NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ V CENTRU ADMAS

  

Na podzim zavítali do centra AdMaS dva zahraniční výzkumníci zabývající se pozemními komunikacemi.

 

Prvním z nich byl dr. Min – Chih LIAO  z taiwanské univerzity NTUST v Taipei (National Taiwan University of Science and technology). Pan Liao se v oblasti výzkumu zabývá mj. problematikou asfaltových povrchů a využitím recyklovaných materiálů do pozemních komunikací.

 

Druhým byl Dr. Daumantas Židanavičius z Litvy, který v rámci své návštěvy Ústavu pozemních komunikací také přednášel na téma: Capture existing site surface for road design, Quantity calculation using drone site capturing.

 

V rámci exkurzí v centru AdMaS byli oba výzkumníci seznámeni s přístrojovým vybavením centra, zejména  silniční laboratoře. S panem Liao se povedlo předběžně domluvit možnou budoucí spolupráci, která se týká zejména výměnných pobytů.

VS EGAR JE OPĚT ÚSPĚŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMECH FONDŮ EHP

   

 

Výzkumné skupině EGAR se koncem roku 2019 opět podařilo získat menší podporu z finančních mechanismů EHP, resp. Iceland Liechtenstein Norway grants.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se tedy budou s již tradičními norskými partnery Norwegian University of Science and Technology, Trondheim resp. s Norwegian Institute for Water Research, Oslo řešit aktuální témata v oblastech městského inženýrství a čištění odpadních vod.

Cílem projektu s Norwegian University of Science and Technology je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání. Mladí výzkumníci z centra AdMaS navštívili Univerzitu v Trondheimu ve druhé polovině října, důležitou součástí návštěvy byla prohlídka výzkumné infrastruktury a představení fungování a nastavení parametrů norského doktorského programu.

Cílem projektu s Norwegian Institute for Water Research je posílení výzkumné spolupráce mezi VUT v Brně, resp. centrem AdMaS a touto výzkumnou institucí v oblasti přípravy společných výzkumných projektů na odstraňování antibiotik a odstraňování bakterií rezistentních na antibiotika v odpadních vodách. Poznávací cesta spojená opět s prohlídkou výzkumné infrastruktury je plánována na polovinu prosince 2019.

SILNIČNÍ KONFERENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019

Ve dnech 23. – 24.10.2019 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala Silniční konference, které se letos zúčastnilo rekordních 1208 delegátů.

Za Centrum AdMaS se na konferenci vydal pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, prof. Jan Kudrna, Ing. Petra Okřinová a Ing. Tomáš Efenberk, kteří ve výstavním stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek a navazovali kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Profesor Kudrna přednesl v odborné sekci příspěvek na téma „Inovace klasifikace proměnných parametrů povrchů vozovek“, na kterém pracoval společně s kolegy dr. Janem Podroužkem, Ing. Karlem Spiesem a Ing. Květoslavem Urbancem z fy Consultest.

SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ RADY

 

Ve dnech 24. – 27.9.2019 se konala poslední Mezinárodní vědecká rada centra AdMaS. Vědečtí pracovníci, v čele s panem ředitelem, přivítali členy rady, kteří k nám přijeli z různých koutů Evropy: dr. Andrea Giuseppe Capodaglio zavítal z italské Univesita di Pavia, prof. dr. Ing. Harald Garrecht z Universität Stuttgart, doc. dr. Alfred Strauss z University of Natural Resources and Life Sciences Vienna a prof. dr. Humberto Salazar Amorium Varum z Universidade do Porto.

Profesoři se během svého pobytu zúčastnili oslav 120. výročí založení Fakulty stavební i večerního představení Noc na Karlštejně v Městském divadle Brno.

V Centru AdMaS i na fakultě po dva dny probíhalo setkání s jednotlivými výzkumnými skupinami, jejichž zástupci prezentovali svoje dosavadní úspěchy a nápady za rok 2019.

 

Ke konci týdne se zaměstnanci centra s profesory rozloučili a poděkovali jim za jejich dosavadní podporu, motivaci a velmi přátelské, přesto profesionální vztahy.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER  2019

 

Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala fa ARDEC s.r.o. ve dnech 3. – 4. října 2019 ve Velkých Bílovicích  již XIX. ročník mezinárodní konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2019“.

 

Centrum AdMaS se na konferenci prezentovalo řadou příspěvků. Příspěvek kolektivu autorů „Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu“ zaměřený na energetické využití a transformace ČK do podoby PPL/biocharu k zemědělskému využití přednesl Jakub Raček, stejně jako příspěvek „Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití“. Článek prezentuje možnosti využití technologie fotogrammetrie a laserového skenování s vyhodnocením dat u vybraných vodohospodářských objektů, jako jsou vodojemy a čerpací stanice pitné vody. Vodohospodářský objekt byl zachycen pomocí technologie statického laserového skenování pomocí tzv. pozemních skenerů. Tato technologie umožňuje zároveň pořízení laserového mračna bodů společně s pořízením klasických snímků. Uživatelský výstup celého procesu pořízení mračna, snímků a jejich propojení potom představuje webová aplikace pro potřeby provozovatele vodohospodářského objektu s implementací fotogrammetrie se zahrnutím panoramatických snímků a publikace mračna bodů pomocí pozemního laserového skenování. Příspěvek „Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití“ přednesl Tomáš Chorazy. S ohledem na novou legislativu v ČR související se zákazem gastro odpad používat pro zkrmování hospodářských zvířat, dále zákazem gastro odpad drtit a vypouštět do kanalizace, je potřeba najít nový způsob jeho materiálové transformace do podoby využitelného produktu, a to s respektováním principů oběhového hospodářství. Vhodnou technologií zpracování je pyrolýza s výslednými produkty: pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn (syngas), kteří umožňují následnou aplikaci v zemědělství, hodí se k energetickému nebo jinému materiálovému využití. Příspěvek „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody“, který přednesla Kristýna Velikovská, se zabýval shrnutím nejnovějších poznatků v oblasti rekuperace tepla z odpadní vody a představením cílů a navržených prototypů řešeného projektu TAČR „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“. Ivo Korytář ve svém příspěvku „Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů“ shrnul nejnovější poznatky týkající se takto znečištěné odpadní vody a aktuálních metod čištění. Příspěvek „Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů“, který přednesl Tomáš Macsek zabýval shrnutím nejnovějších poznatků využití pevného produktu pyrolýzy – biocharu, jako alternativní levné náhrady za granulované aktivní uhlí pro účely odstranění vybraných mikropolutantů. Jan Ševčík ve svém příspěvku „Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu“ zabýval hodnotou energetického potenciálu čistírenského jako tuhého alternativního paliva. Příspěvek „Odstraňování vybraných léčiv z odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních procesů, která přednesl Tomáš Macsek se věnoval odstraňování vybraných léčiv (azitromycin, sulfamethoxazol, diclofenak, metoprolol, citalopram) z vyčištěných odpadních vod z komunální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Brno-Modřice pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů. V rámci experimentu byly v poloprovozním měřítku testovány procesy prosté ozonizace, ozonizace kombinované s UV zářením a ozonizace kombinované s dávkováním peroxidu vodíku. Posledním příspěvkem v této sekci byl příspěvek „Odstraňování vybraných polutantů pomocí dřevokazných hub“, který přednesla Adéla Žižlavská. Příspěvek se zabýval využitím potenciálu enzymatického systému dřevokazných hub, zejména pak tzv. hub bílé hniloby a účinností dřevokazných hub na degradaci sulfonamidových antibiotik z odpadních vod pomocí biologických nosičů vytvořených 3D tiskem naočkovaných myceliem Trametes versicolor. Příspěvek Jany Majerové a Rostislava Drochytky se zabýval zkušenostmi a poznatky z bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí.

 

V přilehlých prostorách probíhala doprovodná výstava, kde vystavovaly firmy ACO Stavební prvky, ARKO TECHNOLOGY a.s., AQUA PROCON s.r.o., AQUATIS a.s., ATER, s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST s.r.o., Pipelife Czech s.r.o., PREFA Brno a.s., REKUPER Sychrov s.r.o., VAG s.r.o., VODA CZ s.r.o., ZEPRIS, AVK VOD-KA a.s., DISA s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o., KASI s.r.o., KROHNE CZ, Nicoll Česká republika s.r.o., Prostředí a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., TECHNOMA a.s.,Tra-Sig-Ma s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o. a firma ZEMSKÝ Rohatec.

 

Devatenáctý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY  – URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž svědčí velmi aktivní účast více než 350 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera s bohatým kulturním programem je možno nalézt na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody.

 

Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2020“ ve dnech 1. – 2. října 2020.

 

VALNÁ HROMADA NCK CAMEB

 

 

Dne 1.10.2019 se v prostorách ČVUT v Praze konala Valná hromada NCK CAMEB.

Jednání zahájil předseda rady, doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., který přivítal přítomné a předsedu TA ČR, prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng.

Proběhla prezentace stavu řešení všech dílčích projektů a poté si vzal slovo prof. Konvalinka. Informoval o plánech TA ČR na pokračování programu NCK II, který bude vyhlášen v květnu 2020 a měl by měl trvat 6 let. Firmy budou mít podporu jako v jiných TA ČR projektech, předpokládá se financování 80% .

Valná hromada se shodla na přípravě projektu do výzvy NCK II, včetně zapojení Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, která o spolupráci projevila zájem.

Taktéž byla schválena příprava podání žádosti o prodloužení stávající NCK o další dva roky.

V plánu je též neformální výjezdní setkání členů rady, zástupců členů a zástupců dílčích projektů za účelem horizontální integrace výzkumných témat a řešitelů, a to v měsíci únoru, 2020.

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ZNOJMA, ZPRACOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO MODELU

Pracovníci centra AdMaS, výzkumné skupiny EGAR, pod vedením doc. Ing. Jaroslava Raclavského, Ph.D., v letošním roce provedli v oblasti smluvního výzkumu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Znojmo hydraulické posouzení stokové sítě města Znojma. Na stokové síti proběhlo v roce 2018 měření vybraných hydraulických parametrů a v letošním roce následně tvorba hydraulického modelu stokové sítě. Byla provedena kalibrace a verifikace modelu podle naměřených hodnot a navržena technická opatření pro zlepšení provozování stokové sítě ve městě Znojmo.

Základní informace o stokové síti:

  • ve městě je jednotná i oddílná kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Znojmo-Dobšice. Výstavba kanalizace začala okolo roku 1905;
  • délka stok ve městě Znojmo – 130 km;
  • na ČOV Znojmo-Dobšice je v současné době napojeno 11 obcí.

IVIS 2019

 

 

Zaměstnanci Centra AdMaS výzkumné skupiny TSH se ve dnech 19. – 20. září 2019 účastnili mezinárodní konference IVIS 2019 (14 th International Vacuum insulation symposium; http://ivis2019.jp/) v Kyoto, Japonsko, kde prezentovali nové poznatky výzkumného týmu v oblasti vývoje vakuových izolací (VIP). Součástí akce bylo i roční setkání asociace pro vakuové izolační panely VIPA International, které je VUT a Centrum AdMaS členem od roku 2018.

Fotografie:

https://photos.google.com/share/AF1QipOXXXTwWwcHcCG_D27hGE1wLp1WKoisGIrpOWy1inXyjUJS0eXY8Qhv41s3bQlGow/photo/AF1QipNP9a2TqEfpJ6QWL_4Emyhhv-ngOA7F6zV9HqIz?key=S0pXbktwb2hpcktOdnNzMDltTHVTZU82MnFvSlhB

Celá galerie:

https://photos.google.com/share/AF1QipOXXXTwWwcHcCG_D27hGE1wLp1WKoisGIrpOWy1inXyjUJS0eXY8Qhv41s3bQlGow?key=S0pXbktwb2hpcktOdnNzMDltTHVTZU82MnFvSlhB

NOC VĚDCŮ 2019

   

V pátek, 27.9.2019, ve večerních hodinách, se otevřela brána centra AdMaS návštěvníkům populární akce Noc vědců, tentokrát na téma Šetrně k planetě.

Zaměstnanci jednotlivých laboratoří, za spolupráce studentů a rodinných příslušníků, připravili několik stanovišť odrážejících momentální výzkumy v nich prováděné. Pro návštěvníky připravili i ukázku zajímavých přístrojů, vysvětlili jejich použití a formou soutěže nebo praktickou ukázkou zaujali dvě stovky hostů. Nejpopulárnější byly, jako v posledních letech, výrobky 3D tiskárny, soutěž s tomografem, simulační let dronem a samozřejmě vlastní výroba vzorku vozovky z asfaltové  směsi a hrátky s auty Liebherr.

Velkému ohlasu a obdivu se těšil i propůjčený elektromobil od firmy E.ON.

Malí i velcí hosté si z centra odnesli nejen nové poznatky, ale i spoustu upomínkových ekologických předmětů a ti nejmenší i oblíbené sladké překvapení.

ZAHRANIČNÍ STÁŽISTI V SILNIČNÍ LABORATOŘI CENTRA ADMAS

 

V měsíci srpnu jsme v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS přivítali 2 zahraniční stážisty.

Nejprve přijel 6.srpna 2019 student Arnaud Chuter z Francie, který studuje obor stavební inženýrství na univerzitě EI.CESI v Angoulême (https://angouleme.cesi.fr/ecoles-formations). Arnaudovou specializací jsou dopravní stavby a bude zde pobývat až do 25. října 2019.

Druhou studentkou je Riko Sakuda, která k nám přijela až z Japonska a to díky organizaci IAESTE. Riko studuje na univerzitě YNU v Jokohamě (Yokohama National University – https://www.ynu.ac.jp/english/) a bude zde do poloviny října letošního roku. Její hlavní specializací jsou městské komunikace a infrastruktura ve městech.

Oba dva studenti jsou velmi aktivní a zapojili se do výzkumných aktivit řešených jak v centru AdMaS, tak i v Ústavu pozemních komunikací a spolupracují i na řešení dílčích úkolů v rámci právě probíhajících výzkumných projektů. Jedním z nich je např. projekt Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“. S oběma studenty jsme dosud velmi spokojeni.

S Arnaudem Chuterem již proběhla exkurze na obalovnu v Rajhradicích, kde asistoval při odběru vzorků kameniva. V měsíci září a říjnu jsou naplánovány další odborné exkurze do spolupracujících firem či přímo na stavbu silnice. V neposlední řadě je v plánu společná debata studentů 2. ročníku magisterského studia se zaměřením na dopravní stavby.