Pilotní projekt: Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

PTK Uspora vody_Upoutavka 1_180930 (002)

 

„Na každé kapce vody záleží.“

Souhlasíte?

Přidejte se.

 

Pilotní projekt:

Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách.

Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_17.html

ZÁSTUPCI FORMY TURVAC V CENTRU ADMAS

Dne 26.10 navštívila Centrum AdMaS delegace z firmy Turvac ze Slovinska. Firma Turvac je jedním z významných výrobců superizolačních materiálů s použitím ve stavebnictví i průmyslu. V rámci této návštěvy proběhla prohlídka prostor a výzkumného vybavení centra AdMaS a byla domluvena spolupráce mezi firmou Turvac a Centrem AdMaS v roce 2019.

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – CAMEB

Centrum AdMaS uspělo v říjnu 2018 v projektu CAMEB, součástí programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, jež je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Motivací pro vznik centra CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB tedy sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní lepší využití zdrojů ve stavitelství v duchu principů cirkulární ekonomie, a to zejména v oblastech materiálů, konstrukcí, kvality vnitřního prostředí a energetického a vodního hospodářství. Tyto oblasti budou podpořeny moderními technologiemi z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

Partneři projektu jsou České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně a 26 firem ze soukromého sektoru.

SPOLUPRÁCE S CEITECEM

 

Dne 22.10.2018 proběhl společný workshop se zástupci CEITECu. Výzkumníci z CEITECu chystají projekt zaměřený na testbed pro Průmysl 4.0. Věříme, že se v rámci projektu uplatní i naši geodeti a odborníci na diagnostiku konstrukcí, jelikož bude třeba určovat přesnou polohu strojů a řešit interakci strojů s budovou.

 

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

 

Zástupci centra AdMaS, v čele s panem ředitelem a profesorem Kudrnou, se ve dnech 17. – 18.10.2018 účastnili Silniční konference v Ostravě, kde ve stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek.

Během konference byl Českou silniční společností oceněn absolvent FAST, Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., jež získal diplom za 1. místo v soutěži disertačních prací 2018 za práci Reologické vlastnosti asfaltových pojiv, na jejíž výzkum byly použity přístroje a zařízení centra AdMaS.

Srdečně blahopřejeme!

NOC VĚDCŮ

 

Jako v minulých letech, i v tomto roce se Centrum AdMaS účastnilo skvělé Noci vědců, konající se 5.10.2018 od 18 do 24 hodin. Tentokrát byli v provozu i dva automobily, které děti a jejich rodiče převáželi z Fakulty stavební na ulici Veveří k nám do centra v Medlánkách a zpět. Rádi jsme v našich prostorách přivítali návštěvníky všech věkových kategorií a stupňů zvídavosti, pro které jsme nachystali tento program:

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství:
• Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět).
• Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.
• Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.
• Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?
• Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb:
• Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.
• Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2

Laboratoř technologie betonu:
• Poruchy materiálů z blízka.
• Kolik toho stavební materiály vydrží.
• Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot:
• Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.
• Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.
• Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.
• Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie:
• Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.
• Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství:
• Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství:
• Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti!
• Koutek dětských modelů pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna):
• Prostorové materiály.
• Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců:
• Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.
• Požární odolnost konstrukcí – jak na to?

 

 

ODBORNÁ PRACOVNÍ STÁŽ STUDENTA DOKTORSKÉHO STUDIA NA UNIVERSITY OF MALTA

 

Ing. Jakub Hodul se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil pracovní stáže na University of Malta, Faculty for the Built Environment. Stáž byla zaměřena především na výzkum a vývoj polymer-cementových malt s různým obsahem krystalizační přísady za účelem zvýšení jejich dlouhodobé trvanlivosti a nepropustnosti vůči agresivním médiím. V rámci výzkumných prací bylo prováděno především stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností. S dílčími vzorky bude probíhat další výzkum v prostorách Centra AdMaS. Konkrétně se bude jednat o studium mikrostruktury. V budoucnu se předpokládá další spolupráce s University of Malta, a to především v oblasti vývoje a výzkumu zvýšení dlouhodobé trvanlivosti betonu, a taky v rámci využívaní odpadních a druhotných surovin za účelem zlepšení environmentálních aspektů.

PÍSEK PRO VÍDEŇ

V programu Folklorika ČT 2 byl dne 29.9.2018 odvysílán příběh původu písku v unikátních vinných sklepech v Novém Šaldorfu. Tento byl dle legendy odvážen do Vídně, kde se používal na výstavbu domů. Výzkumníci z VP1 tento písek na žádost místních vinařů zkoumali a v programu o svých výzkumech hovořili.

Celou relaci je možno shlédnout na:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/318291310040007-pisek-pro-viden

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

Zástupci Centra AdMaS, v čele s ředitelem, JUDr. Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D. a prof. Ing. Jan Kudrnou, CSc., se ve dnech 17. a 18. října 2018 zúčastní 26. Silniční konference, která se letos koná v Ostravě v hotelu Clarion Congress Ostrava a v Atletické hale Vítkovice Arény.

Centrum zde bude mít opět svůj stánek, ve kterém bude propagovat svoji činnost a navazovat možnou budoucí spolupráci s kolegy z oboru. Více informací na:

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

 

 

EXKURZE STUDENTŮ DO MAĎARSKA A SRBSKA

 

Výzkumní pracovníci výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS uspořádali pro studenty oboru „M“ Fakulty stavební VUT v Brně zahraniční exkurzi do výrobních závodů a vysokých škol v Maďarsku a Srbsku.

V rámci zahraniční pracovní cesty byly navštíveny dvě technické univerzity, kde byly prezentovány jak vlastní vědecko-výzkumná pracoviště, tak v současné době řešené výzkumné projekty a úkoly. Byla diskutována otázka spolupráce jednotlivých pracovišť, včetně možnosti pracovních pobytů.

Technická a hospodářská univerzita v Budapešti (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Fakulta stavební (Építőmérnöki Kar), Katedra stavebních materiálů a konstrukcí (Építőanyagok és Magasépítés Tanszék), kde nás na pověření vedoucího katedry prof. Györgye L. Balázse, Viktor Hlavicka (z oddělení stavebních materiálů) a Balázs Nagy (z oddělení stavební fyziky) provedli po laboratořích stavebních materiálů a seznámili nás s řešenými výzkumnými úkoly, přístrojovým vybavením a používanými metodami. Byla diskutována možnost případné spolupráce mezi laboratořemi a možnost stáží pro studenty.

Univerzita v Bělehradě, Fakulta stavební, Ústav stavebních materiálů a konstrukcí. Byl navázán kontakt zejména s profesorem Draganem Budjevacem, dále s děkanem Fakulty stavební profesorem Branko S. Bozicem, dále a Dimirijem Zakićem, vedoucím laboratoří pro testování stavebních materiálů, se kterým byla předběžně domluvena návštěva v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně a Centru AdMaS.

Dále se pracovní cesta zaměřila na návštěvy výrobních závodů stavebních materiálů. Jednotliví účastníci byly seznámeni s konkrétními výrobními procesy a následně proběhla jednání, týkající se případné spolupráce s Fakultou stavební na dílčích výzkumných úkolech a inovacích technologií, především v rámci studentských prací, projektů a smluvního výzkumu.

Konkrétně byly navštíveny závody:

Knauf v Zemunu (Srbsko)

SIKA SRBIJA v Šimanovci (Srbsko)

Martini Gradnja d.o.o. ve městě Inđija (Srbsko)

Vápenka Carmeuse v Beremendu (Maďarsko)

Výroba vápenopískových cihel SILKA, Xella Maďarsko