SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

 

Zástupci centra AdMaS, v čele s panem ředitelem a profesorem Kudrnou, se ve dnech 17. – 18.10.2018 účastnili Silniční konference v Ostravě, kde ve stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek.

Během konference byl Českou silniční společností oceněn absolvent FAST, Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., jež získal diplom za 1. místo v soutěži disertačních prací 2018 za práci Reologické vlastnosti asfaltových pojiv, na jejíž výzkum byly použity přístroje a zařízení centra AdMaS.

Srdečně blahopřejeme!

NOC VĚDCŮ

 

Jako v minulých letech, i v tomto roce se Centrum AdMaS účastnilo skvělé Noci vědců, konající se 5.10.2018 od 18 do 24 hodin. Tentokrát byli v provozu i dva automobily, které děti a jejich rodiče převáželi z Fakulty stavební na ulici Veveří k nám do centra v Medlánkách a zpět. Rádi jsme v našich prostorách přivítali návštěvníky všech věkových kategorií a stupňů zvídavosti, pro které jsme nachystali tento program:

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství:
• Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět).
• Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.
• Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.
• Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?
• Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb:
• Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.
• Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2

Laboratoř technologie betonu:
• Poruchy materiálů z blízka.
• Kolik toho stavební materiály vydrží.
• Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot:
• Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.
• Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.
• Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.
• Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie:
• Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.
• Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství:
• Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství:
• Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti!
• Koutek dětských modelů pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna):
• Prostorové materiály.
• Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců:
• Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.
• Požární odolnost konstrukcí – jak na to?

 

 

ODBORNÁ PRACOVNÍ STÁŽ STUDENTA DOKTORSKÉHO STUDIA NA UNIVERSITY OF MALTA

 

Ing. Jakub Hodul se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil pracovní stáže na University of Malta, Faculty for the Built Environment. Stáž byla zaměřena především na výzkum a vývoj polymer-cementových malt s různým obsahem krystalizační přísady za účelem zvýšení jejich dlouhodobé trvanlivosti a nepropustnosti vůči agresivním médiím. V rámci výzkumných prací bylo prováděno především stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností. S dílčími vzorky bude probíhat další výzkum v prostorách Centra AdMaS. Konkrétně se bude jednat o studium mikrostruktury. V budoucnu se předpokládá další spolupráce s University of Malta, a to především v oblasti vývoje a výzkumu zvýšení dlouhodobé trvanlivosti betonu, a taky v rámci využívaní odpadních a druhotných surovin za účelem zlepšení environmentálních aspektů.

PÍSEK PRO VÍDEŇ

V programu Folklorika ČT 2 byl dne 29.9.2018 odvysílán příběh původu písku v unikátních vinných sklepech v Novém Šaldorfu. Tento byl dle legendy odvážen do Vídně, kde se používal na výstavbu domů. Výzkumníci z VP1 tento písek na žádost místních vinařů zkoumali a v programu o svých výzkumech hovořili.

Celou relaci je možno shlédnout na:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/318291310040007-pisek-pro-viden

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

Zástupci Centra AdMaS, v čele s ředitelem, JUDr. Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D. a prof. Ing. Jan Kudrnou, CSc., se ve dnech 17. a 18. října 2018 zúčastní 26. Silniční konference, která se letos koná v Ostravě v hotelu Clarion Congress Ostrava a v Atletické hale Vítkovice Arény.

Centrum zde bude mít opět svůj stánek, ve kterém bude propagovat svoji činnost a navazovat možnou budoucí spolupráci s kolegy z oboru. Více informací na:

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

 

 

EXKURZE STUDENTŮ DO MAĎARSKA A SRBSKA

 

Výzkumní pracovníci výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS uspořádali pro studenty oboru „M“ Fakulty stavební VUT v Brně zahraniční exkurzi do výrobních závodů a vysokých škol v Maďarsku a Srbsku.

V rámci zahraniční pracovní cesty byly navštíveny dvě technické univerzity, kde byly prezentovány jak vlastní vědecko-výzkumná pracoviště, tak v současné době řešené výzkumné projekty a úkoly. Byla diskutována otázka spolupráce jednotlivých pracovišť, včetně možnosti pracovních pobytů.

Technická a hospodářská univerzita v Budapešti (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Fakulta stavební (Építőmérnöki Kar), Katedra stavebních materiálů a konstrukcí (Építőanyagok és Magasépítés Tanszék), kde nás na pověření vedoucího katedry prof. Györgye L. Balázse, Viktor Hlavicka (z oddělení stavebních materiálů) a Balázs Nagy (z oddělení stavební fyziky) provedli po laboratořích stavebních materiálů a seznámili nás s řešenými výzkumnými úkoly, přístrojovým vybavením a používanými metodami. Byla diskutována možnost případné spolupráce mezi laboratořemi a možnost stáží pro studenty.

Univerzita v Bělehradě, Fakulta stavební, Ústav stavebních materiálů a konstrukcí. Byl navázán kontakt zejména s profesorem Draganem Budjevacem, dále s děkanem Fakulty stavební profesorem Branko S. Bozicem, dále a Dimirijem Zakićem, vedoucím laboratoří pro testování stavebních materiálů, se kterým byla předběžně domluvena návštěva v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně a Centru AdMaS.

Dále se pracovní cesta zaměřila na návštěvy výrobních závodů stavebních materiálů. Jednotliví účastníci byly seznámeni s konkrétními výrobními procesy a následně proběhla jednání, týkající se případné spolupráce s Fakultou stavební na dílčích výzkumných úkolech a inovacích technologií, především v rámci studentských prací, projektů a smluvního výzkumu.

Konkrétně byly navštíveny závody:

Knauf v Zemunu (Srbsko)

SIKA SRBIJA v Šimanovci (Srbsko)

Martini Gradnja d.o.o. ve městě Inđija (Srbsko)

Vápenka Carmeuse v Beremendu (Maďarsko)

Výroba vápenopískových cihel SILKA, Xella Maďarsko

SETKÁNÍ ÚSTAVŮ A KATEDER POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ČR A SR

Centrum AdMaS přivítalo dne 11.9.2018 účastníky Setkání ústavu a kateder pozemního stavitelství ČR a SR  (Praha – Brno – Ostrava – Bratislava – Žilina – Košice). V rámci setkání, organizovaného Ústavem pozemního stavitelství při Fakultě stavební VUT v Brně,  byli kolegové z ostatních univerzit provedeni po všech pavilónech centra a během dvouhodinové exkurze seznámeni s jeho vybavením a aktuálně řešenými projekty.

REALIZACE PROJEKTU MĚSTSKÝCH BUNĚK

Centrum AdMas se, ve spolupráci s firmou ConWe, s.r.o, podílelo na realizaci modulu městské buňky, umístěné na brněnském Malinovském náměstí. Buňka testuje, jak kvalitně využít dešťovou vodu na pěstování ochlazující zeleně městě.

Provozovatelem prototypu je Veřejná zeleň města Brna a vyšla město na zhruba půl milionu korun. Více informací je možno získat na odkaze:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-bunka-nabidne-stin-a-ukaze-hospodareni-s-destovou-vodou/

 

 

ODBORNÉ POSOUZENÍ STAVU SILNIC III. TŘÍDY V PROGRAMU ČT 1

V pondělí, 13.8.2018, opět vystupoval v programu ČT 1 Události v regionu zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Na facebookovém profilu ČT 1 vzbudilo velký ohlas video z jízdy po jihomoravské silnici třetí třídy a jelikož se v komentářích objevilo mnoho tipů na podobná místa, reportéři ČT 1 požádali pana profesora, aby s nimi jednu takovou jízdu absolvoval a odběrně se vyjádřil ke stavu silnic a možné nápravě.

Celou reportáž je možno shlédnout pod názvem Stav silnic III. třídy na odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990813-udalosti-v-regionech/video/639317