HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ZNOJMA, ZPRACOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO MODELU

Pracovníci centra AdMaS, výzkumné skupiny EGAR, pod vedením doc. Ing. Jaroslava Raclavského, Ph.D., v letošním roce provedli v oblasti smluvního výzkumu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Znojmo hydraulické posouzení stokové sítě města Znojma. Na stokové síti proběhlo v roce 2018 měření vybraných hydraulických parametrů a v letošním roce následně tvorba hydraulického modelu stokové sítě. Byla provedena kalibrace a verifikace modelu podle naměřených hodnot a navržena technická opatření pro zlepšení provozování stokové sítě ve městě Znojmo.

Základní informace o stokové síti:

  • ve městě je jednotná i oddílná kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Znojmo-Dobšice. Výstavba kanalizace začala okolo roku 1905;
  • délka stok ve městě Znojmo – 130 km;
  • na ČOV Znojmo-Dobšice je v současné době napojeno 11 obcí.

IVIS 2019

 

 

Zaměstnanci Centra AdMaS výzkumné skupiny TSH se ve dnech 19. – 20. září 2019 účastnili mezinárodní konference IVIS 2019 (14 th International Vacuum insulation symposium; http://ivis2019.jp/) v Kyoto, Japonsko, kde prezentovali nové poznatky výzkumného týmu v oblasti vývoje vakuových izolací (VIP). Součástí akce bylo i roční setkání asociace pro vakuové izolační panely VIPA International, které je VUT a Centrum AdMaS členem od roku 2018.

Fotografie:

https://photos.google.com/share/AF1QipOXXXTwWwcHcCG_D27hGE1wLp1WKoisGIrpOWy1inXyjUJS0eXY8Qhv41s3bQlGow/photo/AF1QipNP9a2TqEfpJ6QWL_4Emyhhv-ngOA7F6zV9HqIz?key=S0pXbktwb2hpcktOdnNzMDltTHVTZU82MnFvSlhB

Celá galerie:

https://photos.google.com/share/AF1QipOXXXTwWwcHcCG_D27hGE1wLp1WKoisGIrpOWy1inXyjUJS0eXY8Qhv41s3bQlGow?key=S0pXbktwb2hpcktOdnNzMDltTHVTZU82MnFvSlhB

NOC VĚDCŮ 2019

   

V pátek, 27.9.2019, ve večerních hodinách, se otevřela brána centra AdMaS návštěvníkům populární akce Noc vědců, tentokrát na téma Šetrně k planetě.

Zaměstnanci jednotlivých laboratoří, za spolupráce studentů a rodinných příslušníků, připravili několik stanovišť odrážejících momentální výzkumy v nich prováděné. Pro návštěvníky připravili i ukázku zajímavých přístrojů, vysvětlili jejich použití a formou soutěže nebo praktickou ukázkou zaujali dvě stovky hostů. Nejpopulárnější byly, jako v posledních letech, výrobky 3D tiskárny, soutěž s tomografem, simulační let dronem a samozřejmě vlastní výroba vzorku vozovky z asfaltové  směsi a hrátky s auty Liebherr.

Velkému ohlasu a obdivu se těšil i propůjčený elektromobil od firmy E.ON.

Malí i velcí hosté si z centra odnesli nejen nové poznatky, ale i spoustu upomínkových ekologických předmětů a ti nejmenší i oblíbené sladké překvapení.

ZAHRANIČNÍ STÁŽISTI V SILNIČNÍ LABORATOŘI CENTRA ADMAS

 

V měsíci srpnu jsme v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS přivítali 2 zahraniční stážisty.

Nejprve přijel 6.srpna 2019 student Arnaud Chuter z Francie, který studuje obor stavební inženýrství na univerzitě EI.CESI v Angoulême (https://angouleme.cesi.fr/ecoles-formations). Arnaudovou specializací jsou dopravní stavby a bude zde pobývat až do 25. října 2019.

Druhou studentkou je Riko Sakuda, která k nám přijela až z Japonska a to díky organizaci IAESTE. Riko studuje na univerzitě YNU v Jokohamě (Yokohama National University – https://www.ynu.ac.jp/english/) a bude zde do poloviny října letošního roku. Její hlavní specializací jsou městské komunikace a infrastruktura ve městech.

Oba dva studenti jsou velmi aktivní a zapojili se do výzkumných aktivit řešených jak v centru AdMaS, tak i v Ústavu pozemních komunikací a spolupracují i na řešení dílčích úkolů v rámci právě probíhajících výzkumných projektů. Jedním z nich je např. projekt Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“. S oběma studenty jsme dosud velmi spokojeni.

S Arnaudem Chuterem již proběhla exkurze na obalovnu v Rajhradicích, kde asistoval při odběru vzorků kameniva. V měsíci září a říjnu jsou naplánovány další odborné exkurze do spolupracujících firem či přímo na stavbu silnice. V neposlední řadě je v plánu společná debata studentů 2. ročníku magisterského studia se zaměřením na dopravní stavby.

PROF. YUZO OBARA NAVŠTÍVIL STM FAST A CENTRUM ADMAS

Výzkumná skupina Matematické modelování mohla díky spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., konkrétně s Dr. Leonou Vavro a Dr. Martinem Vavro, přivítat dne 19. 9. 2019 významného odborníka v oblasti lomových testů hornin, prof. Yuzo Obaru, z japonské Kumamoto University.

 

Právě v den 120. výročí založení VUT prezentoval prof. Obara přednášku v zasedací místnosti STM FAST a v odpoledních hodinách pak navštívil Centrum AdMaS. V přednášce „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi-Circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“ poutavě přiblížil aktuální výsledky týmu v oblasti experimentů i numerické analýzy vlivu tvaru iniciačního koncentrátoru napětí na faktor intenzity napětí a vyhodnocovanou lomovou houževnatost studovaných pískovců.

 

Mimochodem, Kumamoto University, jejíž Fakulty inženýrství byl prof. Y. Obara proděkanem, jakož i ředitelem GeoX CT Center, oslavila 120. výročí založení v roce 2017. Organizátory návštěvy za MM a STM byli prof. Zbyněk Keršner, doc. Stanislav Seitl a Dr. Hana Šimonová.

 

Snímek z areálu AdMaS zachycuje zleva prof. Z. Keršnera, prof. Y. Obaru, Dr. L. Vavro a Dr. M. Vavro. Na momentce Ing. Lucia Osuská z výzkumné skupiny Technologie stavebních hmot při poutavém výkladu hostům.

 

 

EXKURZE V CENTRU PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU AID FOR TRADE 2019 – BOSNA A HERCEGOVINA

 

Dne 16. 9. 2019 přivítalo výzkumné centrum AdMaS členy bosenské delegace, kteří navštívili Českou republiku v rámci své studijní cesty. Exkurze mapující aktivity centra v oblasti městského inženýrství s důrazem na vodohospodářskou infrastrukturu a geotechniku byla připravena ve spolupráci se společností GEOtest, a.s.

Tato brněnská společnost aktuálně implementuje projekt Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Pomoc při založení technologického centra pro inovace“ v rámci programu Aid for Trade oficiální zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou. Cílem projektu je přenést české know-how v oblasti zakládání a provozu technologických parků a inovačních center.

V září letošního roku se tedy v rámci jedné z projektových aktivit uskutečnila návštěva jednotlivých technologických parků a inovačních center na území České republiky včetně výzkumného centra AdMaS. Mimo jiné tak došlo k výměně zajímavých kontaktů a diskuzi žhavých témat, např. s děkanem Strojírenské fakulty Univerzity v Zenici, předsedou vlády Zenicko-dobojského kantonu, ředitelem TRA Agentury pro rozvoj municipality Tešanj a dalšími účastníky delegace.

WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY

Dne 12.9.2019 se od 9,00 – 16,30 hodin konal v prostorách Fakulty stavební  WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY.

Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, v několika dalších blocích přednášeli o tématu BIM děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., a zaměstnanci České agentury pro standardizaci.

 

 

PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S OBSAHEM ALTERNATIVNÍCH SUROVIN

Dne 4. 9. 2019 byla v rámci probíhající spolupráce Centra AdMaS se společností CIDEM Hranice, a.s. připravena a následně testována zkušební tělesa cementotřískových desek s ohledem na posouzení fyzikálně mechanických parametrů (objemová hmotnost, pevnostní charakteristiky a modul pružnosti v ohybu), mikrostruktury a analyzování spalného tepla. Tělesa byla vyráběna laboratorně. Pro výrobu desek byly využity výrazně modifikované receptury se zaměřením na dosažení nižší objemové hmotnosti a zlepšení požární odolnosti při zachování minimálních normových požadavků na užitné vlastnosti. Úprava složení cementotřískových desek byla realizována substitucí primárních složek (až 50 %) alternativními surovinami (teplárenská škvára, odpadní perlit a prach vznikající jako vedlejší produkt při opracování cementotřískových desek).

Exkurze v centru AdMaS v rámci spolupráce s projektem Young Energy Europe

Dne 4. 9. 2019 proběhla v centru AdMaS exkurze účastníků kurzu v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu.

Organizátor akce, česko-německá obchodní a průmyslová komora, si centrum AdMaS vybral nejen s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra. Školitelé výzkumné skupiny EGAR, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., Ing. Miroslav Čekon, Ph.D., Ing. Jakub Raček, Ph.D. a Ing. Kristýna Velikovská, postupně prezentovali aktivity centra v oblasti alternativního využívání energií, např. Vybrané technologie a konstrukční prvky budov směřující k energetické nezávislosti, Recyklace šedých vod k opětovnému využití a Získávání tepelné energie z odpadních vod. S ohledem na prezentovaná témata proběhla také exkurze v centru AdMaS a ukázka jednotlivých technologií. Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

Exkurze v centru AdMaS proběhla jako praktická část školení v projektu Young Energy Europe. Tento je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.