5. WTA KOLOKVIUM – SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ „Nejnovější poznatky v sanacích betonu“

Dne 19. června se na VUT v Brně uskutečnilo „5. WTA Kolokvium – Sanace betonových konstrukcí“. Kolokvium bylo pořádáno pod záštitou prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc. děkana Fakulty stavební, VUT v Brně ve spolupráci s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International a Fakultou stavební VUT v Brně společně s SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí). Kolokvium poskytlo účastníkům nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí a zároveň možnost navázání nových kontaktů mezi významnými odborníky jak z tuzemska, tak ze zahraničí.

Kolokvium se po již 5. ročníku stává tradičním mezinárodním setkáním odborníků z řad akademických pracovníků, firem a dalších s cílem podělit se o nové poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Každoročně se akce koná pod vedením „WTA International“ v různých zemích. Předchozí ročníky byly pořádány ve Fuldě (2013, 2015), Rapperswilu (2016) a Erfurtu (2017). Doposud se předchozí ročníky konaly v německy mluvících zemích (Německu a Švýcarsku), proto nám bylo velkou ctí uspořádat 5. ročník Kolokvia právě na Vysokém učení technickém v Brně a rozšířit tak konání akce do další země Evropy. V Brně bylo Kolokvium vedeno v anglickém jazyce s možností simultánního překladu a pyšnilo se velkým množstvím účastníků jak z řad odborníků z praxe, Ph.D. studentů, tak odborné veřejnosti. Konkrétními tématy, o kterých se na Kolokviu debatovalo, byly nové sanační materiály a technologie, kontrola, údržba a ochrana betonových a železobetonových konstrukcí.

Úvodního slova se při zahájení Kolokvia ujal předseda WTA CZ prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., předseda WTA International TC5 Beton prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler a prezident SSBK Ing. Aleš Jakubík. V úvodním slovu byli účastníci přivítáni, seznámeni s Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky – WTA International, SSBK a celým průběhem Kolokvia.

Po úvodním slovu následovaly odborné přednášky jak tuzemských, tak zahraničních přednášejících. Kolokvium vlastníkům památkově chráněných budov, zaměstnancům plánovacích a inženýrských kanceláří, stavebním firmám a výrobcům, konzultantům, odborníkům, architektům, zástupcům úřadů a dalším zúčastněným poskytlo nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí. Konkrétní problematikou sanace betonových konstrukcí se ve svých příspěvcích zabývali Ing. Josef Žák, Ph.D. – „BIM technologie v přípravě a realizaci stavebních projektů“, prof. Dr. -Ing. Ralf Arndt – „Non-destructive testing of Reinforced Concrete Structures“, prof. Dr. -Ing. Rolf Gieler – „Engineer-technical proofs of the life span of reinforced concrete structures according to future sets of rules – experiences and examples“, Dr. -Ing. Kay-Andre Bode – „Remediation of Wind Turbine Generator Foundations“, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – „Příčiny poruch visutých lávek a předpjatých mostů“, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – „Diagnostický průzkum Libeňského mostu v Praze“, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. – „Dějiny betonu v českých zemích od 19. století do současnosti“, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – „Přístup veřejných investorů k financování oprav a údržby stavebních objektů“, Dipl.-Ing. Reinhard Martin – „Experiences with structures of energy production“, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA  – „Nové možnosti sanačních materiálů“, Prof. Dr. -Ing. Gesa Kapteina – „Application of corrosion monitoring and inclusion of the upraised data for the calculated life span“ a Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. – „Vliv kinetiky hydratace na dlouhodobé chování betonových konstrukcí“. Vzhledem k vysoké odbornosti významných přednášejících byla akce pro všechny zúčastněné velice zajímavá a přínosná. Vzhledem k významnosti, velkému zájmu a účasti na pořádaném WTA Kolokviu se budeme těšit na další ročníky.

Více informací o WTA International a pořádaných akcích lze sledovat na: <www.wta.cz>,  <www.wta.de>.

SPOLUPRÁCE S IZRAELEM V OBLASTI TECHNOLOGIÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ZPRACOVÁNÍ KALŮ

V rámci semináře „Kompletní řešení hygienizace a likvidace kalů“, pořádaného v červnu 2018 firmou VODA CZ v České Skalici, se profesor Hlavínek účastnil jednání s velvyslancem Izraele, panem Danielem Martinem Meronem, týkajícího se spolupráce a přenosu know-how v oblasti technologií čištění odpadních vod a zpracování čistírenských kalů. Profesor Hlavínek představil výzkumná témata, kterými se zabývá skupina EGAR, a s panem Meronem diskutovali možné oblasti spolupráce s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV).

V roce 2015 činila celkové poptávka po vodě v Izraeli asi 2,2 miliardy m3. Průměrné množství vody každoročně doplňované do Galilejského jezera a hlavních vodonosných vrstev za posledních 10 let představovalo necelých 1,2 miliardy m3. Rozdíl mezi poptávkou a přírodními zdroji by tedy v roce 2015 měl být větší než 1 miliarda m3.

Hlavním úspěchem izraelského vodohospodářství je, že se mu podařilo tento obrovský deficit zaplnit a dosáhnout udržitelného uspokojení poptávky. Je to výsledek kombinace (1) šetření vodou, (2) opětovného využívání odpadních vod a (3) odsolování mořské a brakické vody, čímž se nabídka zvýšila ročně o více než 1 m3. Díky využívání recyklované a odsolené vody již Izrael není závislý výhradně na obnovitelných zdrojích sladké vody; v důsledku toho spotřeba obnovitelné sladké vody na obyvatele dramaticky poklesla. Situace však zůstává složitá. Poptávka po vodě rok od roku stoupá díky růstu počtu obyvatel (od založení státu se počet jeho obyvatel zvýšil desetinásobně) i zvyšování životní úrovně. Přitom množství srážek se v důsledku klimatických změn každých 30 let snižuje v průměru o 10-15 %.

Podle současných prognóz bude poptávka po vodě v roce 2050 činit asi 3,5 miliardy m3 ročně. Současně se průměrné množství přirozeně doplňovaných zdrojů sníží na méně než 1,1 miliardy m3 ročně, což povede k deficitu ve výši 2,4 miliardy m3 ročně. To je více než dvojnásobek rozdílu existujícího v roce 2015.

Aby Izrael dokázal i v příštích desetiletích tento nedostatek pokrýt, bude nadále šetřit vodou a zvyšovat rozsah úpravy, recyklování a odsolování vody. Příkladem systémů vyvinutých v Izraeli je kapková závlaha, pokročilé způsoby filtrace a odhalování úniků vody systémy pro sběr a úpravu dešťové vody, zásobování vodou a technologie pro chytrá města.

Významným prvkem, který v Izraeli umožnil vyrovnání deficitu mezi poptávkou spotřebitelů a dostupnými zdroji vody, se ukázalo být využívání komunálních odpadních vod jako nového zdroje, především pro zemědělství. Odpadní vody představují konstantní zdroj vody po celý rok, nezávislý na klimatických fluktuacích. Závisejí pouze na růstu počtu obyvatel a jejich životní úrovni. Recyklace vody znamená, že veškeré odpadní vody musí být shromažďovány, sekundárně nebo terciárně upravovány, poté musí být upravená voda dopravena do rezervoárů, čerpacích stanic a vodovodních sítí, odkud putuje na pole. Součástí systému je také velmi sofistikovaná regulační a tarifní soustava. V roce 2015 Izrael upravoval a recykloval 86 % svých odpadních vod pro použití v zemědělství, čímž se zařadil na první příčku ve světě v oblasti recyklování vody. Během příštího desetiletí Izrael plánuje zvýšit podíl opětovného využití odpadních vod na 90 %. Izrael souběžně modernizuje technologie čištění odpadních vod, aby zahrnovaly terciární čištění, které umožní neomezené zavlažování.

Pokud jde o vodu, v posledních desetiletích se v Izraeli stal zázrak. Díky stanovení priorit a celostnímu přístupu ke spotřebě vody, který zahrnuje dobré řízení, rozvoj vyspělých technologií a vzdělávání veřejnosti, se Izrael stal z vyprahlé země světovou velmocí v oblasti vodohospodářství.

Ph.D. STUDENTI ZNOVU OBSADILI PRVNÍ MÍSTA V SOUTĚŽI MPO – „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

 

Studenti doktorského studijního programu Fakulty stavební VUT v Brně, pod vedením prof. Rostislava Drochytky, kteří se aktivně podílejí na výzkumné činnosti Centra AdMaS, po roce obsadili opět první místa v kategorii 4 – Vysoké školy V soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu – „Přeměna odpadů na zdroje„. V letošním ročníku obsadila první místo Ing. Pavlína Šebestová s prací na téma „Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla“ a druhé místo pak Ing. Jakub Hodul s prací „Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot“. Za Jakuba přebírala cenu loňská medailistka Ing. Magdaléna Michalčíková.

ADMAS SE ÚČASTNIL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH DNŮ V MIKULOVĚ

Dne 6. června 2018 se centrum AdMaS účastnilo Dopravně-inženýrských dnů v Mikulově, které pořádá Česká silniční společnost z.s. ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s. a Dopravním podnikem města Brna a.s. V rámci semináře byly představeny činnosti centra AdMaS a dvě zařízení. Prvním byl laserová lišta Hawkeye 1000 měřicí rovnost, makrotexturu a hlučnost povrchů. Druhým zařízení je laserové zařízení Riegl VMX 450 s panoramatickou kamerou s přesným stanovením digitálního modelu pozemních komunikací se stanovením 3D rovnosti, tj. se stanovením příčných a podélných nerovností povrchů vozovek, odtoku vody z povrchu vozovek, hloubky vody v nerovnostech a s hodnocení všech poruch vozovky.

NÁVŠTĚVA HONGKONGSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Ve středu, 6.6.2018, zavítali do centra AdMaS členové Hongkongské obchodní komory.

Hongkongská obchodní komora, která byla založena v roce 1861, je nejstarší a přitom nejdynamičtější obchodní organizací v Hongkongu. Její členové zastupují širokou škálu čínských a mezinárodních podniků. Více než polovina stěžejních korporací uvedených na indexu Hang Seng jsou jejími členy. Dohromady členové komory, od renomovaných nadnárodních společností k prosperujícím malým a středním podnikům, zaměstnávají přibližně jednu třetinu hongkongské pracovní síly. Komora slouží jako hlas byznysu a pomáhá jejím členům uspět prostřednictvím těchto služeb: obhajoba, události založené na vědomostech, networking a řada služeb obchodní dokumentace.

Celkem 11 návštěvníků z řad komory bylo přivítáno panem ředitelem a poté seznámeno s činností a plány centra prostřednictvím prezentace a videoklipu a následně praktickou prohlídkou laboratoří v budovách P1 a P2.

TEMPO STAVBY NOVÝCH DÁLNIC

V pondělí, 4. 6. 2018, v interaktivním zpravodajském pořadu ČT24 Hlavní události dne vystoupil a živě odpovídal na dotazy diváků a reportéra zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Hlavním tématem byl „Stav dálnic a silnic v Česku“ a pan profesor se ho živě účastnil v Hyde Parku po boku bývalého ministra dopravy, Antonína Prachaře.

 

Celý pořad je možno shlédnout na odkaze:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130604/video/624714

WORKSHOP: MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU

Dne 30. 5. 2018 od 10 hodin proběhl v centru AdMaS v zasedací místnosti haly P4 workshop, který prezentoval další dosažené výsledky výzkumného projektu „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním centrem AdMaS“.

Cílem projektu je aplikace a vyhodnocení unikátního on-line geotechnického monitoringu primárního kolektoru v Brně. Jednou z dílčích částí v návaznosti na prvotní posouzení materiálu ostění uvedeného primárního kolektoru sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou/pilotní lokalitu. V rámci programu workshopu byly prezentovány:

  • sestavení výpočtového modelu pro zkoumanou lokalitu
  • definování hodnot materiálových parametrů na základě laboratorních zkoušek
  • analýza oslabeného tunelového ostění vlivem možné degradace materiálů

Účastníci workshopu měli po jeho ukončení možnost prohlídky geotechnické laboratoře v centru AdMaS, která se také nachází v hale P4.

 

Projekt: „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874.

PŘÍRUČKA BIM PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE

Kolektiv spolupracovníků z výzkumného centra AdMaS vydal v květnu 2018 publikaci s názvem BIM pro veřejné zadavatele. Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou BIM. Obsahem jsou právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty BEP, EIR, zadávací dokumentace a smlouva o dílo. Tyto vzory jsou k dispozici i v elektronické podobě. Publikaci vydalo nakladatelství Leges, podrobnější info lze nalézt zde:

https://www.knihyleges.cz/bim-pro-verejne-zadavatele

 

NÁVŠTĚVA SARAJEVSKÉ BURCH INTERNATIONAL UNIVERZITY

V rámci programu „Vysílání expertů“ České rozvojové agentury na projektu „Podpora pro vytvoření odborné specializace stavební inženýrství na Burch International University v Sarajevu na základě potřeb ze stavební praxe v Bosně a Hercegovině“ navštívila   v květnu 2018 skupina zaměstnanců FAST a AdMaSu tamější Burch International University (IBU). Cílem pobytu bylo zanalyzovat současnou situaci a způsob pomoci při zavádění nového studijního programu.

Česká skupina zajistila praktické přednášky pro studenty v oblasech „Superizolační materiály“, „Polymer cementové hmoty a kompozity“ a „Zkoušení betonu a kameniva do betonu“, po kterých následovala rozprava pro ověření zájmu a reakce studentů
na návrh nového studijního programu.

Proběhla také diskuze s vedením univerzity a osob odpovědných za zavádění programu, konkrétně s prorektorkou Burch International University v Sarajevu, Assist. Prof. Dr. Sanelou Klarić, Assist. Prof. Dr. Eminou Zejnilović a Assist. Prof. Dr. Ahmedem El Sayedem a  rektorem univerzity, prof. Dr. Damirem Marjanovicem.

V rámci návštěvy bylo jednáno i se zástupci stavební praxe v Bosně a Hercegovině s definicí možných potenciálů jejich spolupráce s IBU za podpory ČR (VUT v Brně).

Výsledkem těchto jednání je dohoda o vyhodnocení připravovaných osnov nového studijního programu, navržení jeho úpravy tak, aby program bylo možné provozovat s co nejmenšími nároky na nové lidské zdroje a aby co nejvíce odpovídal standardům a běžné náplni v EU a na VUT v Brně z důvodu budoucí výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami. Dále byla přislíbena pomoc vytvořit pro IBU dostatečné přístrojové a laboratorní zázemí.

Proběhlo i  setkání s vedoucí konzulkou Konzulárního úseku a Úseku rozvojové spolupráce Velvyslanectví České republiky v Sarajevu, paní Janou Zelingerovou a koordinátorkou Úseku rozvojové spolupráce, paní Anesou Terzou Vuković, kterým byl představen záměr projektu České rozvojové agentury a možnosti další navazující spolupráce v oblasti standardizace stavebnictví (EUROCODE) na novém projektu realizovaném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky ve spolupráci s BAS Bosny a Herzegoviny.

Během pobytu se zaměstnanci AdMaSu zúčastnili také mezinárodního setkání (The First „Burch International Week“: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/the-first-burch-international-week-held-in-sarajevo-we-believe-in-bosnia-and-herzegovina.html) a mezinárodní konference (ICESoS Conference 2018: Tourism Can Become a Serious Development Resource and Economy Impeller in BiH: https://www.ibu.edu.ba/en/burch-news/2018/icesos-conference-2018-tourism-can-become-a-serious-development-resource-and-economy-impeller-in-bih.html).

STUDENT FAST VUT V BRNĚ VYHRÁL MEZINÁRODNÍ KOLO SVOČ

Dne 17.5.2018 se v prostorách Fakulty stavební uskutečnilo mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Bc. Radek Hermann ze Stavebně materiálového inženýrství (obor M), který v současnosti spolupracuje s Centrem AdMaS na několika výzkumných projektech, dokázal zaujmout jak odbornou porotu, tak ostatní studenty a zaslouženě tak obsadil ve své sekci první místo. Tom Kocmánek jako budoucí bakalář pak přidal krásné třetí místo, které je výborným odrazovým můstkem pro příští rok.