavební v budově Z.

SÚJB v Centru AdMaS

20.1.2022 přivítal doc. Schmid v prostorách výzkumného Centra AdMaS zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se kterými byly diskutovány možnosti spolupráce v oblasti expertní činnosti a modelování netěsnosti ochranné obálky reaktorů v jaderných elektrárnách. 

Stavebnictví 4.0 je výzva nejen pro Centrum AdMaS

V úterý 18. ledna podepsal děkan Fakulty stavební profesor Bajer spolu s dalšími představiteli stavebních fakult a průmyslových partnerů, vstup do platformy Národního centra stavebnictví 4.0.

Tato platforma si klade za cíl využít synergie při zavádění a optimalizaci digitalizace, automatizace a uplatňování principů udržitelného environmentálního chování. Současnou velkou výzvou stavebnictví je mj. zavedení nových technologií včetně využití principů Průmyslu 4.0 do výstavby a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti v evropském měřítku.

Centrum AdMaS plánuje být jedním velkým stavebním testbedem.

Zelená parkoviště jsou trendy

Tendence rozšiřování zelených ploch ve městech přináší novinky i v oblasti parkovacího stání. Odborníci z vědeckého centra AdMaS, pod vedením Ing. Tomáše Chorazyho Ph.D., se rozhodli otestovat na novém experimentálním parkovišti tři typy parkovacích stání. Tzv. zasakovací rošty, které jsou pro všechny tři typy parkovacích stání společné, umožňují místo klasického odvodu dešťovky do kanalizace její zasakování do půdy, čímž pomáhají bojovat proti suchu. Pod jedno parkovací stání vědci navíc uložili biouhel, který pomáhá odstraňovat např. těžké kovy, pesticidy a také čistí srážkové vody. Moderní města a urbanistická zástavba využívají biouhel pro regeneraci zelených ploch, při výstavbě zelených střech či výsadbě stromů nebo právě na budování zmíněných zelených parkovišť. Nyní se testování přenese z laboratoří přímo na experimentální parkoviště. Kromě toho se plánují např. dynamické rázové zkoušky pro sledování únosnosti v rámci dlouhodobého užívání či sledování efektivnosti zasakování, apod. Na výzkumu pracovníci Fakulty stavební VUT spolupracovali s firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Zájem odborné veřejnosti médií je velký, což dokazují zveřejněné články například v deníku Právo (dostupné na: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-17-1439/topic/vp51/article/2021P220A14D/token/50be148f504f4037a7bcc3aedd8b69bf?tab=EClip), na internetové portále TV Seznam (dostupné na: https://www.stream.cz/vecerni-zpravy-porad/prezident-zeman-v-nemocnici-cesko-po-volbach-a-konec-levice-64229062), další článek na webu (dostupné na: https://www.komunalweb.cz/v-centru-admas-testuji-zelene-parkoviste/)a v neposlední řadě také na webu Zprávy z VUT (dostupné na: V centru AdMaS testují zelené parkoviště. Přispívá k boji se suchem – Nápady a objevy – Zprávy z VUT)

Prodloužení projektu s Norwegian University of Science and Technology

V červnu 2021 došlo v návaznosti na zdržení projektových aktivit z důvodu omezení vyplývajících z pandemie viru COVID-19 k prodloužení řešení projektu s názvem „Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering“ do konce prosince 2021. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Norwegian University of Science and Technology a jeho cílem je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání mezi výše jmenovanou přední norskou technickou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně.

Vzhledem k omezené možnosti zahraničních cest byly v září a listopadu realizovány on-line meetingy s norským projektovým týmem, na nichž byly diskutovány podmínky připravovaného společného studijního programu.

V říjnu proběhla konference Městské vody 2021, na které řešitelé dr. Žižlavská a dr. Macsek prezentovali informace o probíhajícím projektu i o budoucím společném doktorském studijním programu.

V předvánočním čase, pokud situace dovolí, je plánována návštěva norských kolegů z Norwegian University of Science and Technology v brněnském Centru AdMaS.

ČESKÁ TELEVIZE OPĚT NATÁČELA V PROSTORÁCH CENTRA ADMAS

Dne 18. 8. 2021 byla v prostorách Centra AdMaS Fakulty stavební ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství slavnostně představena nová rámová 3D tiskárna, která umožňuje využití 3D tisku ve stavebnictví.
Během pouhých 10 hodin tým výzkumníků pod vedením dr. Davida Škaroupky vyrobil 14 dílů pro parkourové hřiště. Směs, ze které jsou překážky vyrobeny, sice připomíná beton, ovšem beton to není, protože neobsahuje hrubé částice. Směs je založena na kombinaci cementu, vody, kameniva a polypropylenových vláken. Parkourové hřiště bude sloužit volnočasovým aktivitám v Městské části Praha 11. V projektu hřiště se potkává několik zajímavých aspektů, jako například udržitelnost a unikátnost 3D tisku společně s aktivním trávením volného času. Jedná se o první projekt 3D stavebního tisku v ČR, který bude sloužit lidem ve veřejném prostoru.