PROGRAM NA UDRŽENÍ VODY VE MĚSTĚ

Tým odborníků z VUT v Brně, v čele se zaměstnancem centra AdMaS, dr. Davidem Bečkovským, se technicky podílel na přípravě pilotních dotačních programů na zadržování vody ve městě a předcházení suchu.

O podmínkách dotace, a především o nápadu zelených střech a budování retenčních nádrží na dešťovou vodu ve městě Brně, hovořila s dr. Bečkovským redaktorka MF Dnes v článku ze dne 3.6.2019.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL NA ADMASE

Ve dnech 10.4., 12.4.2019  a 28.5. proběhly na AdMaSe exkurze žáků středních škol, a to Střední průmyslové školy chemické Brno a  Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti se podrobně seznámili s laboratořemi a přístrojovým vybavením a mimo jiné si mohli sami vyzkoušet připravit vzorek z asfaltové směsi. Soudě dle reakcí studentů byly obě exkurze zdařilé.

DOC. HÉCTOR CIFUENTES NA FAST VUT V BRNĚ

V týdnu od 20. do 24. 5. 2019 byl hostem Ústavu stavební mechaniky (STM) FAST VUT, s podporou projektu Internacionalizace a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. Héctor Cifuentes Bulte z University of Sevilla ze Španělska. Primárně byli průvodci jeho pobytem doc. Stanislav Seitl, prof. Zbyněk Keršner a Ing. Petr Miarka.

Doc. Cifuentes představuje významného odborníka na popis chování stavebních materiálů se zaměřením na betony s rozptýlenou výztuží, včetně lomově-mechanických aspektů jejich odezvy na statické i dynamické zatěžování (jedním z jeho školitelů v rámci doktorského studia byl prof. Bhushan L. Karihaloo, expert na lomovou mechaniku konstrukčního betonu).

Host se zajímal o činnost výzkumné skupiny Matematické modelování (MM) s akcentem na numerické simulace namáhání konstrukcí s využitím experimentálních dat a na funkčnost metodiky komplexní analýzy stavebních prvků na bázi cementových kompozitů, ocenil také nadstandardní experimentální možnosti Centra AdMaS. Hlavní náplní pobytu doc. Cifuentes byly prohloubení exkluzivního mezinárodního kontaktu, konzultace s akademickými pracovníky STM/MM a studenty doktorského a magisterského stupně studia, porady ke společným proběhlým i plánovaným experimentům, příprava společné publikace apod.

Na půdě STM přednesl přitažlivě připravenou prezentaci Tensile-Fracture Behaviour of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced-Concrete Subjected to High Temperatures. V přednášce detailně pojednal tahové a lomové vlastnosti vybraných vlákny vyztužených betonů s velmi vysokými užitnými vlastnostmi, především vliv ocelové rozptýlené výztuže a teplotního působení.

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY BIC V CENTRU ADMAS

V úterý 14. května 2019, za účasti děkana FAST, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., se uskutečnilo v prostorách výzkumného centra AdMaS 11. zasedání Vědecké rady BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl předseda Technologické agentury ČR, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., který s přítomnými členy diskutoval především o novinkách v podpoře aplikovaného výzkumu.

Úvodem akce vystoupil ředitel výzkumného centra AdMaS Zdeněk Dufek a představil přítomným výzkumné programy Centra. Velmi aktuálním tématem současnosti jsou projekty zaměřené na tzv. cirkulární ekonomiku, kdy se odpad ze stavebnictví transformuje různými formami na další suroviny a je opětovně využíván.

V prezentaci pokračoval RNDr. Petr Pracna, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR, který seznámil hosty s příležitostmi pro stavebnictví v programu HORIZONT 2020,  a dále Ing. Karel Kouřil, Ph.D., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jež hovořil na téma Inovační strategie České republiky v letech 2019 – 2030.

Po skončení rady si hosté prohlédli prostory a laboratoře centra.

DOKTORANDKA EKATARINA KARPOVÁ ŘEŠÍ NA ADMAS VÝZKUM NANOTRUBIČEK PRO VÝROBU MALT

V období od 2.4. do 29.5.2019 působí v rámci pracovního pobytu programu Erasmus+ na Fakultě stavební VUT v Brně studentka doktorského studijního programu Litevské Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Ekaterina Karpová (Екатерина Карпова). Ekaterina se v rámci své doktorské práce a společného výzkumu zajímá o vliv vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček (MWCNTs) na vlastnosti cementových malt a betonů s různými druhy superplastifikátorů. V rámci experimentálních prací využívá především skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) a porozimetrii (MIP) za účelem objasnění mikrostruktury vyvinutých materiálů s různou dávkou MWCNTs. Zaměřuje se také na vliv dávky suspenze, s rozdispergovanými MWCNTs, na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti zatvrdlých malt. V rámci výzkumu sleduje také vliv dávky MWCNTs a typu použitého superplastifikátoru na vývin a průběh hydratačního tepla, přičemž i na základě vyhodnocení těchto výsledků proběhne výběr nejvhodnějšího superplastifikátoru pro další zkoušení.

NÁVŠTĚVA IŽEVSKÉ STÁTNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY M.T. KALAŠNIKOVA V RUSKU

Vedoucí výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů, prof. Rostislav Drochytka, a ředitel centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, navštívili v posledním dubnovém týdnu Iževskou státní technickou univerzitu M.T.Kalašnikova v Rusku. Cílem cesty byl rozvoj spolupráce na vývoji nových elektrovodivých kompozitů pro široké použití ve stavebnictví s využitím různých druhů druhotných surovin ve formě příměsí do kompozitních materiálů.

Dále byla projednána možnost otevření mezinárodního double degree studia v doktorských studijních programech.

Za ruskou stranu se jednání účastnil ředitel Institutu stavebnictví a architektury, prof. Grigory Pervushin, a vedoucí ústavu Geotechniky a stavebních materiálů, prof. Gryigory Yakovlev.

REALIZACE ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU Z NOVĚ NAVRŽENÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

Silniční laboratoř centra AdMaS se při výrobě nových asfaltových směsí v rámci výzkumných projektů mimo jiné zabývá také využíváním R-materiálu – materiálu získaného ze staré asfaltové vozovky. Student 4. ročníku Fakulty stavební, Karel Spies, zde v rámci své bakalářské práce navrhl a odzkoušel nový typ asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu a obsahem asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, získaným ze starých drcených pneumatik. Při laboratorních zkouškách plně využíval zkušební zařízení centra AdMaS. V měsíci dubnu se povedlo tuto navrženou asfaltovou směs použít pro opravu výtluků na dopravně velmi vytížené křižovatce ulic Veveří a Pod Kaštany a vznikl tak minizkušební úsek. Nutno podotknout, že student s bakalářskou prací vyhrál fakultní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) postoupil do mezinárodního kola, které se bude konat v Žilině.

Velký dík patří firmě Brněnské komunikace, a.s. za umožnění provést tento zkušební úsek a pomoc při provádění testů.

 

NÁVŠTĚVA GUVERNÉRA ČNB

 

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal přednášku guvernéra České národní banky, Ing. Jiřího Rusnoka, na téma Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetní politice.

 

Přednáška se konala středu, 17. 4. 2019, v aule Fakulty stavební a byla určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví, ale setkání s panem guvernérem si přišli poslechnout i ostatní studenti a zaměstnanci VUT.

 

Po přednášce se pan guvernér odebral do Centra AdMaS, kde ho s prostory a výzkumnými projekty a cíli seznámil ředitel centra, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. a jeho zástupce, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.

EXKURZE STUDENTŮ Z VOŠ DĚČÍN

Dne 15.4. navštívili centrum AdMaS studenti z Vyšší odborné školy průmyslové a stavební Děčín. Exkurze byla zaměřena na dopravní stavby a zkoušky materiálů, které se pro tyto stavby používají. Studenti si prohlédli kolejový rošt a další materiály používané pro stavbu železnic umístěné na hale H. Dále následovala prohlídka silniční laboratoře centra. Studenty doprovázel dr. Richard Svoboda za asistence Ing. Pavly Nekulové a Ing. Pavla Šperky.