NÁVŠTĚVA SARAJEVSKÉ BURCH INTERNATIONAL UNIVERZITY

V rámci programu „Vysílání expertů“ České rozvojové agentury na projektu „Podpora pro vytvoření odborné specializace stavební inženýrství na Burch International University v Sarajevu na základě potřeb ze stavební praxe v Bosně a Hercegovině“ navštívila   v květnu 2018 skupina zaměstnanců FAST a AdMaSu tamější Burch International University (IBU). Cílem pobytu bylo zanalyzovat současnou situaci a způsob pomoci při zavádění nového studijního programu.

Česká skupina zajistila praktické přednášky pro studenty v oblasech „Superizolační materiály“, „Polymer cementové hmoty a kompozity“ a „Zkoušení betonu a kameniva do betonu“, po kterých následovala rozprava pro ověření zájmu a reakce studentů
na návrh nového studijního programu.

Proběhla také diskuze s vedením univerzity a osob odpovědných za zavádění programu, konkrétně s prorektorkou Burch International University v Sarajevu, Assist. Prof. Dr. Sanelou Klarić, Assist. Prof. Dr. Eminou Zejnilović a Assist. Prof. Dr. Ahmedem El Sayedem a  rektorem univerzity, prof. Dr. Damirem Marjanovicem.

V rámci návštěvy bylo jednáno i se zástupci stavební praxe v Bosně a Hercegovině s definicí možných potenciálů jejich spolupráce s IBU za podpory ČR (VUT v Brně).

Výsledkem těchto jednání je dohoda o vyhodnocení připravovaných osnov nového studijního programu, navržení jeho úpravy tak, aby program bylo možné provozovat s co nejmenšími nároky na nové lidské zdroje a aby co nejvíce odpovídal standardům a běžné náplni v EU a na VUT v Brně z důvodu budoucí výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami. Dále byla přislíbena pomoc vytvořit pro IBU dostatečné přístrojové a laboratorní zázemí.

Proběhlo i  setkání s vedoucí konzulkou Konzulárního úseku a Úseku rozvojové spolupráce Velvyslanectví České republiky v Sarajevu, paní Janou Zelingerovou a koordinátorkou Úseku rozvojové spolupráce, paní Anesou Terzou Vuković, kterým byl představen záměr projektu České rozvojové agentury a možnosti další navazující spolupráce v oblasti standardizace stavebnictví (EUROCODE) na novém projektu realizovaném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky ve spolupráci s BAS Bosny a Herzegoviny.

Během pobytu se zaměstnanci AdMaSu zúčastnili také mezinárodního setkání (The First „Burch International Week“: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/the-first-burch-international-week-held-in-sarajevo-we-believe-in-bosnia-and-herzegovina.html) a mezinárodní konference (ICESoS Conference 2018: Tourism Can Become a Serious Development Resource and Economy Impeller in BiH: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/icesos-conference-2018-tourism-can-become-a-serious-development-resource-and-economy-impeller-in-bih.html).

STUDENT FAST VUT V BRNĚ VYHRÁL MEZINÁRODNÍ KOLO SVOČ

Dne 17.5.2018 se v prostorách Fakulty stavební uskutečnilo mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Bc. Radek Hermann ze Stavebně materiálového inženýrství (obor M), který v současnosti spolupracuje s Centrem AdMaS na několika výzkumných projektech, dokázal zaujmout jak odbornou porotu, tak ostatní studenty a zaslouženě tak obsadil ve své sekci první místo. Tom Kocmánek jako budoucí bakalář pak přidal krásné třetí místo, které je výborným odrazovým můstkem pro příští rok.

KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2018 V LITOMYŠLI

Centrum AdMaS se opět účastnilo ve dnech 16. a 17.5.2018 odborné konference s názvem Dopravní infrastruktura. Akce se tradičně odehrávala v prostorách zámeckého pivovaru v Litomyšli. Vedle výstavního stánku jsme se především prezentovali odbornými přednáškami. Doc. Tomáš Apeltauer měl příspěvek na téma Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury, doc. Vít Hromádka příspěvek na téma Riziková analýza projektů dopravní infrastruktury. Sborník konference ještě obohatili svým článkem na téma Projektování křižovatek – rozhledové trojúhelníky  dr. Michal Radimský a Ing. Radka Matuszková. Ředitel centra Dr. Dufek byl moderátorem přednáškového bloku na téma Strategie – vize – plánování.

Bližší informace o konferenci ke shlédnutí zde:

http://www.konferencedopravniinfrastruktura.cz/2018/pozvanka-na-konferenci/

URBIS SMART CITY FAIR

Ve dnech 25. – 26. 4. 2018 se centrum AdMaS v rámci svých aktivit v oblasti Smart City prezentovalo mezi vystavovateli veletrhu Urbis Smart City Fair, který byl součástí tradičních stavebních veletrhů Brno. A to jak v rámci prezentace aktivit centra na stánku, kde zaujaly matematické evakuační modely míst s vysokou hustotou obyvatelů nebo 3D simulační průlety vybraných lokalit pořízených mobilním mapovacím systémem, tak i aktivně formou prezentace doc. Tomáše Apeltauera na doprovodném konferenčním programu.

V oblasti Smart City centrum AdMaS nabízí provedení studií možností aplikace technologií v různých oblastech činností měst a obcí – životním prostředí, dopravě, energetice, ale i konkrétní návrhy v oblasti městského inženýrství, např. výměníky tepla, které jako zdroj využívají potenciál odpadní vody v kanalizační síti až po modelování intenzity dopravy.

Děkujeme všem za účast na stánku, kdy se mezi zájemci o spolupráci míjeli jak představitelé měst a obcí se zájmem o nové technologie, tak technologické firmy, ale také studenti nebo třeba zástupci francouzského velvyslanectví.

SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI MC–BAICHEMIE PRO STUDENTY FAST VUT V BRNĚ

Na 19.4.2018 si společnost MC-Bauchemie, která úzce spolupracuje s Centrem AdMaS, připravila odborný seminář s názornou ukázkou výsledků společných výzkumných úkolů. Seminář byl uspořádán pro studenty 1. ročníku magisterského studia Stavebně materiálového inženýrství (obor M) a zaměřil se na širokou paletu různých typů injektážních hmot pro sanace staveb. Odborná přednáška se věnovala především materiálům pro zamezení pronikání vody do stavebních konstrukcí. Studenti měli jedinečnou příležitost vidět praktické ukázky chování různých typů hmot po jejich aplikaci a jejich reakci na kontakt s vodou.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z GYMNÁZIA KŘENOVÁ

Dne 17. 4. 2018 navštívili studenti Gymnázia Křenová v Brně pavilon P2 výzkumného Centra AdMaS. Studenti se během dvouhodinového semináře zaměřeného na problematiku základních fyzikálních jevů seznámili s laboratořemi centra a řešili úlohy v tématech objemové hmotnosti stavebních materiálů a pevnosti betonu. Každý student obdržel formulář protokolu, do kterého zaznamenal výsledky jednotlivých úloh. Pomocí kvízových otázek a bez rozebrání plastového vajíčka, měli studenti určit, co se skrývá uvnitř. Další z úloh byla například identifikace stavebního materiálu na obrázku zvětšené struktury. Díky tomu byl demonstrován princip RTG tomografu a elektronového rastrovacího mikroskopu.

NÁVŠTĚVA DELEGACE Z ČÍNSKÉ PROVINCIE GUANGDONG

V pondělí, 16.4.2018, centrum AdMaS navštívila patnáctičlenná delegace z čínské provincie Guangdong v doprovodu třech zástupců Jihomoravského kraje.

V centru je přivítal pan ředitel, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., a vědecký ředitel centra, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., kteří je seznámili s podstatou, výzkumy a cíly centra.

Poté se delegace přemístila do laboratoře konstrukcí, kde práci VS KDS prezentovala Ing. Nekulová a následně do laboratoře VP1, kde se jim věnoval dr. Dvořák.

Mezi významnými politickými a obchodními vizitory byl i Song Wenqi, ředitel obchodního oddělení Huawei Česká republika. Delegaci však vedl guvernér provincie, pan Ma Xingrui, který získal magisterský titul ze strojírenství v Tianjin University a doktorát z mechaniky v Technologické institutu v Harbinu. Po studiích působil jako vyučující a zastával různé vysoké funkce na Technologickém institutu v Harbinu. Poté pracoval ve vědecko-technické společnosti se zaměřením na letecký průmysl. Následně byl ředitelem Čínské národní vesmírné agentury, kde se zasloužil mimo jiné o realizaci projektu Chang´e 3 (čchang-e). Projekt spočíval ve vypuštění kosmické sondy určené k průzkumu Měsíce, na jehož povrch sonda sestoupila v prosinci 2013.

Guvernérem provincie Guangdong, čtvrtou nejlidnatější provincií celé Číny, avšak neoficiálně nejlidnatější provincií, se stal v roce 2017. Tato oblast je nejbohatším regionem celé Číny s největším HDP, známa především díky svým tradičním řemeslným výrobkům. Mezi ty nejvýznamnější patří klíče, nože, baterky, deštníky, kožené výrobky, výšivky a vyřezávaný mahagonový nábytek.

VUT POSTUPNĚ ZAVÁDÍ NOVOU METODU ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK. SÁZÍ SE NA ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Odbor veřejných zakázek Rektorátu VUT a Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební VUT uspořádali v březnu dvoudenní školení zaměřené na inovativní metodu zadávání zakázek a řízení projektu obecně – Best Value Approach. Tato metoda byla před více jak 20 lety vyvinuta v USA a v posledních letech se těší velkému zájmu v Nizozemí a Norsku. Postupně se tuto metodu snaží zavádět i brněnská technika.

 Metoda Best Value Approach (BVA) spočívá ve zcela odlišném pojetí zadávání zakázek a řízení projektů obecně. Vychází z předpokladu, že předmětu zakázky nejlépe rozumí dodavatel-expert, který zakázky daného typu dlouhodobě realizuje, nikoliv zadavatel, který leckdy zadává určité zakázky jednou za svou existenci. „BVA metoda vede zadavatele k tomu, aby se při výběru dodavatele zaměřili na definování očekávaného výsledku, cíle, nikoliv způsobu, jakým má být cíle dosaženo. Tím umožní kvalitním dodavatelům, aby se prosadili vůči konkurenci,“ vysvětlil vedoucí Odboru veřejných zakázek VUT Petr Jelínek.

Metoda je obecně využitelná pro všechny druhy zakázek, nicméně nejvýhodnější je zejména u zakázek na služby a u stavebních zakázek, jejichž součástí je i projektování, tzv. design-and-build. „Na odboru se snažíme metodu postupně aplikovat u menších stavebních zakázek, připravujeme rovněž nadlimitní zakázku na úklidové služby, u které bychom chtěli BVA ve větší míře využít,“ dodal Jelínek. Díky nové metodě by dodavatelé mohli dostat více prostoru k projevení svých zkušeností, know-how i kvality. Je totiž právě na nich, jakým způsobem zadaného cíle dosáhnou.

Petr Jelínek školení BVA absolvoval loni v Nizozemí a v půlce března zorganizoval ve spolupráci s ředitelem centra AdMaS stavební Fakulty VUT Zdeňkem Dufkem podobný kurz pro administrátory zakázek na VUT a jejich kolegy z Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství a dalších zadavatelů. „Účastníci získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo od zkušených školitelů a praktiků BVA z asociace Best Value Europe. Do Brna zavítala přímo ředitelka asociace Susan van Hes a také její kolega Albert Mulder. Stavební trh v ČR není již několik let v dobré kondici, potýká se s fenoménem nízkých nabídkových cen a z toho pramenící nekvality. V přístupu Best Value spatřuji jednu z možností, jak vrátit do odvětví kvalitu,“ uvedl Dufek.

Odkaz na Best Value:

http://www.bestvalueeurope.com/

 

EXKURZE STUDENTŮ FAST VUT VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH CETRIS, CIDEMAT A CEMENT HRANICE

Dne 16.3.2018 proběhla ve spolupráci s partnery Centra AdMaS celodenní exkurze studentů Stavebně materiálového inženýrství (obor M) do výrobních závodů společností CETRIS, CIDEMAT a Cement Hranice. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se s jednotlivými technologiemi výroby cementu, cementotřískových desek, teracové a betonové dlažby.