KONCEPCE BIM 2022 – SETKÁNÍ STAVEBNÍHO ODVĚTVÍ

Zástupci centra AdMaS se dne 26.2.2019 účastnili akce pořádané na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze s názvem Koncepce BIM 2022. Cílem této akce bylo seznámit jednotlivé klíčové aktéry v procesu zavádění technologie BIM  v ČR s jejich aktivitami navzájem a umožnit diskusi. Na akci prezentovali své pokroky zástupci státní správy, významných veřejných zadavatelů stavebních zakázek, projektantů, zhotovitelů, inženýrských komor a vysokých škol. Aktivity centra AdMaS na akci prezentoval ředitel centra,  Dr. Zdeněk Dufek. Mimo jiné podal informace o kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM, o dokončené odborné monografii Veřejné stavební investice, o vývoji v oblasti využívání modelů BIM jako podkladu pro tvorbu evakuačních modelů osob a modelů zakouření prostor a o projektu, který bude centrum řešit v rámci Národního centra kompetence CAMEB zaměřeného na propojení virtuální reality a BIMu.

NÁVŠTĚVA Z LITEVSKÉ UNIVERZITY

Ve dnech 21. a 22.2.2019 proběhla na Stavební fakultě a v centru AdMaS návštěva dvou litevských kolegů z Technické university v Kaunasu. Obou hostů se ujali doc. Karel Dvořák, prof. Rudolf Hela a doc. Lenka Bodnárová, akreditovanou zkušebnu pak zastupoval Ing. Adam Hubáček. Ředitel výzkumného centra Stavebních materiálů a konstrukcí Ernestas Ivanauskas s projektovým manažerem Audriusem Grinysem projevili zájem o úzkou spolupráci v oblasti zkoušení betonu a betonových dílců a dále v oblasti analýz mikrostruktury stavebních materiálů. Oba návštěvníci ocenili vysokou fundovanost výzkumníků a technického personálu výzkumných skupin TSH a MSH. Dojem zanechalo rovněž technické vybavení.

SKUPINA EGAR SE V RÁMCI VÝZKUMU PYROLÝZNÍHO ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ INSPIROVALA V NĚMECKU

Ve dnech 18. – 19. 2. 2019 se VS EGAR zúčastnila společně s kolegy z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a agenturou ZERA (Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.) exkurze na ČOV Linz – Unkel nedaleko německého Bonnu.

Na této čistírně odpadních vod je provozováno unikátní zařízení společnosti PYREG, které zajišťuje pyrolýzní zpracování čistírenských kalů. Projekt, který financovala německá vláda a zohledňuje novelizovanou německou vyhlášku o nakládání s čistírenskými kaly, je zajímavý ze dvou pohledů. Umí využívat fosfor, resp. zařízení PYREG čistírenský kal vysuší, karbonizuje, desinfikuje a je možné jej využít jako pomocnou půdní látku či hnojivo s vysokým biologicky dostupným obsahem fosforu. Dále se jedná o zařízení, které je autotermální – pro provoz zařízení se využívá čistě energie ze zpracovávaného čistírenského kalu.

Výzkumná skupina EGAR se společně se svými partnery zabývá mikrovlnnou torrefakcí čistírenského kalu, která představuje jednu z forem nízkoteplotní pyrolýzy. V centrum AdMaS jsou v rámci výzkumu testovány sušené čistírenské kaly z různých velkých ČOV na laboratorním zařízení, dále pak v malé poloprovozní jednotce s kapacitou cca 10 kg sušeného čistírenského kalu á pokus. S německými kolegy pojí VS EGAR  i podobné cíle – transformovat čistírenský kal uvedenou technologií do podoby uhlíkatého produktu s širokým uplatněním – v zemědělství, energetice nebo třeba jako filtrační medium.

Cílem exkurze byla výměna kontaktů a zkušeností z provozní aplikace technologie, možnost srovnání legislativy, kdy se Česká republika aktuálně rozhoduje, jakým způsobem řešit budoucí zpracování čistírenských kalů, a tzv. německá cesta je jednou z možností. Zároveň dostala VS EGAR vzorky uhlíkatého produktu, který je možno dále srovnávat s vlastním vývojem.

PŘÍSTAVNÍ ÚZEMÍ ČR V HAMBURGU

Výzkumníci z centra AdMaS spolupracují se Sweco Hydroprojekt a.s. a německou společností Wagener & Herbst Management Consultants GmbH na zakázce pro Ředitelství vodních cest ČR s titulem Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku.

 

Cílem je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu pro podporu obchodu s ČR a identifikace technických parametrů pro přístavní území.

 

Nové přístavní území bude dosahovat základních parametrů rozlohy 30 tis. m2, s manipulační a skladovací plochou, krytým skladem, administrativním zázemím, přístavní zdí délky 200 – 300 m s námořním přístupem lodí do ponoru cca 11 m bez omezení výšky, přístupem říčních lodí bez omezení, silničním a železničním napojením.

 

Přístavní území je v jurisdikci Spolkové republiky Německo, Svobodného a Hansovního města Hamburk, na území přístavu bez vymezeného celního území nebo jiného omezení přístupu, kdy pronajímatelem infrastruktury jednotlivým uživatelům bude Česká republika prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR. Přístavní území bude aktivováno v referenčním roce 2022.

BRAZILSKÁ STÁŽISTKA VE SKUPINĚ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT

bty

Začátkem ledna jsme v centru AdMaS přivítali další brazilskou stážistku, Giulii Tomazi Kny. Giulia pochází z města Porto Alegre a je studentkou bakalářského studia na Federální Universitě v Rio Grande do SUL (UFRGS http://www.ufrgs.br/english/home). Do centra Admas přijela v rámci programu akademických stáží pro brazilské studenty na výzkumných pracovištích českých univerzit, který je organizován Institutem Česko-Brazilské Akademické spolupráce INCBAC (http://www.incbac.org/index_cz.php). Giulia byla zapojena do projektu Optimalizace granulometrie jemných části v betonu, pod vedením prof. Hely, který je členem výzkumné skupiny TSH.

Ph.D. TALENT 2018

Student FAST, Lukáš Novák, pod vedením vědeckého ředitele Centra AdMaS, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., vyhrál v soutěži Ph.D. talent 2018 s prací na téma
„Vysoce Efektivní Spolehlivostní Analýza (Highly Efficient Reliability Analysis (HERA)“.

Projekt je zaměřen na vývoj spolehlivostních metod použitelných v praktických aplikacích. V posledních letech se častěji pro návrh nových konstrukcí a ověření existujících konstrukcí využívá nelineární metoda konečných prvků v kombinaci se spolehlivostní analýzou. Nicméně existující spolehlivostní metody jsou velice výpočetně náročné a jejich korektní použití tedy často není možné, tudíž vývoj nových efektivních metod představuje důležitou část výzkumu zaměřenou na spolehlivost a bezpečnost konstrukcí.

Soutěž Ph.D. je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti. Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemcům partnerských univerzit, fakult ani ústavům, jejichž studentům je určena. Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt s cílem eliminovat starosti o každodenní živobytí, aby se mohl plně věnovat doktorskému studiu, vědecké práci, a rovněž budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU.

40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018

 

Ve dnech 28 a 29. listopadu 2018 zorganizovali pracovníci výzkumné skupiny MSH, ve spolupráci s vědeckotechnickou společností WTA CZ, jubilejní 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2018. Jedná se o konferenci zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí, jako jsou např. ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí apod. V průběhu konference vystoupili k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci. Společně s konferencí Sanace a rekonstrukce staveb proběhla také konference s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Vybrané příspěvky této konference budou zveřejněny ve vědeckém časopisu, zařazeném v databázi Scopus.

Součástí konference bylo také ocenění významných diplomových a disertačních prací v oboru sanace a rekonstrukce staveb. V rámci konference proběhla odborná́ sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Ministerstva průmyslu a obchodu, zaslouženou pozornost vzbudily především praktické ukázky kontrolních a zkušebních metod pro hodnocení stávajících konstrukcí a pro kontrolu kvality sanačních prací.

STUDENTI OBORU POZEMNÍ KOMUNIKACE I. NAVŠTÍVILI CENTRUM

 

Ve dnech 26.11. a 27.11. proběhla v laboratoři dopravních staveb centra AdMaS praktická výuka všech cvičení předmětu BM001 – Pozemní komunikace I.

Studenti 3. ročníku oboru Konstrukce a dopravní stavby a oboru Městské inženýrství v rámci cvičení uviděli praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a  následně výroby zkušebních těles. Soudě dle reakci studentů byla výuka úspěšná a vyrobená zkušební tělesa si odnášeli jako suvenýr.

EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 23.11.2018 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton. Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od případy surovin, přes vytváření stavebních prvků po jejich expedici. Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.

Zkoušení nových hmot přímo v reálných podmínkách stavby

 

Ve čtvrtek, 22.11.2018, provedli pracovníci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS ověření vyvíjených hmot pro stříkané betony přímo v reálných podmínkách stavby v Praze. Při výzkumu nových směsí pro torkret, které jsou součástí řešení i diplomové práce Radka Hermanna, je nezbytné ověřit hmoty nejen v laboratorních podmínkách, ale také s využitím zařízení pro stříkání betonu. Díky propojení výzkumu s tvorbou diplomových prací na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně se tak stávají studenti nezbytnou součástí výzkumného týmu a spolupracují na vývoji nových stavebních výrobků.