EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 23.11.2018 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton. Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od případy surovin, přes vytváření stavebních prvků po jejich expedici. Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.

Zkoušení nových hmot přímo v reálných podmínkách stavby

 

Ve čtvrtek, 22.11.2018, provedli pracovníci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS ověření vyvíjených hmot pro stříkané betony přímo v reálných podmínkách stavby v Praze. Při výzkumu nových směsí pro torkret, které jsou součástí řešení i diplomové práce Radka Hermanna, je nezbytné ověřit hmoty nejen v laboratorních podmínkách, ale také s využitím zařízení pro stříkání betonu. Díky propojení výzkumu s tvorbou diplomových prací na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně se tak stávají studenti nezbytnou součástí výzkumného týmu a spolupracují na vývoji nových stavebních výrobků.

Exkurze v centru AdMaS již podruhé zařazena do kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství

Dne 16. 11. 2018 proběhla na Admase již druhá exkurze účastníků kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na tzv. oběhové hospodářství. Organizátoři kurzu, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, a její partneři, Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství, si centrum AdMaS vybrali s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra.

 

Organizátoři a účastníci projevili primárně zájem o oblast odpadového hospodářství, kterou se na AdMaSe zabývají hlavně výzkumné skupiny EGAR, Technologie stavebních hmot a Mikrostruktura stavebních hmot. Proběhla ukázka technologií na získávání energie z odpadní vody, využití biouhlu (biocharu) technologií mikrovlnné depolymerizace, možnosti využití tzv. šedých vod v podmínkách ČR nebo čištění organicky znečištěné vody technologií anaerobní membránové jednotky se získáváním nutrientů. Účastníci se dále seznámili s technickým vybavením na diagnostiku nově vyvíjených materiálů z recyklovaných surovin (skla, strusky, polystyrenu a dalších) – RTG tomografem, přístroji pro diagnostiku tepelně technických vlastností, urychlování stárnutí, korozními komorami.

 

Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

 

Účastníci z řad technologických firem, poradenských společností a univerzit si v rámci kurzu osvojují specifické znalosti v oblasti nově se rozvíjející disciplíny oběhového hospodářství, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

 

NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÉ FIRMY CONSULTEST A.G.

Ve dnech 10.11. – 13.11. 2018 navštívili prof. Jan Kudrna a Ing. Pavel Šperka laboratoř firmy CONSULTEST AG ve švýcarské Ohringenu.

 

V rámci návštěvy zde proběhly diskuse o výzkumných projektech řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Mimo jiné zde debatovali o nových asfaltových směsích EME s vysokým modulem tuhosti, se kterými mají Švýcaři bohaté zkušenosti a které se pro silnice v ČR používají zatím jen minimálně. Po diskusi následovala prohlídka laboratoře.    Dále byly domluveny exkurze na stavbu, kde se tyto špičkové asfaltové směsi používaly.

 

V neposlední řadě došlo na exkurzi obalovny firmy FBB ve městě Hinwil, která je jednou z nejmodernějších ve Švýcarsku. Zástupce firmy FBB nás podrobně provedl celou obalovnou. Tato obalovna je zcela zastřešená a kamenivo či recyklovaný materiál se skladují ve velkých zastřešených skládkách, což v ČR nemá obdoby. Zároveň je vybavena paralelním bubnem, což umožnuje dávkovat vysoké podíly recyklovaného materiálu (tzv. R-materiálu) do nových asfaltových směsí.

 

Inu máme se u nás v ČR pořád co učit a jak se zlepšovat. Závěrem lze říci, že tato zahraniční cesta byla velmi podnětná a přinesla spoustu nových myšlenek do projektů řešených v rámci centra AdMaS.

SPOLUPRÁCE S FIRMOU 3i – ISOLET

Centrum AdMaS se ve spolupráci se společností  3i – Isolet, s.r.o. podílí na řešení zvýšení bezpečnosti na stavbách.

Při výstavbě je jedním z rizik nebezpečí pádu do šachet, světlíků, prostupů či jiných otvorů ve stropních či jiných vodorovných konstrukcích. Řešení spočívá v zajištění a zabezpečení těchto otvorů v monolitické vodorovné konstrukcí. Místo budování hrazení a provizorního zábradlí kolem těchto otvorů, je do otvoru volně vsazen SAFETY BLOCK, který zaplní prostor pro budoucí otvor ve stropní konstrukci. Následně, po ztvrdnutí monolitické konstrukce, je blok odstraněn celý anebo částečně dle potřeby.

V centru Admas byly ověřeny mechanické vlastnosti, které souvisí s pochůzností vložených bloků do monolitické konstrukce a zajištění bezpečného přenesení zatížení, které může být vyvozeno pohybujícími se pracovníky během výstavby. Při zkouškách zatížení, které by mělo simulovat nášlap lidské nohy, bylo dosaženo velmi vysoké únosnosti. Díky odzkoušení v centru Admas byla ověřena bezpečnost z pohledu únosnosti, a to i na spojích desek, které k sobě byly lepeny pomocí polyuretanové pěny či stavebního lepidla na cementové bázi. Jedná se o velmi zajímavé řešení pro zvýšení bezpečnosti na stavbě.​

NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Ve čtvrtek, 8.11.2018, navštívil centrum Ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., v doprovodu Ing. Dany Večeřové z Kabinetu ministra.

Návštěvníci se zúčastnili setkání se zaměstnanci centra, prohlédli se prezentace ohledně struktury centra, budoucích i současných projektů na téma nakládání s dešťovými a šedými vodami, požáry lesů a rašelinišť, analýza rizik systémů zásobování pitnou vodou, pasport stavebně technického stavu čerpacích stanic a trubních rozvodů pro závlahy a diskutovali nad jinými projekty vztahujícími se k suchu.

Pilotní projekt: Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

PTK Uspora vody_Upoutavka 1_180930 (002)

 

„Na každé kapce vody záleží.“

Souhlasíte?

Přidejte se.

 

Pilotní projekt:

Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách.

Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_17.html

ZÁSTUPCI FORMY TURVAC V CENTRU ADMAS

Dne 26.10 navštívila Centrum AdMaS delegace z firmy Turvac ze Slovinska. Firma Turvac je jedním z významných výrobců superizolačních materiálů s použitím ve stavebnictví i průmyslu. V rámci této návštěvy proběhla prohlídka prostor a výzkumného vybavení centra AdMaS a byla domluvena spolupráce mezi firmou Turvac a Centrem AdMaS v roce 2019.

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – CAMEB

Centrum AdMaS uspělo v říjnu 2018 v projektu CAMEB, součástí programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, jež je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Motivací pro vznik centra CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB tedy sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní lepší využití zdrojů ve stavitelství v duchu principů cirkulární ekonomie, a to zejména v oblastech materiálů, konstrukcí, kvality vnitřního prostředí a energetického a vodního hospodářství. Tyto oblasti budou podpořeny moderními technologiemi z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

Partneři projektu jsou České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně a 26 firem ze soukromého sektoru.

SPOLUPRÁCE S CEITECEM

 

Dne 22.10.2018 proběhl společný workshop se zástupci CEITECu. Výzkumníci z CEITECu chystají projekt zaměřený na testbed pro Průmysl 4.0. Věříme, že se v rámci projektu uplatní i naši geodeti a odborníci na diagnostiku konstrukcí, jelikož bude třeba určovat přesnou polohu strojů a řešit interakci strojů s budovou.