BRAZILSKÁ STÁŽISTKA VE SKUPINĚ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT

bty

Začátkem ledna jsme v centru AdMaS přivítali další brazilskou stážistku, Giulii Tomazi Kny. Giulia pochází z města Porto Alegre a je studentkou bakalářského studia na Federální Universitě v Rio Grande do SUL (UFRGS http://www.ufrgs.br/english/home). Do centra Admas přijela v rámci programu akademických stáží pro brazilské studenty na výzkumných pracovištích českých univerzit, který je organizován Institutem Česko-Brazilské Akademické spolupráce INCBAC (http://www.incbac.org/index_cz.php). Giulia byla zapojena do projektu Optimalizace granulometrie jemných části v betonu, pod vedením prof. Hely, který je členem výzkumné skupiny TSH.

Ph.D. TALENT 2018

Student FAST, Lukáš Novák, pod vedením vědeckého ředitele Centra AdMaS, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., vyhrál v soutěži Ph.D. talent 2018 s prací na téma
„Vysoce Efektivní Spolehlivostní Analýza (Highly Efficient Reliability Analysis (HERA)“.

Projekt je zaměřen na vývoj spolehlivostních metod použitelných v praktických aplikacích. V posledních letech se častěji pro návrh nových konstrukcí a ověření existujících konstrukcí využívá nelineární metoda konečných prvků v kombinaci se spolehlivostní analýzou. Nicméně existující spolehlivostní metody jsou velice výpočetně náročné a jejich korektní použití tedy často není možné, tudíž vývoj nových efektivních metod představuje důležitou část výzkumu zaměřenou na spolehlivost a bezpečnost konstrukcí.

Soutěž Ph.D. je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti. Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemcům partnerských univerzit, fakult ani ústavům, jejichž studentům je určena. Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt s cílem eliminovat starosti o každodenní živobytí, aby se mohl plně věnovat doktorskému studiu, vědecké práci, a rovněž budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU.

40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018

 

Ve dnech 28 a 29. listopadu 2018 zorganizovali pracovníci výzkumné skupiny MSH, ve spolupráci s vědeckotechnickou společností WTA CZ, jubilejní 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2018. Jedná se o konferenci zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí, jako jsou např. ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí apod. V průběhu konference vystoupili k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci. Společně s konferencí Sanace a rekonstrukce staveb proběhla také konference s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Vybrané příspěvky této konference budou zveřejněny ve vědeckém časopisu, zařazeném v databázi Scopus.

Součástí konference bylo také ocenění významných diplomových a disertačních prací v oboru sanace a rekonstrukce staveb. V rámci konference proběhla odborná́ sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Ministerstva průmyslu a obchodu, zaslouženou pozornost vzbudily především praktické ukázky kontrolních a zkušebních metod pro hodnocení stávajících konstrukcí a pro kontrolu kvality sanačních prací.

STUDENTI OBORU POZEMNÍ KOMUNIKACE I. NAVŠTÍVILI CENTRUM

 

Ve dnech 26.11. a 27.11. proběhla v laboratoři dopravních staveb centra AdMaS praktická výuka všech cvičení předmětu BM001 – Pozemní komunikace I.

Studenti 3. ročníku oboru Konstrukce a dopravní stavby a oboru Městské inženýrství v rámci cvičení uviděli praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a  následně výroby zkušebních těles. Soudě dle reakci studentů byla výuka úspěšná a vyrobená zkušební tělesa si odnášeli jako suvenýr.

EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 23.11.2018 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton. Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od případy surovin, přes vytváření stavebních prvků po jejich expedici. Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.

Zkoušení nových hmot přímo v reálných podmínkách stavby

 

Ve čtvrtek, 22.11.2018, provedli pracovníci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS ověření vyvíjených hmot pro stříkané betony přímo v reálných podmínkách stavby v Praze. Při výzkumu nových směsí pro torkret, které jsou součástí řešení i diplomové práce Radka Hermanna, je nezbytné ověřit hmoty nejen v laboratorních podmínkách, ale také s využitím zařízení pro stříkání betonu. Díky propojení výzkumu s tvorbou diplomových prací na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně se tak stávají studenti nezbytnou součástí výzkumného týmu a spolupracují na vývoji nových stavebních výrobků.

Exkurze v centru AdMaS již podruhé zařazena do kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství

Dne 16. 11. 2018 proběhla na Admase již druhá exkurze účastníků kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na tzv. oběhové hospodářství. Organizátoři kurzu, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, a její partneři, Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství, si centrum AdMaS vybrali s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra.

 

Organizátoři a účastníci projevili primárně zájem o oblast odpadového hospodářství, kterou se na AdMaSe zabývají hlavně výzkumné skupiny EGAR, Technologie stavebních hmot a Mikrostruktura stavebních hmot. Proběhla ukázka technologií na získávání energie z odpadní vody, využití biouhlu (biocharu) technologií mikrovlnné depolymerizace, možnosti využití tzv. šedých vod v podmínkách ČR nebo čištění organicky znečištěné vody technologií anaerobní membránové jednotky se získáváním nutrientů. Účastníci se dále seznámili s technickým vybavením na diagnostiku nově vyvíjených materiálů z recyklovaných surovin (skla, strusky, polystyrenu a dalších) – RTG tomografem, přístroji pro diagnostiku tepelně technických vlastností, urychlování stárnutí, korozními komorami.

 

Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

 

Účastníci z řad technologických firem, poradenských společností a univerzit si v rámci kurzu osvojují specifické znalosti v oblasti nově se rozvíjející disciplíny oběhového hospodářství, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

 

NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÉ FIRMY CONSULTEST A.G.

Ve dnech 10.11. – 13.11. 2018 navštívili prof. Jan Kudrna a Ing. Pavel Šperka laboratoř firmy CONSULTEST AG ve švýcarské Ohringenu.

 

V rámci návštěvy zde proběhly diskuse o výzkumných projektech řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Mimo jiné zde debatovali o nových asfaltových směsích EME s vysokým modulem tuhosti, se kterými mají Švýcaři bohaté zkušenosti a které se pro silnice v ČR používají zatím jen minimálně. Po diskusi následovala prohlídka laboratoře.    Dále byly domluveny exkurze na stavbu, kde se tyto špičkové asfaltové směsi používaly.

 

V neposlední řadě došlo na exkurzi obalovny firmy FBB ve městě Hinwil, která je jednou z nejmodernějších ve Švýcarsku. Zástupce firmy FBB nás podrobně provedl celou obalovnou. Tato obalovna je zcela zastřešená a kamenivo či recyklovaný materiál se skladují ve velkých zastřešených skládkách, což v ČR nemá obdoby. Zároveň je vybavena paralelním bubnem, což umožnuje dávkovat vysoké podíly recyklovaného materiálu (tzv. R-materiálu) do nových asfaltových směsí.

 

Inu máme se u nás v ČR pořád co učit a jak se zlepšovat. Závěrem lze říci, že tato zahraniční cesta byla velmi podnětná a přinesla spoustu nových myšlenek do projektů řešených v rámci centra AdMaS.

SPOLUPRÁCE S FIRMOU 3i – ISOLET

Centrum AdMaS se ve spolupráci se společností  3i – Isolet, s.r.o. podílí na řešení zvýšení bezpečnosti na stavbách.

Při výstavbě je jedním z rizik nebezpečí pádu do šachet, světlíků, prostupů či jiných otvorů ve stropních či jiných vodorovných konstrukcích. Řešení spočívá v zajištění a zabezpečení těchto otvorů v monolitické vodorovné konstrukcí. Místo budování hrazení a provizorního zábradlí kolem těchto otvorů, je do otvoru volně vsazen SAFETY BLOCK, který zaplní prostor pro budoucí otvor ve stropní konstrukci. Následně, po ztvrdnutí monolitické konstrukce, je blok odstraněn celý anebo částečně dle potřeby.

V centru Admas byly ověřeny mechanické vlastnosti, které souvisí s pochůzností vložených bloků do monolitické konstrukce a zajištění bezpečného přenesení zatížení, které může být vyvozeno pohybujícími se pracovníky během výstavby. Při zkouškách zatížení, které by mělo simulovat nášlap lidské nohy, bylo dosaženo velmi vysoké únosnosti. Díky odzkoušení v centru Admas byla ověřena bezpečnost z pohledu únosnosti, a to i na spojích desek, které k sobě byly lepeny pomocí polyuretanové pěny či stavebního lepidla na cementové bázi. Jedná se o velmi zajímavé řešení pro zvýšení bezpečnosti na stavbě.​

NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Ve čtvrtek, 8.11.2018, navštívil centrum Ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., v doprovodu Ing. Dany Večeřové z Kabinetu ministra.

Návštěvníci se zúčastnili setkání se zaměstnanci centra, prohlédli se prezentace ohledně struktury centra, budoucích i současných projektů na téma nakládání s dešťovými a šedými vodami, požáry lesů a rašelinišť, analýza rizik systémů zásobování pitnou vodou, pasport stavebně technického stavu čerpacích stanic a trubních rozvodů pro závlahy a diskutovali nad jinými projekty vztahujícími se k suchu.